MÔ HÌNH HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH sử dụng Arduino Uno, RFID-MFRC522


Việt Nam là một nước đang trên con đường hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Và lĩnh vực đi đầu mở đường chính là lĩnh vực kĩ thuật nói chung và nghành điện tử nói riêng.

Trong nghành điện tử thì tự động hóa là một trong những yếu tố hàng đầu và được quan tâm và phát triển bởi các công ty và cá nhân. Tự động hóa có thể giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm bằng cách loại bỏ sự can thiệp của con người hay nó có thể làm cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta trở nên tiện nghi và dễ dàng hơn.

Vì thế, tôi chọn đề tài “MÔ HÌNH HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH” vì nó ứng dụng tự động hóa để tăng năng suất cho công việc.
NỘI DUNG:LỜI NÓI ĐẦU 6

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ ĐỒ ÁN 7

Chương 1. GIỚI THIỆU 7

1.1. Lý do chọn đề tài 7

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 7

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7

1.4. Phương pháp nghiên cứu 7

1.5. Kết cấu đề tài 7

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 9

2.1. Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài 9

2.2. Các khái niệm lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu 9

2.2.1. Khái niệm RFID 9

2.2.2. Hệ thống RFID 9

2.2.3. Thẻ RFID 10

2.2.4. Reader 14

2.3. Các linh kiện sử dụng trong đề tài 17

2.3.1. Arduino Uno 17

2.3.1.1. Các thông số 19

2.3.1.2. Nguyên lý hoạt động 20

2.3.2. Module MFRC 522 22

2.3.2.1. Giới thiệu 22

2.3.2.2. Kỹ thuật độ nhậy 22

2.3.2. Động cơ servo 24

2.3.2.1. Giới thiệu 24

2.3.2.2. Thông số kỹ thuật 24

PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 26

Chương 3. TÍNH TOÁN VẦ THIÊT KẾ 26

3.1. Sơ đồ khối 26

3.2.  Lưu đồ thuật toán 27

3.3. Sơ đồ nguyên lý toàn mạch 28

3.4. Sơ đồ kết nối từng khối 29

3.4.1 Khối arduino 29

3.4.3.Khối servo 30

Chương 4. THI CÔNG VÀ KẾT QUẢ 31

4.1. Mạch thực tế 31

4.2. Kết quả kiểm thử mạch 32

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 33

5.1. Kết luận 33

5.1.1. Hiệu quả hoạt động của mạch so với mục tiêu đề ra 33

5.1.2. Ưu điểm 33

5.1.3. Nhược điểm 33

5.2. Kiến nghị 33

Tài liệu tham khảo 34

Phụ lục 35
LINK DOWNLOAD


Việt Nam là một nước đang trên con đường hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Và lĩnh vực đi đầu mở đường chính là lĩnh vực kĩ thuật nói chung và nghành điện tử nói riêng.

Trong nghành điện tử thì tự động hóa là một trong những yếu tố hàng đầu và được quan tâm và phát triển bởi các công ty và cá nhân. Tự động hóa có thể giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm bằng cách loại bỏ sự can thiệp của con người hay nó có thể làm cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta trở nên tiện nghi và dễ dàng hơn.

Vì thế, tôi chọn đề tài “MÔ HÌNH HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH” vì nó ứng dụng tự động hóa để tăng năng suất cho công việc.
NỘI DUNG:LỜI NÓI ĐẦU 6

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ ĐỒ ÁN 7

Chương 1. GIỚI THIỆU 7

1.1. Lý do chọn đề tài 7

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 7

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7

1.4. Phương pháp nghiên cứu 7

1.5. Kết cấu đề tài 7

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 9

2.1. Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài 9

2.2. Các khái niệm lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu 9

2.2.1. Khái niệm RFID 9

2.2.2. Hệ thống RFID 9

2.2.3. Thẻ RFID 10

2.2.4. Reader 14

2.3. Các linh kiện sử dụng trong đề tài 17

2.3.1. Arduino Uno 17

2.3.1.1. Các thông số 19

2.3.1.2. Nguyên lý hoạt động 20

2.3.2. Module MFRC 522 22

2.3.2.1. Giới thiệu 22

2.3.2.2. Kỹ thuật độ nhậy 22

2.3.2. Động cơ servo 24

2.3.2.1. Giới thiệu 24

2.3.2.2. Thông số kỹ thuật 24

PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 26

Chương 3. TÍNH TOÁN VẦ THIÊT KẾ 26

3.1. Sơ đồ khối 26

3.2.  Lưu đồ thuật toán 27

3.3. Sơ đồ nguyên lý toàn mạch 28

3.4. Sơ đồ kết nối từng khối 29

3.4.1 Khối arduino 29

3.4.3.Khối servo 30

Chương 4. THI CÔNG VÀ KẾT QUẢ 31

4.1. Mạch thực tế 31

4.2. Kết quả kiểm thử mạch 32

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 33

5.1. Kết luận 33

5.1.1. Hiệu quả hoạt động của mạch so với mục tiêu đề ra 33

5.1.2. Ưu điểm 33

5.1.3. Nhược điểm 33

5.2. Kiến nghị 33

Tài liệu tham khảo 34

Phụ lục 35
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: