Nghiên cứu chiết tách hoạt chất mangiferin từ lá Dó Bầu Aquilaria crassna pierre ứng dụng trong dược phẩm và thực phẩm chức năngĐã  có  nhiều  nghiên  cứu  về  Dó  Bầu  ở  trong  và  ngoài  nƣớc.Dựa  vào  các nghiên cứu về  lá Dó Bầu chúng  tôi biết đƣợc  trong đó có chứa  hợp chất Mangiferin  – một chất có hoạt  tính chống oxy hóa mạnh ferin đƣợc  tìm thấy lần đầu  tiên      . Mangi vào  khoảng  năm  1922 1923  nhƣng  đến  năm  1985  khi  một  số  tác  giả  ngƣời  Nga  -thông  báo  tác  dụng  của  Mangiferin  đối  với  virus  Herpes  thì  hợp  chất  này  mới  bắt đầu  đƣợc  chú  ý  khai  thác.  

Mangiferin  còn  đƣợc  chứng  minh  là  có  tác  dụng  kháng virus  gây  bệnh  thủy  đậu  và  zona,  tác  dụng  kích  thích  miễn  dịch  dịch  thể  và  miễn dịch  tế  bào,  tăng  cƣờng  tổng  hợp  interferon  trong  các  tế  bào  máu,tăng  sức  đề kháng,tăng  khả  năng  chống  oxy  hóa  và  chống  ung  thƣ  cho  cơ  thể.  Trƣớc  tình  hình sử  dụng thu sử dụng mangiferin ngày càng tăng. ốc cho các nhu cầu trên thì việc Hiện nay, mangiferin chủ  yếu đƣợc  chiết xuất  từ  lá xoài.  Nhƣng  để  tận dụng nguồn lá  hàng  năm  ngƣời  trồng  Dó  bầu vẫn  phải  bỏ  đi  và  để  hoàn  thành  qui  trình tách  chiết  mangiferin  từ  lá  Dó  Bầu chúng  tôi  tiến  hành  nghiên  cứu  thực  hiện  đề  tài  khóa  luận:  “Nghiên  cứu  chiết  tách  hoạt  chất  mangiferin  từ  lá  dó  bầu  Aquilaria crassna pierre ứng dụng trong dược phẩm và thực phẩm chức năng”


NỘI DUNG:
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN ................................................................................................. 3

1.1. ...................................................................................... 3 Giới thiệu về cây Dó Bầu.

1.1.1. ................................................................ ................... 3 Sự phân bố cây Dó Bầu

1.1.2. .......................................................................................................... 6 Phân loại

1.1.3. Đặc tính sinh học của cây Dó Bầu ................................................................... 6

1.2. .............................................................................................. 7 Hợp chất Mangiferin

1.2.1. ............................................................................................................ 7 Cấu trúc

1.2.2. .......................................................................................................... 7 Tính chất

1.2.3. ....................................................................... 8 Hoạt tính sinh học và ứng dụng

1.2.4. ..................................................................................... 9 Nguồn gốc Mangiferin

1.2.5. ................................................................ 10 Một số chế phẩm chứa Mangiferin

1.3. ................................................................................ 12 Thành phần trong lá Dó Bầu

1.4. ............................................................. 16 Các phƣơng pháp tách chiết mangiferin.

CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................. 19

2.1. ....................................................................................... 19 Nguyên vật liệu, thiết bị

2.1.1. .................................................................................................... 19 Nguyên liệu

2.1.2. .......................................................... 19 Hóa chất, dụng cụ và thiết bị máy móc

2.2. ..................................................................................... 19 Phƣơng pháp nghiên cứu

2.2.1. .............................................................. 19 Khảo sát lựa chọn vùng nguyên liệu

2.2.2. 20 Phƣơng pháp nghiên cứu quy trình tách chiết mangiferin từ lá Dó Bầu ...…

L UẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

BÙI THỊ HOA iv

2.2.3. Phân tích cấu trúc, thành phần và hoạt tính sinh hoc của mangiferin ............ 22

2.2.4. Ứng dụng mangiferin cho thực phẩm chứ năng hỗ trợ tăng cƣờng chống oxy

hóa 24 ………………………………………………………………………………

CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ....................................................................... 27

3.1. Kết quả khảo sát lựa chọn vùng nguyên liệu. ...................................................... 27

3.2. Kết quả nghiên cứu quy trình tách chiết mangiferin. ........................................... 27

3.2.1. ............................................................. 27 Kết quả khảo sát lựa chọn số lần chiết.

3.2.2. ............................ 28 Kết quả khảo sát lựa chọn dung môi tinh chế sản phẩm thô.

3.3. Kết quả phân tích cấu trúc, thành phần và hoạt tính sinh học của mangiferin. ... 33

3.3.1. Kết quả phân tích cấu trúc (phổ

1

H-NMR và

13

C-NMR) .................................. 33

3.3.2. Kết quả phân tích thành phần (HPLC) .............................................................. 35

3.3.3. ................................................................ . 37 Kết quả thử hoạt tính chống oxy hóa

3.3.4. ................................ ............ 37 Kết quả thử hoạt tính kháng vi khuẩn, kháng nấm

3.4. Ứng dụng hợp chất Mangiferin trong sản xuất thực phẩm chức năng ................ 38

KẾT LUẬN .......................................................................................................................... 40

KIẾN NGHỊ ......................................................................................................................... 41

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 42

PHẦN PHỤ LỤC ....
LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Nguyễn Duy Long" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOADĐã  có  nhiều  nghiên  cứu  về  Dó  Bầu  ở  trong  và  ngoài  nƣớc.Dựa  vào  các nghiên cứu về  lá Dó Bầu chúng  tôi biết đƣợc  trong đó có chứa  hợp chất Mangiferin  – một chất có hoạt  tính chống oxy hóa mạnh ferin đƣợc  tìm thấy lần đầu  tiên      . Mangi vào  khoảng  năm  1922 1923  nhƣng  đến  năm  1985  khi  một  số  tác  giả  ngƣời  Nga  -thông  báo  tác  dụng  của  Mangiferin  đối  với  virus  Herpes  thì  hợp  chất  này  mới  bắt đầu  đƣợc  chú  ý  khai  thác.  

Mangiferin  còn  đƣợc  chứng  minh  là  có  tác  dụng  kháng virus  gây  bệnh  thủy  đậu  và  zona,  tác  dụng  kích  thích  miễn  dịch  dịch  thể  và  miễn dịch  tế  bào,  tăng  cƣờng  tổng  hợp  interferon  trong  các  tế  bào  máu,tăng  sức  đề kháng,tăng  khả  năng  chống  oxy  hóa  và  chống  ung  thƣ  cho  cơ  thể.  Trƣớc  tình  hình sử  dụng thu sử dụng mangiferin ngày càng tăng. ốc cho các nhu cầu trên thì việc Hiện nay, mangiferin chủ  yếu đƣợc  chiết xuất  từ  lá xoài.  Nhƣng  để  tận dụng nguồn lá  hàng  năm  ngƣời  trồng  Dó  bầu vẫn  phải  bỏ  đi  và  để  hoàn  thành  qui  trình tách  chiết  mangiferin  từ  lá  Dó  Bầu chúng  tôi  tiến  hành  nghiên  cứu  thực  hiện  đề  tài  khóa  luận:  “Nghiên  cứu  chiết  tách  hoạt  chất  mangiferin  từ  lá  dó  bầu  Aquilaria crassna pierre ứng dụng trong dược phẩm và thực phẩm chức năng”


NỘI DUNG:
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN ................................................................................................. 3

1.1. ...................................................................................... 3 Giới thiệu về cây Dó Bầu.

1.1.1. ................................................................ ................... 3 Sự phân bố cây Dó Bầu

1.1.2. .......................................................................................................... 6 Phân loại

1.1.3. Đặc tính sinh học của cây Dó Bầu ................................................................... 6

1.2. .............................................................................................. 7 Hợp chất Mangiferin

1.2.1. ............................................................................................................ 7 Cấu trúc

1.2.2. .......................................................................................................... 7 Tính chất

1.2.3. ....................................................................... 8 Hoạt tính sinh học và ứng dụng

1.2.4. ..................................................................................... 9 Nguồn gốc Mangiferin

1.2.5. ................................................................ 10 Một số chế phẩm chứa Mangiferin

1.3. ................................................................................ 12 Thành phần trong lá Dó Bầu

1.4. ............................................................. 16 Các phƣơng pháp tách chiết mangiferin.

CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................. 19

2.1. ....................................................................................... 19 Nguyên vật liệu, thiết bị

2.1.1. .................................................................................................... 19 Nguyên liệu

2.1.2. .......................................................... 19 Hóa chất, dụng cụ và thiết bị máy móc

2.2. ..................................................................................... 19 Phƣơng pháp nghiên cứu

2.2.1. .............................................................. 19 Khảo sát lựa chọn vùng nguyên liệu

2.2.2. 20 Phƣơng pháp nghiên cứu quy trình tách chiết mangiferin từ lá Dó Bầu ...…

L UẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

BÙI THỊ HOA iv

2.2.3. Phân tích cấu trúc, thành phần và hoạt tính sinh hoc của mangiferin ............ 22

2.2.4. Ứng dụng mangiferin cho thực phẩm chứ năng hỗ trợ tăng cƣờng chống oxy

hóa 24 ………………………………………………………………………………

CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ....................................................................... 27

3.1. Kết quả khảo sát lựa chọn vùng nguyên liệu. ...................................................... 27

3.2. Kết quả nghiên cứu quy trình tách chiết mangiferin. ........................................... 27

3.2.1. ............................................................. 27 Kết quả khảo sát lựa chọn số lần chiết.

3.2.2. ............................ 28 Kết quả khảo sát lựa chọn dung môi tinh chế sản phẩm thô.

3.3. Kết quả phân tích cấu trúc, thành phần và hoạt tính sinh học của mangiferin. ... 33

3.3.1. Kết quả phân tích cấu trúc (phổ

1

H-NMR và

13

C-NMR) .................................. 33

3.3.2. Kết quả phân tích thành phần (HPLC) .............................................................. 35

3.3.3. ................................................................ . 37 Kết quả thử hoạt tính chống oxy hóa

3.3.4. ................................ ............ 37 Kết quả thử hoạt tính kháng vi khuẩn, kháng nấm

3.4. Ứng dụng hợp chất Mangiferin trong sản xuất thực phẩm chức năng ................ 38

KẾT LUẬN .......................................................................................................................... 40

KIẾN NGHỊ ......................................................................................................................... 41

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 42

PHẦN PHỤ LỤC ....
LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Nguyễn Duy Long" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: