Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất một số loại rau ăn lá trái vụ bằng phương pháp thủy canhNghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật cơ bản đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng của một số loại rau ăn lá trồng trái vụ và đề xuất hoàn thiện quy trình sản xuất trái vụ các loại rau này bằng phương pháp thủy canh tuần hoàn.


NỘI DUNG:Chương 1: TỔNG QUAN TÀILIỆU ...........................................................4

1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI ..........................................................4

1.1.1. Lí luận về trồng cây trong dung dịch dinh dưỡng...........................4

1.1.2. Vai trò của rau xanh .....................................................................5

1.1.3. Giá trị của rau xanh..........................................................................5

1.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU XANH .........................7

1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau xanh trên thế giới......................7

1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau xanh ở Việt Nam.......................8

1.2.3. Tình hình sản xuất rau an toàn trái vụ ở Việt Nam ......................10

1.3. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KĨ THUẬT THỦY CANH .................13

1.3.1. Khái niệm về thủy canh................................................................13

1.3.2. Lịch sử phát triển của kĩ thuật thủy canh......................................13

1.3.3. Phân loại các hệ thống thủy canh .................................................15

5Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

iv

1.3.4. Ưu điểm, nhược điểm và triển vọng của kĩ thuật thủy canh

trong sản xuất rau..........................................................................16

1.3.4.1. Ưu điểm của ứng dụng kĩ thuật thủy canh

vào sản xuất rau......................................................................16

1.3.4.2. Nhược điểm của ứng dụng kĩ thuật thủy canh

vào sản xuất rau......................................................................16

1.3.4.3. Triển vọng của ứng dụng kĩ thuật thủy canh

vào sản xuất rau................................................................18

1.4. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KĨ THUẬT

THỦY CANH.................................................................................................19

1.4.1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng kĩ thuật thủy canh

trên thế giới....................................................................................19

1.4.1.1. Kết quả nghiên cứu về dung dịch dinh dưỡng

để trồng cây bằng kĩ thuật thủy canh trên thế giới..............19

1.4.1.2. Kết quả nghiên cứu về dụng cụ và giá thể để trồng cây

bằng kĩ thuật thủy canh trên thế giới ..................................23

1.4.1.3. Kết quả nghiên cứu về sâu bệnh hại trong kĩthuật

thủy canh trên thế giới ..............................................................26

1.4.1.4. Tình hình phát triển kĩ thuật thủy canh trên thế giới.........28

1.4.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng kĩ thuật thủy canh

ở Việt Nam....................................................................................31

1.4.2.1. Kết quả nghiên cứu về dung dịch dưỡng để trồng cây

bằng kĩ thuật thủy canh ở Việt Nam.................................31

1.4.2.2. Kết quảnghiên cứu về dụng cụ và giá thể để trồng cây

bằng kĩ thuật thủy anh ở Việt Nam....................................33

1.4.2.3. Kết quả nghiên cứu về sâu bệnh hại trongtrồng cây

bằng kĩ thuật thủy canh ở Việt Nam .................................38

6Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

v

1.4.2.4. Kết quả nghiên cứu sản xuấtrau ăn lá trái vụ

bằng công nghệ thủy canh ở Việt Nam.........................................39

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU...............................................................................................42

2.1. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU....................42

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ....................................................................42

2.1.2. Vật liệu nghiên cứu.........................................................................44

2.1.2.1. Hệ thống thuỷ canh tuần hoàn...........................................44

2.1.2.2. Giá thể và rọ nhựa..............................................................45

2.1.2.3. Dung dịch dinh dưỡng.......................................................45

2.1.3. Phạm vi nghiên cứu........................................................................46

2.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU.........................................46

2.2.1. Thời gian nghiên cứu.....................................................................46

2.2.2. Địa điểm nghiên cứu......................................................................46

2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU....................................................................47

2.3.1. Nội dung 1:Nghiên cứu xác định loại rau ăn lá thích hợp

trồng trái vụ bằng công nghệ thuỷ canh tuần hoàn.......................47

2.3.2. Nội dung 2: Xác định loại dung dịch dinh dưỡng thích hợp

để trồng thủy canh đối với một số loại rau ăn lá............................47

2.3.3. Nội dung 3: Xác định loại giá thểgiữ cây thích hợp

để trồng thủy canh đối với một số loại rau ăn lá............................47

2.3.4. Nội dung 4: Nghiên cứu chọn loại ống dẫn dung dịch

trong hệ thống thủy canh tuần hoàn...............................................47

2.3.5. Nội dung 5: Xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất

một số loại rau ăn lá trái vụ bằng công nghệ thủy canh.................47

2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................47

2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm.......................................................47

7Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

vi

Thí nghiệm 1: So sánh giống xà lách trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn. ..............................................47

Thí nghiệm 2: So sánh giống cải ngọt trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn................................................48

Thí nghiệm 3: So sánh giống cần tây trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn................................................48

Thí nghiệm 4: So sánh giống rau muống trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn................................................49

Thí nghiệm 5: Xác định dung dịch thủy canh tuầnhoàn thích hợp

đối với một số loại rau ăn lá .............................................................49

Thí nghiệm 6: Xác định giá thể giữ cây thích hợp với rau cải xanh........50

Thí nghiệm 7: Xác định giá thể giữ cây thích hợp với rau xà lách..........50

Thí nghiệm 8: Xác định giá thể giữ cây thích hợp với rau cần tây..............50

Thí nghiệm 9: Xác định loại ống dẫn dung dịch thích hợp với rau xà lách....50

Thí nghiệm 10: Xác định loại ống dẫn dung dịch thích hợp với rau cải xanh.....51

Mô hình 1: sản xuất thăm dò tại Hợp tác xã Ba Chữ, Vân Nội,

Đông Anh, Hà Nội.............................................................................51

Mô hình 2: sản xuất tại Viện Nghiên cứu Rau Quả Gia Lâm, Hà Nội.....51

2.4.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi ........................51

2.4.2.1. Nhóm các chỉ tiêu về sinh trưởng.........................................51

2.4.2.2. Nhóm chỉ tiêu về chất lượng rau...........................................52

2.4.2.3. Nhóm các chỉ tiêu về sâu bệnh..............................................53

2.4.2.4. Phương pháp hạch toán kinh tế.............................................53

2.4.3. Phương pháp xử lí số liệu...............................................................54

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊNCỨU VÀ THẢO LUẬN.......................55

3.1. XÁC ĐỊNH LOẠI RAU ĂN LÁ THÍCH HỢP TRỒNG

TRÁI VỤ BẰNG CÔNG NGHỆ THỦY CANH TUẦN HOÀN...................55

8Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

vii

3.1.1. Xác định giống xà lách thích hợp trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn............................................55

3.1.1.1. Thời gian từng giai đoạn sinh trưởng

của các giống xà láchtrồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn.............................................................55

3.1.1.2. Tình hình sinh trưởng và năng suất

của các giống xà lách trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn.............................................................56

3.1.2. Xác định giống cải xanh thích hợp trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn.............................................58

3.1.2.1. Thời gian từng giai đoạn sinh trưởng

của các giống cải xanhtrồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn.............................................................58

3.1.2.2. Tình hình sinh trưởng và năng suất

của các giống cải xanh trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn.............................................................58

3.1.3. Xác định giống cần tây thích hợp trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn..............................................60

3.1.3.1. Thời gian từng gian đoạn sinh trưởng

của các giống cần tây trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn............................................................60

3.1.3.2. Tình hình sinh trưởng và năng suất

của các giống cần tây trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn............................................................60

3.1.4. Xác định giống rau muống thích hợp trồng trái vụ

bằng công nghệthủy canh tuần hoàn..............................................62

3.1.4.1. Thời gian từng giai đoạn sinh trưởng

9Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

viii

của các giống rau muống trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn............................................................62

3.1.4.2. Chiều cao của các giống rau muống trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn.................................62

3.1.4.3. Năng suất thực thu của các giống rau muống

trồng trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn.............63

3.1.5. Chất lượng và mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm

của các giống xà lách, cải xanh trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn..........................................................................65

3.1.5.1. Một số chỉ tiêuvề chất lượng của xà lách và cải xanh

trồng trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn..........................65

3.1.5.2. Hàm lượng nitrate và một số kim loại nặng trong xà lách,

cải xanh trồng trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn...........66

3.2. XÁC ĐỊNH LOẠI DUNG DỊCH DINH DƯỠNG THÍCH HỢP

ĐỂ TRỒNG THỦY CANH VỚI MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ...................68

3.2.1. Ảnh hưởng của loại dung dịch dinh dưỡng đến tình hình

sinh trưởng các loại rau trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn.......................................................................68

3.2.2. Ảnh hưởng của loại dung dịch dinh dưỡng đến năng suất

các loại rau trồng trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn....69

3.2.3. Ảnh hưởng của loại dung dịch dinh dưỡng đến hàm lượng nitrate

và một số một số kim loại nặng trong xà lách, cải xanh

trồng trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn.............................71

3.3. XÁC ĐỊNH LOẠI GIÁ THỂ GIỮ CÂY THÍCH HỢP

ĐỂ TRỒNG THỦY CANH TRÁI VỤ ĐỐI

VỚI MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ...................................................................74

3.3.1. Ảnh hưởng của loại giá thể giữ cây đến sinh trưởng,

10Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

ix

phát triển, năng suất và chất lượng rau cải xanh trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn............................................74

3.3.2. Ảnh hưởng của loại giá thể giữ cây đến sinh trưởng, phát triển,

năng suất và chất lượng rau xà lách trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn..................................................................................77

3.3.3. Ảnh hưởng của loại giá thể giữ cây đến sinh trưởng,

phát triển, năng suất và chất lượng rau cần tây trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn..............................................80

3.4. LỰA CHỌN LOẠI ỐNG DẪN DUNG DỊCH THÍCH HỢP

ĐỂ TRỒNG RAU BẰNG CÔNG NGHỆ

THỦY CANH TUẦN HOÀN.........................................................................82

3.4.1. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến sự sinh trưởng,

phát triển và năng suất của rau xà lách...........................................83

3.4.1.1. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến tình hình

sinh trưởng của rau xà lách.............................................................83

3.4.1.2. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến năng suất

rau xà lách...................................................................................................85

3.4.1.3. Hiệu quả kinh tế của rau xà lách trồng trên các loại

ống dẫn dung dịch...........................................................................86

3.4.2. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến sự sinh trưởng,

phát triển và năng suất rau cải xanh................................................87

3.4.2.1. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến sinh trưởng

của rau cải xanh.................................................................87

3.4.2.2. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến năng suất

rau cải xanh........................................................................88

3.4.2.3. Hiệu quả kinh tế của rau cải xanh trồng

trên các loại ống dẫn dung dịch.........................................89

11Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

x

3.5. XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT

MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ TRÁI VỤ BẰNG CÔNG NGHỆ

THỦY CANH TUẦN HOÀN.........................................................................90

3.5.1. Kết quả xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất

rau ăn lá trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn

tại hợp tác xã Ba Chữ, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội....................91

3.5.2. Kết quả xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn

tại Viện Nghiên cứu Rau Quả Gia Lâm, Hà Nội ..........................93

3.5.3. Tình hình sâu bệnh hại trên các chủng loại rau ăn lá

trồng trái vụ trên hệ thống thủy canh tuần hoàn...........................96

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ...........................................................................98

1. Kết luận.......................................................................................................98

2. Đề nghị........................................................................................................98

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

TÀI LIỆU THAM KHẢO


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Nguyễn Hoàng Thái" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOADNghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật cơ bản đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng của một số loại rau ăn lá trồng trái vụ và đề xuất hoàn thiện quy trình sản xuất trái vụ các loại rau này bằng phương pháp thủy canh tuần hoàn.


NỘI DUNG:Chương 1: TỔNG QUAN TÀILIỆU ...........................................................4

1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI ..........................................................4

1.1.1. Lí luận về trồng cây trong dung dịch dinh dưỡng...........................4

1.1.2. Vai trò của rau xanh .....................................................................5

1.1.3. Giá trị của rau xanh..........................................................................5

1.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU XANH .........................7

1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau xanh trên thế giới......................7

1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau xanh ở Việt Nam.......................8

1.2.3. Tình hình sản xuất rau an toàn trái vụ ở Việt Nam ......................10

1.3. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KĨ THUẬT THỦY CANH .................13

1.3.1. Khái niệm về thủy canh................................................................13

1.3.2. Lịch sử phát triển của kĩ thuật thủy canh......................................13

1.3.3. Phân loại các hệ thống thủy canh .................................................15

5Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

iv

1.3.4. Ưu điểm, nhược điểm và triển vọng của kĩ thuật thủy canh

trong sản xuất rau..........................................................................16

1.3.4.1. Ưu điểm của ứng dụng kĩ thuật thủy canh

vào sản xuất rau......................................................................16

1.3.4.2. Nhược điểm của ứng dụng kĩ thuật thủy canh

vào sản xuất rau......................................................................16

1.3.4.3. Triển vọng của ứng dụng kĩ thuật thủy canh

vào sản xuất rau................................................................18

1.4. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KĨ THUẬT

THỦY CANH.................................................................................................19

1.4.1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng kĩ thuật thủy canh

trên thế giới....................................................................................19

1.4.1.1. Kết quả nghiên cứu về dung dịch dinh dưỡng

để trồng cây bằng kĩ thuật thủy canh trên thế giới..............19

1.4.1.2. Kết quả nghiên cứu về dụng cụ và giá thể để trồng cây

bằng kĩ thuật thủy canh trên thế giới ..................................23

1.4.1.3. Kết quả nghiên cứu về sâu bệnh hại trong kĩthuật

thủy canh trên thế giới ..............................................................26

1.4.1.4. Tình hình phát triển kĩ thuật thủy canh trên thế giới.........28

1.4.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng kĩ thuật thủy canh

ở Việt Nam....................................................................................31

1.4.2.1. Kết quả nghiên cứu về dung dịch dưỡng để trồng cây

bằng kĩ thuật thủy canh ở Việt Nam.................................31

1.4.2.2. Kết quảnghiên cứu về dụng cụ và giá thể để trồng cây

bằng kĩ thuật thủy anh ở Việt Nam....................................33

1.4.2.3. Kết quả nghiên cứu về sâu bệnh hại trongtrồng cây

bằng kĩ thuật thủy canh ở Việt Nam .................................38

6Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

v

1.4.2.4. Kết quả nghiên cứu sản xuấtrau ăn lá trái vụ

bằng công nghệ thủy canh ở Việt Nam.........................................39

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU...............................................................................................42

2.1. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU....................42

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ....................................................................42

2.1.2. Vật liệu nghiên cứu.........................................................................44

2.1.2.1. Hệ thống thuỷ canh tuần hoàn...........................................44

2.1.2.2. Giá thể và rọ nhựa..............................................................45

2.1.2.3. Dung dịch dinh dưỡng.......................................................45

2.1.3. Phạm vi nghiên cứu........................................................................46

2.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU.........................................46

2.2.1. Thời gian nghiên cứu.....................................................................46

2.2.2. Địa điểm nghiên cứu......................................................................46

2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU....................................................................47

2.3.1. Nội dung 1:Nghiên cứu xác định loại rau ăn lá thích hợp

trồng trái vụ bằng công nghệ thuỷ canh tuần hoàn.......................47

2.3.2. Nội dung 2: Xác định loại dung dịch dinh dưỡng thích hợp

để trồng thủy canh đối với một số loại rau ăn lá............................47

2.3.3. Nội dung 3: Xác định loại giá thểgiữ cây thích hợp

để trồng thủy canh đối với một số loại rau ăn lá............................47

2.3.4. Nội dung 4: Nghiên cứu chọn loại ống dẫn dung dịch

trong hệ thống thủy canh tuần hoàn...............................................47

2.3.5. Nội dung 5: Xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất

một số loại rau ăn lá trái vụ bằng công nghệ thủy canh.................47

2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................47

2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm.......................................................47

7Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

vi

Thí nghiệm 1: So sánh giống xà lách trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn. ..............................................47

Thí nghiệm 2: So sánh giống cải ngọt trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn................................................48

Thí nghiệm 3: So sánh giống cần tây trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn................................................48

Thí nghiệm 4: So sánh giống rau muống trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn................................................49

Thí nghiệm 5: Xác định dung dịch thủy canh tuầnhoàn thích hợp

đối với một số loại rau ăn lá .............................................................49

Thí nghiệm 6: Xác định giá thể giữ cây thích hợp với rau cải xanh........50

Thí nghiệm 7: Xác định giá thể giữ cây thích hợp với rau xà lách..........50

Thí nghiệm 8: Xác định giá thể giữ cây thích hợp với rau cần tây..............50

Thí nghiệm 9: Xác định loại ống dẫn dung dịch thích hợp với rau xà lách....50

Thí nghiệm 10: Xác định loại ống dẫn dung dịch thích hợp với rau cải xanh.....51

Mô hình 1: sản xuất thăm dò tại Hợp tác xã Ba Chữ, Vân Nội,

Đông Anh, Hà Nội.............................................................................51

Mô hình 2: sản xuất tại Viện Nghiên cứu Rau Quả Gia Lâm, Hà Nội.....51

2.4.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi ........................51

2.4.2.1. Nhóm các chỉ tiêu về sinh trưởng.........................................51

2.4.2.2. Nhóm chỉ tiêu về chất lượng rau...........................................52

2.4.2.3. Nhóm các chỉ tiêu về sâu bệnh..............................................53

2.4.2.4. Phương pháp hạch toán kinh tế.............................................53

2.4.3. Phương pháp xử lí số liệu...............................................................54

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊNCỨU VÀ THẢO LUẬN.......................55

3.1. XÁC ĐỊNH LOẠI RAU ĂN LÁ THÍCH HỢP TRỒNG

TRÁI VỤ BẰNG CÔNG NGHỆ THỦY CANH TUẦN HOÀN...................55

8Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

vii

3.1.1. Xác định giống xà lách thích hợp trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn............................................55

3.1.1.1. Thời gian từng giai đoạn sinh trưởng

của các giống xà láchtrồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn.............................................................55

3.1.1.2. Tình hình sinh trưởng và năng suất

của các giống xà lách trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn.............................................................56

3.1.2. Xác định giống cải xanh thích hợp trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn.............................................58

3.1.2.1. Thời gian từng giai đoạn sinh trưởng

của các giống cải xanhtrồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn.............................................................58

3.1.2.2. Tình hình sinh trưởng và năng suất

của các giống cải xanh trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn.............................................................58

3.1.3. Xác định giống cần tây thích hợp trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn..............................................60

3.1.3.1. Thời gian từng gian đoạn sinh trưởng

của các giống cần tây trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn............................................................60

3.1.3.2. Tình hình sinh trưởng và năng suất

của các giống cần tây trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn............................................................60

3.1.4. Xác định giống rau muống thích hợp trồng trái vụ

bằng công nghệthủy canh tuần hoàn..............................................62

3.1.4.1. Thời gian từng giai đoạn sinh trưởng

9Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

viii

của các giống rau muống trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn............................................................62

3.1.4.2. Chiều cao của các giống rau muống trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn.................................62

3.1.4.3. Năng suất thực thu của các giống rau muống

trồng trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn.............63

3.1.5. Chất lượng và mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm

của các giống xà lách, cải xanh trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn..........................................................................65

3.1.5.1. Một số chỉ tiêuvề chất lượng của xà lách và cải xanh

trồng trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn..........................65

3.1.5.2. Hàm lượng nitrate và một số kim loại nặng trong xà lách,

cải xanh trồng trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn...........66

3.2. XÁC ĐỊNH LOẠI DUNG DỊCH DINH DƯỠNG THÍCH HỢP

ĐỂ TRỒNG THỦY CANH VỚI MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ...................68

3.2.1. Ảnh hưởng của loại dung dịch dinh dưỡng đến tình hình

sinh trưởng các loại rau trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn.......................................................................68

3.2.2. Ảnh hưởng của loại dung dịch dinh dưỡng đến năng suất

các loại rau trồng trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn....69

3.2.3. Ảnh hưởng của loại dung dịch dinh dưỡng đến hàm lượng nitrate

và một số một số kim loại nặng trong xà lách, cải xanh

trồng trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn.............................71

3.3. XÁC ĐỊNH LOẠI GIÁ THỂ GIỮ CÂY THÍCH HỢP

ĐỂ TRỒNG THỦY CANH TRÁI VỤ ĐỐI

VỚI MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ...................................................................74

3.3.1. Ảnh hưởng của loại giá thể giữ cây đến sinh trưởng,

10Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

ix

phát triển, năng suất và chất lượng rau cải xanh trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn............................................74

3.3.2. Ảnh hưởng của loại giá thể giữ cây đến sinh trưởng, phát triển,

năng suất và chất lượng rau xà lách trồng trái vụ bằng công nghệ

thủy canh tuần hoàn..................................................................................77

3.3.3. Ảnh hưởng của loại giá thể giữ cây đến sinh trưởng,

phát triển, năng suất và chất lượng rau cần tây trồng trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn..............................................80

3.4. LỰA CHỌN LOẠI ỐNG DẪN DUNG DỊCH THÍCH HỢP

ĐỂ TRỒNG RAU BẰNG CÔNG NGHỆ

THỦY CANH TUẦN HOÀN.........................................................................82

3.4.1. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến sự sinh trưởng,

phát triển và năng suất của rau xà lách...........................................83

3.4.1.1. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến tình hình

sinh trưởng của rau xà lách.............................................................83

3.4.1.2. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến năng suất

rau xà lách...................................................................................................85

3.4.1.3. Hiệu quả kinh tế của rau xà lách trồng trên các loại

ống dẫn dung dịch...........................................................................86

3.4.2. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến sự sinh trưởng,

phát triển và năng suất rau cải xanh................................................87

3.4.2.1. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến sinh trưởng

của rau cải xanh.................................................................87

3.4.2.2. Ảnh hưởng của loại ống dẫn dung dịch đến năng suất

rau cải xanh........................................................................88

3.4.2.3. Hiệu quả kinh tế của rau cải xanh trồng

trên các loại ống dẫn dung dịch.........................................89

11Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

x

3.5. XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT

MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ TRÁI VỤ BẰNG CÔNG NGHỆ

THỦY CANH TUẦN HOÀN.........................................................................90

3.5.1. Kết quả xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất

rau ăn lá trái vụ bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn

tại hợp tác xã Ba Chữ, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội....................91

3.5.2. Kết quả xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá trái vụ

bằng công nghệ thủy canh tuần hoàn

tại Viện Nghiên cứu Rau Quả Gia Lâm, Hà Nội ..........................93

3.5.3. Tình hình sâu bệnh hại trên các chủng loại rau ăn lá

trồng trái vụ trên hệ thống thủy canh tuần hoàn...........................96

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ...........................................................................98

1. Kết luận.......................................................................................................98

2. Đề nghị........................................................................................................98

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

TÀI LIỆU THAM KHẢO


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Nguyễn Hoàng Thái" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: