Nghiên cứu lý thuyết, thực hiện mô hình hệ thống chống trộm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

 


Nghiên cứu về cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động và sơ đồ mạch điện thông qua các hãng xe như: Toyota, Mazda, Frod, Honda. Sau đó chúng em tìm hiểu cách lập trình trên  Arduino để viết code cho hệ thống chống trộm. Kết quả của chúng em là làmra được mô  hình hệ thống chống trộm. Thông qua mô hình chúng em đã hiểu được những quy trình hoạt động chống trộm cụ thể trên xe. Mô hình hệ thống chống trộm có thể giúp cho sinh viên ngành ô tô nghiên cứu và thực hành trực tiếp trên mô hình.


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN...........................................................................................................................1

1.1. Lý do chọn đề tài...................................................................................................................................1

1.2.Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu..........................................................................................................1

1.3.Phương pháp nghiên cứu......................................................................................................................2

1.4.Phạm vi ứng dụng..................................................................................................................................2

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM TRÊN Ô TÔ...........................................................................3

2.1.Hệ thống chống trộm trên ô tô..............................................................................................................3

2.1.1.Khái quát.........................................................................................................................................3

2.1.2.Cấu tạo............................................................................................................................................3

2.1.3.Nguyên lý hệ thống chống trộm.....................................................................................................5

2.1.4.Mạch điện hệ thống chống trộm một số hãng xe..........................................................................7

2.2.Chống trộm ô tô dùng công nghệ GSM..............................................................................................19

2.2.1. Công nghệ GSM...........................................................................................................................19

2.2.2. Công nghệ GSM áp dụng vào chống trộm ô tô..........................................................................21

2.3.Chống trộm ô tô bằng công nghệ định vị...........................................................................................23

2.3.1. Một số công nghệ áp dụng trong định vị xe...............................................................................23

2.3.2. Hệ thống định vị ô tô (tracking system).....................................................................................25

CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG MÃ HÓA ĐỘNG CƠ.......................................................................................30

3.1. Giới thiệu về hệ thống mã hóa...........................................................................................................30

3.2. Các bộ phận của hệ thống mã hóa.....................................................................................................30

3.2.1. Tổng quan.....................................................................................................................................30

3.2.2. Bộ khuyếch đại chìa thu phát.....................................................................................................31

3.2.3. Cuộn dây chìa thu phát...............................................................................................................31

3.2.4. Công tắc cảnh báo mở khóa........................................................................................................31

3.2.5. ECU động cơ................................................................................................................................31

3.2.6. Chìa khóa.....................................................................................................................................32

3.2.7. Đèn chỉ báo an ninh.....................................................................................................................32

3.2.8. ECU khóa động cơ.......................................................................................................................32

3.3. Nguyên lý hoạt động...........................................................................................................................34

3.4. Sơ đồ mạch điện hệ thống mã hóa khóa động cơ.............................................................................35

3.4.1. Sơ đồ mạch điện hệ thống mã hóa Toyota Camry / ACV40 GSV40 (2006).............................35

Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

3.4.2. Sơ đồ mạch điện hệ thống mã hóa Toyota Yaris/ NCP90, 91, 92, 93(2008)..............................38

3.5. Các công nghệ trong hệ thống mã hóa khóa động cơ.......................................................................42

3.5.1. Hệ thống mã hóa khóa động cơ sử dụng smart key...................................................................42

3.5.2. Hệ thống mã hóa hai tầng...........................................................................................................44

3.5.3. Hệ thống Perfectly Keyless..........................................................................................................45

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM ĐIỀU KHIỂN BẰNG ARDUINO...................48

4.1. Các bộ phận của hệ thống chống trộm..............................................................................................48

4.2. Hệ thống chống trộm sử dụng Arduino để điều khiển.....................................................................57

4.2.1. Lập trình Arduino để điều khiển hệ thống chống trộm............................................................57

4.2.2.Mô hình hệ thống chống trộm...................................................................................................... 66

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN.............................................................................................................................70

PHỤ LỤC.....LINK DOWNLOAD

 


Nghiên cứu về cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động và sơ đồ mạch điện thông qua các hãng xe như: Toyota, Mazda, Frod, Honda. Sau đó chúng em tìm hiểu cách lập trình trên  Arduino để viết code cho hệ thống chống trộm. Kết quả của chúng em là làmra được mô  hình hệ thống chống trộm. Thông qua mô hình chúng em đã hiểu được những quy trình hoạt động chống trộm cụ thể trên xe. Mô hình hệ thống chống trộm có thể giúp cho sinh viên ngành ô tô nghiên cứu và thực hành trực tiếp trên mô hình.


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN...........................................................................................................................1

1.1. Lý do chọn đề tài...................................................................................................................................1

1.2.Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu..........................................................................................................1

1.3.Phương pháp nghiên cứu......................................................................................................................2

1.4.Phạm vi ứng dụng..................................................................................................................................2

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM TRÊN Ô TÔ...........................................................................3

2.1.Hệ thống chống trộm trên ô tô..............................................................................................................3

2.1.1.Khái quát.........................................................................................................................................3

2.1.2.Cấu tạo............................................................................................................................................3

2.1.3.Nguyên lý hệ thống chống trộm.....................................................................................................5

2.1.4.Mạch điện hệ thống chống trộm một số hãng xe..........................................................................7

2.2.Chống trộm ô tô dùng công nghệ GSM..............................................................................................19

2.2.1. Công nghệ GSM...........................................................................................................................19

2.2.2. Công nghệ GSM áp dụng vào chống trộm ô tô..........................................................................21

2.3.Chống trộm ô tô bằng công nghệ định vị...........................................................................................23

2.3.1. Một số công nghệ áp dụng trong định vị xe...............................................................................23

2.3.2. Hệ thống định vị ô tô (tracking system).....................................................................................25

CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG MÃ HÓA ĐỘNG CƠ.......................................................................................30

3.1. Giới thiệu về hệ thống mã hóa...........................................................................................................30

3.2. Các bộ phận của hệ thống mã hóa.....................................................................................................30

3.2.1. Tổng quan.....................................................................................................................................30

3.2.2. Bộ khuyếch đại chìa thu phát.....................................................................................................31

3.2.3. Cuộn dây chìa thu phát...............................................................................................................31

3.2.4. Công tắc cảnh báo mở khóa........................................................................................................31

3.2.5. ECU động cơ................................................................................................................................31

3.2.6. Chìa khóa.....................................................................................................................................32

3.2.7. Đèn chỉ báo an ninh.....................................................................................................................32

3.2.8. ECU khóa động cơ.......................................................................................................................32

3.3. Nguyên lý hoạt động...........................................................................................................................34

3.4. Sơ đồ mạch điện hệ thống mã hóa khóa động cơ.............................................................................35

3.4.1. Sơ đồ mạch điện hệ thống mã hóa Toyota Camry / ACV40 GSV40 (2006).............................35

Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

3.4.2. Sơ đồ mạch điện hệ thống mã hóa Toyota Yaris/ NCP90, 91, 92, 93(2008)..............................38

3.5. Các công nghệ trong hệ thống mã hóa khóa động cơ.......................................................................42

3.5.1. Hệ thống mã hóa khóa động cơ sử dụng smart key...................................................................42

3.5.2. Hệ thống mã hóa hai tầng...........................................................................................................44

3.5.3. Hệ thống Perfectly Keyless..........................................................................................................45

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM ĐIỀU KHIỂN BẰNG ARDUINO...................48

4.1. Các bộ phận của hệ thống chống trộm..............................................................................................48

4.2. Hệ thống chống trộm sử dụng Arduino để điều khiển.....................................................................57

4.2.1. Lập trình Arduino để điều khiển hệ thống chống trộm............................................................57

4.2.2.Mô hình hệ thống chống trộm...................................................................................................... 66

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN.............................................................................................................................70

PHỤ LỤC.....LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: