Nghiên cứu quá trình chưng cất phân đoạn tinh dầu tràm gióCác sản phẩm tinh dầu trên thị trường hiện nay đa phần là tinh dầu thô, còn lẫn tạp chất nên chưa tận dụng hết giá trị kinh tế mang lại từ nguồn nguyên liệu nông nghiệp.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp chưng cất chân không phân đoạn để ph n tách tinh dầu tràm gió thô thành các ph n đoạn dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau. Những hợp chất chứa oxy như alcohol chủ yếu có mặt ở đáy tháp, các terpen hydrocarbon thu được ở đỉnh tháp. Các thành phần này cũng rất khác nhau về mặt cảm quan và độ thẩm thấu. Áp suất chưng cất ảnh hưởng không đáng kể đến hàm lượng và độ thu hồi Eucalyptol trong ph n đoạn đỉnh. Hàm lượng lớn nhất thu được ở độ giảm áp 400 mmHg là 84.44%. Ở áp suất lớn, ph n đoạn đáy thu được nhiều hợp chất hơn do xảy ra các phản ứng phân hủy, cracking, đồng ph n hóa. Đồng thời, năng lượng tiêu tốn để tháp hoạt động cũng lớn hơn do tổn thất nhiệt ra môi trường xung quanh.


NỘI DUNG:


NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ........................................................... iii 

LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ iv 

LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................v 

TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ............................................................. vi 

MỤC LỤC ............................................................................................................. vii 

DANH MỤC BẢNG .............................................................................................. ix 

DANH MỤC HÌNH .................................................................................................x 

Chƣơng 1. MỞ ĐẦU .............................................................................................1 

1.1 TÍNH CẤP THIẾT VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .......................................1 

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .........................................................................1 

1.2.1 Mục tiêu tổng quát ...................................................................................1 

1.2.2 Mục tiêu cụ thể.........................................................................................1 

Chƣơng 2. TỔNG QUAN .....................................................................................2 

2.1 TRÀM GIÓ VÀ TINH DẦU TRÀM GIÓ ..................................................2 

2.1.1 Tràm gió ...................................................................................................2 

2.1.2 Tinh dầu tràm gió .....................................................................................3 

2.2 TINH DẦU PHÂN ĐOẠN............................................................................4 

2.3 MỘT SỐ SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƢỜNG ...........................................4 

2.4 CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ......................................................................5 

2.5 NHỮNG NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI ..............................................7 

Chƣơng 3. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................9 

3.1 NGUYÊN LIỆU ............................................................................................9 

3.2 DỤNG CỤ – THIẾT BỊ – HÓA CHẤT ......................................................9 

3.3 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU ..........................................10 

3.3.1 Thời gian nghiên cứu .............................................................................10 

3.3.2 Địa điểm nghiên cứu ..............................................................................10 

3.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..............................................................10 

3.4.1 Quy trình công nghệ...............................................................................10 

3.4.2 Sơ đồ nghiên cứu ...................................................................................11 

3.4.3 Bố trí thí nghiệm ....................................................................................11 

3.5 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH .................................................................11 

Chƣơng 4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ............................................................12 

4.1 ẢNH HƢỞNG CỦA ÁP SUẤT CHƢNG CẤT LÊN NHIỆT ĐỘ SÔI ..12 

4.2 THÀNH PHẦN CỦA TINH DẦU THÔ ...................................................12 

4.3 CỘT PHÂN ĐOẠN 400 mm ......................................................................14 

4.3.1 Độ giảm áp 725 mmHg ..........................................................................14 

4.3.2 Độ giảm áp 600 mmHg ..........................................................................16 

4.3.1 Độ giảm áp 400 mmHg ..........................................................................18 

Chƣơng 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .................................................20 

5.1 KẾT LUẬN ..................................................................................................20 

5.2 KHUYẾN NGHỊ .........................................................................................20 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................21 

 


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOADCác sản phẩm tinh dầu trên thị trường hiện nay đa phần là tinh dầu thô, còn lẫn tạp chất nên chưa tận dụng hết giá trị kinh tế mang lại từ nguồn nguyên liệu nông nghiệp.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp chưng cất chân không phân đoạn để ph n tách tinh dầu tràm gió thô thành các ph n đoạn dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau. Những hợp chất chứa oxy như alcohol chủ yếu có mặt ở đáy tháp, các terpen hydrocarbon thu được ở đỉnh tháp. Các thành phần này cũng rất khác nhau về mặt cảm quan và độ thẩm thấu. Áp suất chưng cất ảnh hưởng không đáng kể đến hàm lượng và độ thu hồi Eucalyptol trong ph n đoạn đỉnh. Hàm lượng lớn nhất thu được ở độ giảm áp 400 mmHg là 84.44%. Ở áp suất lớn, ph n đoạn đáy thu được nhiều hợp chất hơn do xảy ra các phản ứng phân hủy, cracking, đồng ph n hóa. Đồng thời, năng lượng tiêu tốn để tháp hoạt động cũng lớn hơn do tổn thất nhiệt ra môi trường xung quanh.


NỘI DUNG:


NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ........................................................... iii 

LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ iv 

LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................v 

TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ............................................................. vi 

MỤC LỤC ............................................................................................................. vii 

DANH MỤC BẢNG .............................................................................................. ix 

DANH MỤC HÌNH .................................................................................................x 

Chƣơng 1. MỞ ĐẦU .............................................................................................1 

1.1 TÍNH CẤP THIẾT VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .......................................1 

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .........................................................................1 

1.2.1 Mục tiêu tổng quát ...................................................................................1 

1.2.2 Mục tiêu cụ thể.........................................................................................1 

Chƣơng 2. TỔNG QUAN .....................................................................................2 

2.1 TRÀM GIÓ VÀ TINH DẦU TRÀM GIÓ ..................................................2 

2.1.1 Tràm gió ...................................................................................................2 

2.1.2 Tinh dầu tràm gió .....................................................................................3 

2.2 TINH DẦU PHÂN ĐOẠN............................................................................4 

2.3 MỘT SỐ SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƢỜNG ...........................................4 

2.4 CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ......................................................................5 

2.5 NHỮNG NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI ..............................................7 

Chƣơng 3. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................9 

3.1 NGUYÊN LIỆU ............................................................................................9 

3.2 DỤNG CỤ – THIẾT BỊ – HÓA CHẤT ......................................................9 

3.3 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU ..........................................10 

3.3.1 Thời gian nghiên cứu .............................................................................10 

3.3.2 Địa điểm nghiên cứu ..............................................................................10 

3.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..............................................................10 

3.4.1 Quy trình công nghệ...............................................................................10 

3.4.2 Sơ đồ nghiên cứu ...................................................................................11 

3.4.3 Bố trí thí nghiệm ....................................................................................11 

3.5 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH .................................................................11 

Chƣơng 4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ............................................................12 

4.1 ẢNH HƢỞNG CỦA ÁP SUẤT CHƢNG CẤT LÊN NHIỆT ĐỘ SÔI ..12 

4.2 THÀNH PHẦN CỦA TINH DẦU THÔ ...................................................12 

4.3 CỘT PHÂN ĐOẠN 400 mm ......................................................................14 

4.3.1 Độ giảm áp 725 mmHg ..........................................................................14 

4.3.2 Độ giảm áp 600 mmHg ..........................................................................16 

4.3.1 Độ giảm áp 400 mmHg ..........................................................................18 

Chƣơng 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .................................................20 

5.1 KẾT LUẬN ..................................................................................................20 

5.2 KHUYẾN NGHỊ .........................................................................................20 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................21 

 


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: