Đồ án - Phân tích trang bị điện điện tử thiết lập quy trình bảo dưỡng sửa chữa dây chuyền công nghệ máy ép phun sản xuất phụ kiện nhà máy nhựa Thiếu Niên Tiền PhongNgoài phần mở đầu và kết luận đồ án của em gồm 3 chương:

-  Chương 1 : Nghiên cứu tổng quan về công nghệ ép phun

-  Chương 2 : Phân tích điều khiển – hoạt động của công nghệ ép phun

-  Chương 3 : Kiểm tra bảo dưỡng – những hư hỏng thương gặp và biện pháp khắc phục


NỘI DUNG:CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ÉP PHUN

1.1. Giới thiệu về công ty nhựa thiếu niên tiền phong…………………….2

1.2. Tổng quan về công nghệ ép phun …………………………………....4

1.2.1. Giới thiệu về công nghệ ép phun …………………………………….6

1.3. Cấu tạo máy ép phun và quy trình vận hành máy…………………….7

1.3.1. Hệ thống hỗ trợ ép phun …………………………………………….7

1.3.2. Hệ thống phun………………………………………………………..9

1.3.3. Hệ thống kẹp ………………………………………………………..12

1.3.4. Hệ thống khuôn……………………………………………………...15

1.3.5. Hệ thống điều khiển………………………………………………...16

CHƢƠNG 2 : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG – ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHỆ

ÉP PHUN

2.1. Bố trí các trang bị, thiết bị của máy ép phun ………………………….19

2.1.1. Sắp xếp các thiết bị ………………………………………………….19

2.1.2. Kết nối các thiết bị…………………………………………………..20

2.1.3. Đường ống nước làm mát……………………………………………21

2.1.4. Hệ thống đèn dầu thủy lực,dầu bôi trơn …………………………….21

2.2. Hoạt động của hệ thống ép phun………………………………………21

2.2.1. Hoạt động của hệ thống điều khiển………………………………….23

2.2.2. Hoạt động của khuôn:……………………………………………….41

2.3. Sơ đồ điện và quá trình hoạt động của toàn hệ thống…………………47

2.3.1. Các sơ đồ điện của toàn bộ công nghệ ép phun……………………..48

2.3.2. Quá trình hoạt động của hệ thống…………………………………...71

CHƢƠNG 3: KIỂM TRA BẢO DƢỠNG - NHỮNG HƢ HỎNG THƢỜNG

GẶP VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

3.1. Kiểm tra hoạt động cho động cơ khi không điện …………………….76

3.1.1. Kiểm tra điện cho động cơ…………………………………………..76

2

3.1.2. Kiểm tra kiểm soát điện áp…………………………………………..76

3.1.3. Kiểm tra hoạt động của động cơ máy bơm…………………………77

3.1.4. Kiểm tra hệ thống nhiệt……………………………………………...77

3.2. Xác nhận của các thiết bị an toàn……………………………………..78

3.2.1. Chức năng xác nhận của các thiết bị an toàn thủy lực………………78

3.2.2. Xác nhận chức năng của các thiết bị an toàn điện …………………..78

3.2.3. Chức năng xác nhận của dừng khẩn cấp…………………………….79

3.2.4. Chức năng xác nhận độ dày mỏng điều chỉnh các thiết bị an toàn….79

3.3. Xử lý các khuyết tật trên sản phẩm…………………………………....80

3.4. Quy trình vận hành máy……………………………………………….95

3.5. An toàn khi sử dụng và vận hành máy ép phun……………………….99

Kết luận…………………………………………………….……………..100

Tài liệu tham khảo …………………LINK DOWNLOADNgoài phần mở đầu và kết luận đồ án của em gồm 3 chương:

-  Chương 1 : Nghiên cứu tổng quan về công nghệ ép phun

-  Chương 2 : Phân tích điều khiển – hoạt động của công nghệ ép phun

-  Chương 3 : Kiểm tra bảo dưỡng – những hư hỏng thương gặp và biện pháp khắc phục


NỘI DUNG:CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ÉP PHUN

1.1. Giới thiệu về công ty nhựa thiếu niên tiền phong…………………….2

1.2. Tổng quan về công nghệ ép phun …………………………………....4

1.2.1. Giới thiệu về công nghệ ép phun …………………………………….6

1.3. Cấu tạo máy ép phun và quy trình vận hành máy…………………….7

1.3.1. Hệ thống hỗ trợ ép phun …………………………………………….7

1.3.2. Hệ thống phun………………………………………………………..9

1.3.3. Hệ thống kẹp ………………………………………………………..12

1.3.4. Hệ thống khuôn……………………………………………………...15

1.3.5. Hệ thống điều khiển………………………………………………...16

CHƢƠNG 2 : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG – ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHỆ

ÉP PHUN

2.1. Bố trí các trang bị, thiết bị của máy ép phun ………………………….19

2.1.1. Sắp xếp các thiết bị ………………………………………………….19

2.1.2. Kết nối các thiết bị…………………………………………………..20

2.1.3. Đường ống nước làm mát……………………………………………21

2.1.4. Hệ thống đèn dầu thủy lực,dầu bôi trơn …………………………….21

2.2. Hoạt động của hệ thống ép phun………………………………………21

2.2.1. Hoạt động của hệ thống điều khiển………………………………….23

2.2.2. Hoạt động của khuôn:……………………………………………….41

2.3. Sơ đồ điện và quá trình hoạt động của toàn hệ thống…………………47

2.3.1. Các sơ đồ điện của toàn bộ công nghệ ép phun……………………..48

2.3.2. Quá trình hoạt động của hệ thống…………………………………...71

CHƢƠNG 3: KIỂM TRA BẢO DƢỠNG - NHỮNG HƢ HỎNG THƢỜNG

GẶP VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

3.1. Kiểm tra hoạt động cho động cơ khi không điện …………………….76

3.1.1. Kiểm tra điện cho động cơ…………………………………………..76

2

3.1.2. Kiểm tra kiểm soát điện áp…………………………………………..76

3.1.3. Kiểm tra hoạt động của động cơ máy bơm…………………………77

3.1.4. Kiểm tra hệ thống nhiệt……………………………………………...77

3.2. Xác nhận của các thiết bị an toàn……………………………………..78

3.2.1. Chức năng xác nhận của các thiết bị an toàn thủy lực………………78

3.2.2. Xác nhận chức năng của các thiết bị an toàn điện …………………..78

3.2.3. Chức năng xác nhận của dừng khẩn cấp…………………………….79

3.2.4. Chức năng xác nhận độ dày mỏng điều chỉnh các thiết bị an toàn….79

3.3. Xử lý các khuyết tật trên sản phẩm…………………………………....80

3.4. Quy trình vận hành máy……………………………………………….95

3.5. An toàn khi sử dụng và vận hành máy ép phun……………………….99

Kết luận…………………………………………………….……………..100

Tài liệu tham khảo …………………LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: