SÁCH - MỤC LỤC - Châu Bản Triều Nguyễn - Tập I (FULL)Châu bản triều Nguyễn là một nguồn tư liệu vô cùng quý giá để nghiên cứu về lịch sử và văn hóa cũng như toàn bộ hoạt động của triều đình và đời sống xã hội thế kỷ XIX và nữa đầu thế kỷ XX. Khi biên soạn bộ sử chính thống của vương triều, bộ Đại Nam thực lực, Quốc sử quán triều Nguyễn đã sử dụng nguồn tư liệu Châu bản, nhưng chỉ mới khai thác một phần thông tin theo yêu cầu biên soạn bộ sử vương triều. Tiếc rằng trong những năm chiến tranh 1945-1946, số lượng Châu bản đã bị mất mát, hủy hoại khá lớn. Phần Châu bản còn bảo tồn đến nay thì vẫn còn những tập bị kết dính đóng thành cục, những tờ bị mục nát, trong lịch sử chế độ quân chủ Việt Nam, Châu bản triều Nguyễn là kho lưu trữ văn thư độc nhất của một vương triều còn được bảo tồn đến ngày nay. Mục lục Châu bản triều Nguyễn tập I giới thiệu 5 tập Châu bản triều Nguyễn - Gia Long từ năm thứ nhất đến năm 18 (1802-1819) và 10 tập Châu bản triều Minh Mệnh từ năm thứ nhất đến năm thứ 5 (1820-1824), tất cả đều được sắp xếp theo nguyên bản hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I – Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK DOWNLOADChâu bản triều Nguyễn là một nguồn tư liệu vô cùng quý giá để nghiên cứu về lịch sử và văn hóa cũng như toàn bộ hoạt động của triều đình và đời sống xã hội thế kỷ XIX và nữa đầu thế kỷ XX. Khi biên soạn bộ sử chính thống của vương triều, bộ Đại Nam thực lực, Quốc sử quán triều Nguyễn đã sử dụng nguồn tư liệu Châu bản, nhưng chỉ mới khai thác một phần thông tin theo yêu cầu biên soạn bộ sử vương triều. Tiếc rằng trong những năm chiến tranh 1945-1946, số lượng Châu bản đã bị mất mát, hủy hoại khá lớn. Phần Châu bản còn bảo tồn đến nay thì vẫn còn những tập bị kết dính đóng thành cục, những tờ bị mục nát, trong lịch sử chế độ quân chủ Việt Nam, Châu bản triều Nguyễn là kho lưu trữ văn thư độc nhất của một vương triều còn được bảo tồn đến ngày nay. Mục lục Châu bản triều Nguyễn tập I giới thiệu 5 tập Châu bản triều Nguyễn - Gia Long từ năm thứ nhất đến năm 18 (1802-1819) và 10 tập Châu bản triều Minh Mệnh từ năm thứ nhất đến năm thứ 5 (1820-1824), tất cả đều được sắp xếp theo nguyên bản hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I – Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: