Tính Toán Tải Trọng Gió Lên Nhà Cao Tầng Theo Tiêu Chuẩn EUROCODEMục đích nghiên cứu


Nghiên cứu EN 1991-1-4:2004 để đưa ra quy trình tính toán tải trọng gió tác dụng lên kết cấu nhà cao tầng theo phương gió thổi.

Nghiên cứu các công thức chuyển đổi và điều chỉnh cần thiết khác khi áp dụng tiêu chuẩn vào tính toán công trình tại Việt Nam.

Đánh giá, nhận xét kết quả tính toán tải trọng gió tác dụng lên công trình tính theo tiêu chuẩn EUROCODE và tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành (TCVN 2727:1995) thông qua một ví dụ cụ thể. NỘI DUNG:LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ

MỞ ĐẦU 1

Đặt vấn đề 1

* Mục đích nghiên cứu 2

* Đối tượng nghiên cứu 2

* Nội dung nghiên cứu 2

CHƯƠNG 1: GIÓ, TẢI TRỌNG GIÓ, MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VỀ TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ 4

1.1. Tổng quan về gió 4

1.1.1. Khái niệm, nguyên nhân hình thành, phân loại 4

1.1.2. Tính chất, đặc điểm của gió 7

1.2. Tác động của  gió vào công trình và các biện pháp giảm thiểu 8

1.2.1. Tác động của gió vào công trình 8

1.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động của gió vào công trình 9

1.3. Một số hệ thống tiêu chuẩn về tính toán tải trọng do gió 13

1.3.1. Tiêu chuẩn Việt Nam 13

1.3.2. Tiêu chuẩn Trung Quốc 17

1.3.3. Tiêu chuẩn Anh 18

1.4. Tiêu chuẩn EUROCODE 20

1.4.1. Tổng quan về tiêu chuẩn EUROCODE. 20

1.4.2. Tóm lược EN 1991-1-4 21

1.4.3. Các đề tài đã nghiên cứu ứng dụng tiêu chuẩn vào Việt Nam 22

CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG DO GIÓ VÀO NHÀ CAO TẦNG THEO TIÊU CHUẨN EUROCODE 23

2.1. Các tính huống thiết kế đặc biệt 23

2.2. Mô hình hoá các tác động của gió 23

2.2.1. Tính chất của gió 23

2.2.2. Đặc trưng tác động của gió 23

2.2.3. Giá trị đặc trưng 23

2.2.4. Các mô hình 24

2.3. Vận tốc và áp lực gió 24

2.3.1. Cơ sở tính toán 24

2.3.2. Giá trị vận tốc gió cơ bản 24

2.3.3. Vận tốc gió hiệu dụng theo độ cao 26

2.3.4. Hệ số thay đổi vận tốc gió theo độ cao và dạng địa hình 27

2.3.5. Hệ số áp lực theo độ cao 31

2.4. Tác động của gió 33

2.4.1. Áp lực gió lên bề mặt công trình 33

2.4.2. Tải trọng gió 34

2.5. Các hệ số kết cấu: CsCd 35

2.5.1. Khái niệm chung 35

2.5.2. Một số trường hợp xác định nhanh CsCd 35

2.5.3. Trình tự tính toán 40

2.5.4. Hệ số B2, R2, kp 41

2.6. Áp lực và hệ số khí động 43

2.6.1. Lựa chọn các hệ số khí động học 43

2.6.2. Hệ số khí động cho các công trình 43

2.6.3. Lực ma sát 55

2.6.4. Tính toán các bộ phận kết cấu hình chữ nhật 56

2.6.5. Tính toán các bộ phận kết cấu hình lăng trụ 58

2.6.6. Tính toán các bộ phận kết cấu hình trụ 59

2.6.7. Xác định giá trị λ 62

CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG DO GIÓ THEO TIÊU CHUẨN EUROCODE VÀ THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 65

3.1. Giới thiệu công trình tính toán 65

3.2. Tính toán tải trọng gió tác dụng vào công trình theo tiêu chuẩn EUROCODE 67

3.3. Tính toán tải trọng do gió tác dụng vào công trình theo tiêu chuẩn Việt Nam 68

3.4. So sánh kết quả tính toán 68

3.4.1. So sánh tải trọng gió tác dụng vào công trình 68

3.4.2. So sánh chuyển vị ngang của công trình do tác động của gió 68

3.5. Nhận xét đánh giá 68

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68

Kết luận 68

Kiến nghị 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

PHỤ LỤC A: PHÂN VÙNG ÁP LỰC GIÓ TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM THEO ĐỊA DANH
LINK DOWNLOADMục đích nghiên cứu


Nghiên cứu EN 1991-1-4:2004 để đưa ra quy trình tính toán tải trọng gió tác dụng lên kết cấu nhà cao tầng theo phương gió thổi.

Nghiên cứu các công thức chuyển đổi và điều chỉnh cần thiết khác khi áp dụng tiêu chuẩn vào tính toán công trình tại Việt Nam.

Đánh giá, nhận xét kết quả tính toán tải trọng gió tác dụng lên công trình tính theo tiêu chuẩn EUROCODE và tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành (TCVN 2727:1995) thông qua một ví dụ cụ thể. NỘI DUNG:LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ

MỞ ĐẦU 1

Đặt vấn đề 1

* Mục đích nghiên cứu 2

* Đối tượng nghiên cứu 2

* Nội dung nghiên cứu 2

CHƯƠNG 1: GIÓ, TẢI TRỌNG GIÓ, MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VỀ TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ 4

1.1. Tổng quan về gió 4

1.1.1. Khái niệm, nguyên nhân hình thành, phân loại 4

1.1.2. Tính chất, đặc điểm của gió 7

1.2. Tác động của  gió vào công trình và các biện pháp giảm thiểu 8

1.2.1. Tác động của gió vào công trình 8

1.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động của gió vào công trình 9

1.3. Một số hệ thống tiêu chuẩn về tính toán tải trọng do gió 13

1.3.1. Tiêu chuẩn Việt Nam 13

1.3.2. Tiêu chuẩn Trung Quốc 17

1.3.3. Tiêu chuẩn Anh 18

1.4. Tiêu chuẩn EUROCODE 20

1.4.1. Tổng quan về tiêu chuẩn EUROCODE. 20

1.4.2. Tóm lược EN 1991-1-4 21

1.4.3. Các đề tài đã nghiên cứu ứng dụng tiêu chuẩn vào Việt Nam 22

CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG DO GIÓ VÀO NHÀ CAO TẦNG THEO TIÊU CHUẨN EUROCODE 23

2.1. Các tính huống thiết kế đặc biệt 23

2.2. Mô hình hoá các tác động của gió 23

2.2.1. Tính chất của gió 23

2.2.2. Đặc trưng tác động của gió 23

2.2.3. Giá trị đặc trưng 23

2.2.4. Các mô hình 24

2.3. Vận tốc và áp lực gió 24

2.3.1. Cơ sở tính toán 24

2.3.2. Giá trị vận tốc gió cơ bản 24

2.3.3. Vận tốc gió hiệu dụng theo độ cao 26

2.3.4. Hệ số thay đổi vận tốc gió theo độ cao và dạng địa hình 27

2.3.5. Hệ số áp lực theo độ cao 31

2.4. Tác động của gió 33

2.4.1. Áp lực gió lên bề mặt công trình 33

2.4.2. Tải trọng gió 34

2.5. Các hệ số kết cấu: CsCd 35

2.5.1. Khái niệm chung 35

2.5.2. Một số trường hợp xác định nhanh CsCd 35

2.5.3. Trình tự tính toán 40

2.5.4. Hệ số B2, R2, kp 41

2.6. Áp lực và hệ số khí động 43

2.6.1. Lựa chọn các hệ số khí động học 43

2.6.2. Hệ số khí động cho các công trình 43

2.6.3. Lực ma sát 55

2.6.4. Tính toán các bộ phận kết cấu hình chữ nhật 56

2.6.5. Tính toán các bộ phận kết cấu hình lăng trụ 58

2.6.6. Tính toán các bộ phận kết cấu hình trụ 59

2.6.7. Xác định giá trị λ 62

CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG DO GIÓ THEO TIÊU CHUẨN EUROCODE VÀ THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 65

3.1. Giới thiệu công trình tính toán 65

3.2. Tính toán tải trọng gió tác dụng vào công trình theo tiêu chuẩn EUROCODE 67

3.3. Tính toán tải trọng do gió tác dụng vào công trình theo tiêu chuẩn Việt Nam 68

3.4. So sánh kết quả tính toán 68

3.4.1. So sánh tải trọng gió tác dụng vào công trình 68

3.4.2. So sánh chuyển vị ngang của công trình do tác động của gió 68

3.5. Nhận xét đánh giá 68

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68

Kết luận 68

Kiến nghị 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

PHỤ LỤC A: PHÂN VÙNG ÁP LỰC GIÓ TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM THEO ĐỊA DANH
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: