Tính toán và thiết kế hệ thống điều hòa không khí VRV cho công trình Nha Trang Palace HotelDo đặc điểm khí hậu nóng ẩm như ở nước ta, thì việc áp dụng kỹ thuật điều hòa không khí vào phục vụ sản xuất và đời sống ở nước ta là hết sức quan trọng trong xu thế hội nhập hiện nay.

Từ những lý do nêu trên, người kỹ sư nhiệt lạnh phải chú ý và quan tâm hàng đầu đến công việc tính toán và thiết kế một hệ thống điều hoà không khí để làm sao đáp ứng được những yêu cầu của người sử dụng, cũng như yêu cầu kỹ thuật, và phải có hiệu quả kinh tế cao trong quá trình vận hành hệ thống. Sau thời gian đi thực tế tại một số công trình điều hòa không khí ở thành phố Nha Trang kết hợp vận dụng những kiến thức đã được học trên trường từ Thầy Cô, bạn bè ... Em đã được giao nhiệm vụ là: “Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí VRV cho công trình Nha Trang PALACE Hotel, số 09-Yersin-Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.”


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ................................................................................... 2

1.1. Khái quát về điều hòa không khí. .................................................................. 2

1.2. Sự hình thành và phát triển ............................................................................ 2

1.3. Lịch sử ra đời và phát triển điều hòa không khí tại Việt Nam. ....................... 3

1.4. Mục đích ý nghĩa của điều hoà không khí. .................................................... 3

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN

THIẾT KẾ ............................................................................................................... 4

2.1. Phân tích đặc điểm các hệ thống điều hòa không khí hiện nay ....................... 4

2.1.1. Hệ thống điều hòa cục bộ ........................................................................ 4

2.1.2. Hệ thống điều hòa tổ hợp gọn ................................................................. 6

2.1.3. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller ....................................... 8

2.2. Phân tích đặc điểm công trình công trình. ................................................... 11

2.2.1. Phân tích đặc điểm công trình................................................................ 11

2.2.2. Lựa chọn phương án thiết kế ................................................................. 14

2.3. Chọn các thông số thiết kế cho hệ thống điều hòa không khí ...................... 17

2.3.1. Các thông số thiết kế trong nhà ............................................................. 17

2.3.2. Thông số thiết kế của môi trường bên ngoài ........................................... 18

CHƯƠNG 3. TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ TÍNH CHỌN MÁY MÓC

THIẾT BỊ .............................................................................................................. 21

3.1. Phương pháp tính toán và thiết kế được lựa chọn ........................................ 21

iv

3.1.1. Tính nhiệt tải công trình theo phương pháp Carrier ............................... 21

3.1.2. Chọn máy và các thiết bị điều hòa không khí......................................... 22

3.1.3. Chọn phương pháp thiết kế hệ thống đường ống gió cấp, gió thải và

thông gió ......................................................................................................... 23

3.2. Tính toán nhiệt thải cho công trình điều hòa không khí ............................... 24

3.2.1. Tính tổn thất do bức xạ qua kính Q11 ..................................................... 24

3.2.2. Nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q2 ...................................................... 31

3.2.3. Nhiệt tỏa ra do máy móc thiết bị Q3 ...................................................... 38

3.2.4. Nhiệt hiện và ẩn do người tỏa ra Q4 ....................................................... 40

3.2.5. Nhiệt hiện và ẩn do gió tươi mang vào QN ............................................. 41

3.2.6. Nhiệt hiện và ẩn do gió lọt mang vào Q5 ............................................... 42

3.2.7. Các nguồn nhiệt khác ............................................................................ 43

3.2.8. Tính toán phụ tải chọn thiết bị ............................................................... 43

3.3. Thành lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí ......................................... 43

3.3.1. Thành lập sơ đồ điều hòa không khí ...................................................... 43

3.3.2. Tính toán sơ đồ điều hòa không khí ....................................................... 46

3.4. Chọn máy và thiết bị lạnh ........................................................................... 50

3.4.1. Chọn máy .............................................................................................. 50

3.4.2. Chọn thiết bị lạnh .................................................................................. 51

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG GIÓ CẤP, GIÓ THẢI

VÀ THÔNG GIÓ .................................................................................................. 57

4.1. Hệ thống đường ống thông gió .................................................................... 57

4.2. Tính toán đường ống gió cấp ....................................................................... 57

4.3. Tính toán đường ống gió tươi ...................................................................... 60

4.3.1. Tốc độ không khí đi trong ống ............................................................... 60

4.3.2. Tính tiết diên đường ống ....................................................................... 61

4.3.3. Tính tổn thất áp suất trên đường ống ..................................................... 64

4.3.4. Chọn quạt .............................................................................................. 69

4.4. Tính toán đường ống gió thải nhà vệ sinh .................................................... 72

v

4.4.1. Tính tiết diên đường ống ....................................................................... 72

4.4.2. Tính tổn thất áp suất trên đường ống ..................................................... 75

4.4.3. Chọn quạt hút ........................................................................................ 77

4.5. Tính thông gió cho tầng hầm ....................................................................... 78

4.5.1. Tính tiết diên đường ống ....................................................................... 78

4.5.2. Tính tổn thất áp suất trên đường ống và chọn quạt ................................. 80

4.6. Tính toán tăng áp cầu thang ......................................................................... 83

4.6.1. Tính toán tăng áp cầu thang phía Nam tòa nhà ...................................... 85

4.6.2. Tính chọn kích thước miện thổi ............................................................. 85

4.6.3. Chọn quạt hút ........................................................................................ 86

4.6.4. Tính kích thước đường ống ................................................................... 87

CHƯƠNG 5. CHỌN THIẾT BỊ CHO HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ............. 88

5.1. Hệ thống điện động lực ............................................................................... 95

5.2. Hệ thống điện điều khiển ........................................................................... 95

KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................................. 99

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 100

PHỤ LỤC


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOADDo đặc điểm khí hậu nóng ẩm như ở nước ta, thì việc áp dụng kỹ thuật điều hòa không khí vào phục vụ sản xuất và đời sống ở nước ta là hết sức quan trọng trong xu thế hội nhập hiện nay.

Từ những lý do nêu trên, người kỹ sư nhiệt lạnh phải chú ý và quan tâm hàng đầu đến công việc tính toán và thiết kế một hệ thống điều hoà không khí để làm sao đáp ứng được những yêu cầu của người sử dụng, cũng như yêu cầu kỹ thuật, và phải có hiệu quả kinh tế cao trong quá trình vận hành hệ thống. Sau thời gian đi thực tế tại một số công trình điều hòa không khí ở thành phố Nha Trang kết hợp vận dụng những kiến thức đã được học trên trường từ Thầy Cô, bạn bè ... Em đã được giao nhiệm vụ là: “Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí VRV cho công trình Nha Trang PALACE Hotel, số 09-Yersin-Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.”


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ................................................................................... 2

1.1. Khái quát về điều hòa không khí. .................................................................. 2

1.2. Sự hình thành và phát triển ............................................................................ 2

1.3. Lịch sử ra đời và phát triển điều hòa không khí tại Việt Nam. ....................... 3

1.4. Mục đích ý nghĩa của điều hoà không khí. .................................................... 3

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN

THIẾT KẾ ............................................................................................................... 4

2.1. Phân tích đặc điểm các hệ thống điều hòa không khí hiện nay ....................... 4

2.1.1. Hệ thống điều hòa cục bộ ........................................................................ 4

2.1.2. Hệ thống điều hòa tổ hợp gọn ................................................................. 6

2.1.3. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller ....................................... 8

2.2. Phân tích đặc điểm công trình công trình. ................................................... 11

2.2.1. Phân tích đặc điểm công trình................................................................ 11

2.2.2. Lựa chọn phương án thiết kế ................................................................. 14

2.3. Chọn các thông số thiết kế cho hệ thống điều hòa không khí ...................... 17

2.3.1. Các thông số thiết kế trong nhà ............................................................. 17

2.3.2. Thông số thiết kế của môi trường bên ngoài ........................................... 18

CHƯƠNG 3. TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ TÍNH CHỌN MÁY MÓC

THIẾT BỊ .............................................................................................................. 21

3.1. Phương pháp tính toán và thiết kế được lựa chọn ........................................ 21

iv

3.1.1. Tính nhiệt tải công trình theo phương pháp Carrier ............................... 21

3.1.2. Chọn máy và các thiết bị điều hòa không khí......................................... 22

3.1.3. Chọn phương pháp thiết kế hệ thống đường ống gió cấp, gió thải và

thông gió ......................................................................................................... 23

3.2. Tính toán nhiệt thải cho công trình điều hòa không khí ............................... 24

3.2.1. Tính tổn thất do bức xạ qua kính Q11 ..................................................... 24

3.2.2. Nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q2 ...................................................... 31

3.2.3. Nhiệt tỏa ra do máy móc thiết bị Q3 ...................................................... 38

3.2.4. Nhiệt hiện và ẩn do người tỏa ra Q4 ....................................................... 40

3.2.5. Nhiệt hiện và ẩn do gió tươi mang vào QN ............................................. 41

3.2.6. Nhiệt hiện và ẩn do gió lọt mang vào Q5 ............................................... 42

3.2.7. Các nguồn nhiệt khác ............................................................................ 43

3.2.8. Tính toán phụ tải chọn thiết bị ............................................................... 43

3.3. Thành lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí ......................................... 43

3.3.1. Thành lập sơ đồ điều hòa không khí ...................................................... 43

3.3.2. Tính toán sơ đồ điều hòa không khí ....................................................... 46

3.4. Chọn máy và thiết bị lạnh ........................................................................... 50

3.4.1. Chọn máy .............................................................................................. 50

3.4.2. Chọn thiết bị lạnh .................................................................................. 51

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG GIÓ CẤP, GIÓ THẢI

VÀ THÔNG GIÓ .................................................................................................. 57

4.1. Hệ thống đường ống thông gió .................................................................... 57

4.2. Tính toán đường ống gió cấp ....................................................................... 57

4.3. Tính toán đường ống gió tươi ...................................................................... 60

4.3.1. Tốc độ không khí đi trong ống ............................................................... 60

4.3.2. Tính tiết diên đường ống ....................................................................... 61

4.3.3. Tính tổn thất áp suất trên đường ống ..................................................... 64

4.3.4. Chọn quạt .............................................................................................. 69

4.4. Tính toán đường ống gió thải nhà vệ sinh .................................................... 72

v

4.4.1. Tính tiết diên đường ống ....................................................................... 72

4.4.2. Tính tổn thất áp suất trên đường ống ..................................................... 75

4.4.3. Chọn quạt hút ........................................................................................ 77

4.5. Tính thông gió cho tầng hầm ....................................................................... 78

4.5.1. Tính tiết diên đường ống ....................................................................... 78

4.5.2. Tính tổn thất áp suất trên đường ống và chọn quạt ................................. 80

4.6. Tính toán tăng áp cầu thang ......................................................................... 83

4.6.1. Tính toán tăng áp cầu thang phía Nam tòa nhà ...................................... 85

4.6.2. Tính chọn kích thước miện thổi ............................................................. 85

4.6.3. Chọn quạt hút ........................................................................................ 86

4.6.4. Tính kích thước đường ống ................................................................... 87

CHƯƠNG 5. CHỌN THIẾT BỊ CHO HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ............. 88

5.1. Hệ thống điện động lực ............................................................................... 95

5.2. Hệ thống điện điều khiển ........................................................................... 95

KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................................. 99

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 100

PHỤ LỤC


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: