Bài tập solidworks từ căn bản đến nâng cao (Full)

 


Ví dụ 1 : Sử dụng lệnh Extruded Boss/Base và Extruded Cut để vẽ hình sau: 

 

Các bước tiến hành: 

  - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. 

  - Dùng lệnh Extruded Boss/Base, lựa chọn Mid Plane kéo dài 200mm. 

  - Trên Top Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. 

  - Dùng lệnh Extruded Boss/Base kéo dài 80mm. 

  - Trên mặt đầu của trụ dài 200 mở 1 sketch, vẽ đường tròn bán kính 15mm đồng tâm với trụ. 

  - Dùng lệnh Extruded Cut khoét thông chiều dài. 

  - Trên mặt đầu của trụ dài 80 mở 1 sketch, vẽ đường tròn bán kính 15mm đồng tâm với trụ. 

  - Dùng lệnh Extruded Cut khoét với chiều dài 80mm. 

  - Trên Top Plane mở 1 sketch, vẽ 1 hình chữ nhật 

  - Dùng lệnh Extruded Cut để cắt bỏ một phần như hình vẽ trên. 


Ví dụ 2:  Vẽ hình sau: 

         Các bước tiến hành: 

      - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ 1 đường tâm và biên dạng xoay. 

      - Dùng lệnh Revolved Boss/Base để quay thành khối trụ dài 200, 80. 

      - Trên mặt đầu của khối trụ mở 1 sketch, vẽ đường tròn 70 đồng tâm với trụ. 

      - Dùng lệnh Extruded Cut để cắt thành khối trụ rỗng. 

      - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ hình   đạt đúng kích thước và vị trí. 

      - Dùng lệnh Extruded Cut để khoét trụ rỗng theo biên dạng vừa vẽ. 

      - Dùng lệnh Linear Pattern để tạo mảng: 

          Kích chọn phần vừa bị khoét 

BÀI TẬP VẼ CÁNH QUẠT 

Sau đây là các bước vẽ cánh quạt (lưu ý bài tập này chỉ mang tính chất thực hành các 

lệnh hỗ trợ trong thiết kế): 

Bước 1: Chọn mặt Right Plane vẽ biên dạng như  hình 1.1  

Bước 2: Revolve biên dạng 120 độ, với lựa chọn Mid plane (hình 1.2 )  

Bước 3: Vẽ cung cong như hình 1.3 và dùng lệnh Split line để chia mặt trụ thành 2 bề mặt 

Bước 4: Dùng lệnh Radiate để kéo dài đường này thành một mặt phẳng theo phương mặt phẳng Top plane hình 1.460 

Hình 1.1  Hình 1.2 

Hình 1.3  Hình 1.4 

Bước 5: Rồi Extrude để tạo mặt thoát khuôn sau cánh hình 1.5 

Bước 6: Vẽ biên dạng cánh quạt trên mặt phẳng Top plane như hình 1.6 Bước 7: Extrude biên dạng vừa vẽ bằng lệnh Extrude surface hình 1.7 

Bước 8: Dùng lệnh Trim surface để cắt biên dạng được kéo dài bằng lệnh Radiate ở bước 4 như hình 1.8 

Bước 9: Rồi dùng lệnh Insert\ Boss/Base\ Thicken để tạo chiều dày 2 mm cho cánh, 

nhớ huỷ kiểm Merge Result vì vẫn có một khe hở nhỏ giữa cánh với "lõi" nên chúng 

chưa hợp nhất được. 

Bước 10: Dùng lệnh Insert\ Feature\Draft để tạo dốc về phía đường gờ (với độ dốc 1 

độ) cho cả phần trên và dưới cánh quạt; khi đó khe hở cánh với "lõi" biến mất. 

Bước 11: Dùng lệnh Insert\ Feature\Combine để cộng hai thể tích lại với nhau. 

Hình 1.5  Hình 1.6 

Hình 1.7  Hình 1.8 

Bước 12: Fillet vành cách quạt với R3 như hình 1.9 

Bước 13: Dùng lệnh  Pattern để copy thành  3 phần như hình 1.10 

Bước 14: Hợp nhất chúng thành một đối tượng và hiệu chỉnh như  hình 1.11 

 

Hình 1.9 

Hình 1.10 

Hình 1.11 

VẼ BÚA - ỨNG DỤNG LỆNH LOFT 

Sau đây là các bước thực hiện: 

Bước 1: lần lượt tạo 3 mặt phẳng Plane1, Plane2, Plane3 cách mặt Front Plane với các 

kích thước 25, 50, 90 (mm). 

Bước 2: Vẽ lần lượt 4 tiết diện như sau: Bước 3:  Dùng lệnh Loft để nối 4 tiết lại với nhau và ta được kết quả hình L1 

Bước 4: Tạo Plane4 cách Front Plane một khoảng 200mm 

Bước 5: Trên mặt phẳng Plane4 ta vẽ tiết diện như hình L2  

...LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)
LINK DOWNLOAD

 


Ví dụ 1 : Sử dụng lệnh Extruded Boss/Base và Extruded Cut để vẽ hình sau: 

 

Các bước tiến hành: 

  - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. 

  - Dùng lệnh Extruded Boss/Base, lựa chọn Mid Plane kéo dài 200mm. 

  - Trên Top Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. 

  - Dùng lệnh Extruded Boss/Base kéo dài 80mm. 

  - Trên mặt đầu của trụ dài 200 mở 1 sketch, vẽ đường tròn bán kính 15mm đồng tâm với trụ. 

  - Dùng lệnh Extruded Cut khoét thông chiều dài. 

  - Trên mặt đầu của trụ dài 80 mở 1 sketch, vẽ đường tròn bán kính 15mm đồng tâm với trụ. 

  - Dùng lệnh Extruded Cut khoét với chiều dài 80mm. 

  - Trên Top Plane mở 1 sketch, vẽ 1 hình chữ nhật 

  - Dùng lệnh Extruded Cut để cắt bỏ một phần như hình vẽ trên. 


Ví dụ 2:  Vẽ hình sau: 

         Các bước tiến hành: 

      - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ 1 đường tâm và biên dạng xoay. 

      - Dùng lệnh Revolved Boss/Base để quay thành khối trụ dài 200, 80. 

      - Trên mặt đầu của khối trụ mở 1 sketch, vẽ đường tròn 70 đồng tâm với trụ. 

      - Dùng lệnh Extruded Cut để cắt thành khối trụ rỗng. 

      - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ hình   đạt đúng kích thước và vị trí. 

      - Dùng lệnh Extruded Cut để khoét trụ rỗng theo biên dạng vừa vẽ. 

      - Dùng lệnh Linear Pattern để tạo mảng: 

          Kích chọn phần vừa bị khoét 

BÀI TẬP VẼ CÁNH QUẠT 

Sau đây là các bước vẽ cánh quạt (lưu ý bài tập này chỉ mang tính chất thực hành các 

lệnh hỗ trợ trong thiết kế): 

Bước 1: Chọn mặt Right Plane vẽ biên dạng như  hình 1.1  

Bước 2: Revolve biên dạng 120 độ, với lựa chọn Mid plane (hình 1.2 )  

Bước 3: Vẽ cung cong như hình 1.3 và dùng lệnh Split line để chia mặt trụ thành 2 bề mặt 

Bước 4: Dùng lệnh Radiate để kéo dài đường này thành một mặt phẳng theo phương mặt phẳng Top plane hình 1.460 

Hình 1.1  Hình 1.2 

Hình 1.3  Hình 1.4 

Bước 5: Rồi Extrude để tạo mặt thoát khuôn sau cánh hình 1.5 

Bước 6: Vẽ biên dạng cánh quạt trên mặt phẳng Top plane như hình 1.6 Bước 7: Extrude biên dạng vừa vẽ bằng lệnh Extrude surface hình 1.7 

Bước 8: Dùng lệnh Trim surface để cắt biên dạng được kéo dài bằng lệnh Radiate ở bước 4 như hình 1.8 

Bước 9: Rồi dùng lệnh Insert\ Boss/Base\ Thicken để tạo chiều dày 2 mm cho cánh, 

nhớ huỷ kiểm Merge Result vì vẫn có một khe hở nhỏ giữa cánh với "lõi" nên chúng 

chưa hợp nhất được. 

Bước 10: Dùng lệnh Insert\ Feature\Draft để tạo dốc về phía đường gờ (với độ dốc 1 

độ) cho cả phần trên và dưới cánh quạt; khi đó khe hở cánh với "lõi" biến mất. 

Bước 11: Dùng lệnh Insert\ Feature\Combine để cộng hai thể tích lại với nhau. 

Hình 1.5  Hình 1.6 

Hình 1.7  Hình 1.8 

Bước 12: Fillet vành cách quạt với R3 như hình 1.9 

Bước 13: Dùng lệnh  Pattern để copy thành  3 phần như hình 1.10 

Bước 14: Hợp nhất chúng thành một đối tượng và hiệu chỉnh như  hình 1.11 

 

Hình 1.9 

Hình 1.10 

Hình 1.11 

VẼ BÚA - ỨNG DỤNG LỆNH LOFT 

Sau đây là các bước thực hiện: 

Bước 1: lần lượt tạo 3 mặt phẳng Plane1, Plane2, Plane3 cách mặt Front Plane với các 

kích thước 25, 50, 90 (mm). 

Bước 2: Vẽ lần lượt 4 tiết diện như sau: Bước 3:  Dùng lệnh Loft để nối 4 tiết lại với nhau và ta được kết quả hình L1 

Bước 4: Tạo Plane4 cách Front Plane một khoảng 200mm 

Bước 5: Trên mặt phẳng Plane4 ta vẽ tiết diện như hình L2  

...LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: