Nghiên Cứu Và Xây Dựng Website Bằng Wordpress (Athena) (Trần Phạm Cương)Xã hội phát tri ển về  nhi ều mặt, kèm theo đó s ự  bùng nổ  mạnh mẽ của công nghệ  thông tin. Vì thế, nhu c ầu chia sẻ thông tin đ ể  kết nối gi ữa doanh nghi ệp và người tiêu  dùng càng ngày càng c ần thi ết. Và vi ệc xây dựng website là nhu c ầu không còn xa l ạ  với m ỗi  cá nhân, tập thể  trên môi trường Internet. Có rất nhi ều cách để xây dựng website, có thể  thuê đ ối tác bên ngoài đ ể ti ến hành xây dựng 

hoặc tự bản thân doanh nghi ệp, cá nhân cũng có thể  sử  dụng hệ thống mã nguồn mở  có sẵn để xây dựng. Wordpress là một trong  số  đó, với giao di ện trực quan, dễ sử  dụng, và dễ dàng đáp ứng được nhu cầu cơ bản nâng cao của m ột cá nhân hay tập thể  đã được nhi ều người thi ết  kế, s ử  dụng phản hồi tích c ực. Nắm đượ c nhu cầu đó, em đã chọn đề tài “Nghiên c ứu và xây dựng web bằng Wordpress ”. 


NỘI DUNG:Chương 1: Tổng quan về WordPress................................................................................7

Chương 2:Hướng dẫn cài đặt WordPress trên hostinger. ...........................................8

2.1. Chuẩn bị ……………………………………………………………………....

a.Đăng ký tên mi ền…………………………………………………………….

b.Đăng ký host………………………………………………………………….

c.Trỏ tên mi ền về host…………………………………………………………

2.2.Cài đặt wordpress trên hostinger …………………………………………….

Chương 3: Nghiên cứu các tính năng c ủa WordPress và tạo một Website cơ

bản……………………………………………………………………………………14

3.1. Làm quen Wordpress Dashboard………………………………………….

3.2. Hướng dẫn sử dụng Posts…………………………………………………..

3.3. Hướng dẫn sử dụng page………………………………………………….

3.4. Phòng chống spam comment……………………………………………….

3.5. Hướng dẫn Plugin trong WordPress ………………………………………

3.6. Hướng dẫn cài đặt Theme …………………………………………………..

3.7. T ạo thanh Menu……………………………………………………………..

3.8. Quyền thành viên và cách quản lý…………………………………………

3.8.1 Hệ thống phân cấp thành viên………………………………………….

3.8.2 Bật tính năng đăng ký thành viên………………………………………

3.8.3. Đổi quyền thành viên……………………………………………………

3.9. T ổng quan phần Setting……………………………………………………..

3.9.1. General ……………………………………………………………..........

3.9.2. Writing……………………………………………………………..........

3.9.3. Reading……………………………………………………………..........

3.9.4. Discussion…………………………………………………………….....

3.9.5. Media……………………………………………………………..........

3.9.6. Permalinks……………………………………………………………...

Chương 4 :Tạo một Websi te cơ bản bằng WordPress............................................... 43

4.1.Thi ết kế giao di ện……………………………………………………….

3

4.2. T ạo Header & Menu………………………………………………............

4.3. Chèn chat online………………………………………………..................

4.4. Tích hợp Facebook………………………………………………...............

4.5. Thanh Sliderbar ………………………………………………...................

4.6. Thành phần khác………………………………………………...................

Chương 5: Tối ưu hóa SEO cho web. ............................................................................. 46

5.1. Thi ết l ập cơ bản cho WordPress để chuẩn SEO…………………………..

5.1.1. Thi ết l ập đường dẫn chuẩn SEO………………………………………

5.1.2. T ối ưu title trang chủ chuẩn SEO……………………………………..

5.2. Xây dựng website chuẩn SEO………………………………………………

5.2.1.Lựa chọn Theme chuẩn SEO……………………………………………

5.2.2. T ạo XML Sitemap và submit lên Google ………………………………

5.2.3. T ạo file robos.txt………………………………………………………..

5.2.4. Đánh quyền tác gi ả……………………………………………………..

5.2.5.Thêm bài liên quan ở mỗi bài vi ết…………………………………….

5.2.6.Tăng tốc website ………………………………………………………….

5.2.7.K ết nối website với mạng xã hội ………………………………………..

5.2.8.T ạo trang Achives (lưu tr ữ) ……………………………………………

5.2.9.Sử dụng các thẻ heading đúng cách cho theme ………………………..

5.3. Vi ết nội dung chuẩn SEO…………………………………………………..

5.3.1.Chọn chủ đề bài vi ết hấp dẫn và tối ưu nhất………………………….

5.3.2.Nghiên cứu từ khóa và chọn từ nhi ều người tìm…………………….

5.2.3.Vi ết nội dung theo chuẩn SEO…………………………………………

5.2.4Vi ết tiêu đề tối ưu cho SEO và hấp dẫn…………………………………

5.2.5. Phải sử dụng đủ các từ khóa vào bài vi ết ……………………………..

5.4. Cải thi ện thứ hạng với backlink…………………………………………….

5.5. T ối ưu SEO On-page nâng cao với WordPress……………………………

Chương 6: Hướng dẫn sao lưu và phục hồi dữ li ệu WordPress .............................. 55

Hình ảnh website ................................................................................................................ 60

Tài li ệu tham khảo: .LINK DOWNLOADXã hội phát tri ển về  nhi ều mặt, kèm theo đó s ự  bùng nổ  mạnh mẽ của công nghệ  thông tin. Vì thế, nhu c ầu chia sẻ thông tin đ ể  kết nối gi ữa doanh nghi ệp và người tiêu  dùng càng ngày càng c ần thi ết. Và vi ệc xây dựng website là nhu c ầu không còn xa l ạ  với m ỗi  cá nhân, tập thể  trên môi trường Internet. Có rất nhi ều cách để xây dựng website, có thể  thuê đ ối tác bên ngoài đ ể ti ến hành xây dựng 

hoặc tự bản thân doanh nghi ệp, cá nhân cũng có thể  sử  dụng hệ thống mã nguồn mở  có sẵn để xây dựng. Wordpress là một trong  số  đó, với giao di ện trực quan, dễ sử  dụng, và dễ dàng đáp ứng được nhu cầu cơ bản nâng cao của m ột cá nhân hay tập thể  đã được nhi ều người thi ết  kế, s ử  dụng phản hồi tích c ực. Nắm đượ c nhu cầu đó, em đã chọn đề tài “Nghiên c ứu và xây dựng web bằng Wordpress ”. 


NỘI DUNG:Chương 1: Tổng quan về WordPress................................................................................7

Chương 2:Hướng dẫn cài đặt WordPress trên hostinger. ...........................................8

2.1. Chuẩn bị ……………………………………………………………………....

a.Đăng ký tên mi ền…………………………………………………………….

b.Đăng ký host………………………………………………………………….

c.Trỏ tên mi ền về host…………………………………………………………

2.2.Cài đặt wordpress trên hostinger …………………………………………….

Chương 3: Nghiên cứu các tính năng c ủa WordPress và tạo một Website cơ

bản……………………………………………………………………………………14

3.1. Làm quen Wordpress Dashboard………………………………………….

3.2. Hướng dẫn sử dụng Posts…………………………………………………..

3.3. Hướng dẫn sử dụng page………………………………………………….

3.4. Phòng chống spam comment……………………………………………….

3.5. Hướng dẫn Plugin trong WordPress ………………………………………

3.6. Hướng dẫn cài đặt Theme …………………………………………………..

3.7. T ạo thanh Menu……………………………………………………………..

3.8. Quyền thành viên và cách quản lý…………………………………………

3.8.1 Hệ thống phân cấp thành viên………………………………………….

3.8.2 Bật tính năng đăng ký thành viên………………………………………

3.8.3. Đổi quyền thành viên……………………………………………………

3.9. T ổng quan phần Setting……………………………………………………..

3.9.1. General ……………………………………………………………..........

3.9.2. Writing……………………………………………………………..........

3.9.3. Reading……………………………………………………………..........

3.9.4. Discussion…………………………………………………………….....

3.9.5. Media……………………………………………………………..........

3.9.6. Permalinks……………………………………………………………...

Chương 4 :Tạo một Websi te cơ bản bằng WordPress............................................... 43

4.1.Thi ết kế giao di ện……………………………………………………….

3

4.2. T ạo Header & Menu………………………………………………............

4.3. Chèn chat online………………………………………………..................

4.4. Tích hợp Facebook………………………………………………...............

4.5. Thanh Sliderbar ………………………………………………...................

4.6. Thành phần khác………………………………………………...................

Chương 5: Tối ưu hóa SEO cho web. ............................................................................. 46

5.1. Thi ết l ập cơ bản cho WordPress để chuẩn SEO…………………………..

5.1.1. Thi ết l ập đường dẫn chuẩn SEO………………………………………

5.1.2. T ối ưu title trang chủ chuẩn SEO……………………………………..

5.2. Xây dựng website chuẩn SEO………………………………………………

5.2.1.Lựa chọn Theme chuẩn SEO……………………………………………

5.2.2. T ạo XML Sitemap và submit lên Google ………………………………

5.2.3. T ạo file robos.txt………………………………………………………..

5.2.4. Đánh quyền tác gi ả……………………………………………………..

5.2.5.Thêm bài liên quan ở mỗi bài vi ết…………………………………….

5.2.6.Tăng tốc website ………………………………………………………….

5.2.7.K ết nối website với mạng xã hội ………………………………………..

5.2.8.T ạo trang Achives (lưu tr ữ) ……………………………………………

5.2.9.Sử dụng các thẻ heading đúng cách cho theme ………………………..

5.3. Vi ết nội dung chuẩn SEO…………………………………………………..

5.3.1.Chọn chủ đề bài vi ết hấp dẫn và tối ưu nhất………………………….

5.3.2.Nghiên cứu từ khóa và chọn từ nhi ều người tìm…………………….

5.2.3.Vi ết nội dung theo chuẩn SEO…………………………………………

5.2.4Vi ết tiêu đề tối ưu cho SEO và hấp dẫn…………………………………

5.2.5. Phải sử dụng đủ các từ khóa vào bài vi ết ……………………………..

5.4. Cải thi ện thứ hạng với backlink…………………………………………….

5.5. T ối ưu SEO On-page nâng cao với WordPress……………………………

Chương 6: Hướng dẫn sao lưu và phục hồi dữ li ệu WordPress .............................. 55

Hình ảnh website ................................................................................................................ 60

Tài li ệu tham khảo: .LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: