PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG DOANH NGHIỆP PHÚC LONG COFFEE & TEA1.1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp: Công ty Phúc Long (Tên đầy đủ là Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phúc Long)

Người thành lập: ông Lâm Bội Minh 

Trụ sở chính: 42/24 - 42/26 Đường 643 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 6263 0377 - 6263 0378

Website: https://phuclong.com.vn

Email:sales@phuclong.masangroup.com

Lĩnh vực kinh doanh: các sản phẩm trà và cà phê thành phẩm 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống tại hệ thống cửa hàng:

- Các loại thức ăn, thức uống

- Các loại bánh ngọt, bánh mặn

- Dịch vụ giao hàng tận nơNỘI DUNG:CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP............................................3

1.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp..............................................................3

1.1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp.........................................................3

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển............................................................4

1.1.3. Sản phẩm kinh doanh của Phúc Long...................................................5

1.2 Tầm nhìn....................................................................................................12

1.3 Sứ mệnh......................................................................................................12

1.4 Giá trị cốt lõi..............................................................................................12

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH VỊ KHÁCH HÀNG CỦA

DOANH NGHIỆP...............................................................................................14

2.1 Phân tích thị trường....................................................................................14

2.1.1 Tiềm năng của thị trường.....................................................................14

2.1.2 Quy mô của thị trường.........................................................................14

2.1.3 Xu hướng của thị trường......................................................................15

2.2 Định vị khách hàng....................................................................................15

2.2.1 Thị trường người tiêu dùng..................................................................15

2.2.2 Thị trường doanh nghiệp......................................................................16

2.3 Phân tích môi trường vĩ mô (PEST)...........................................................16

2.3.1 Chính trị - Pháp luật.............................................................................16

2.3.2 Kinh tế..................................................................................................17

2.3.3 Văn hóa – Xã hội..................................................................................18

2.3.4 Công nghệ:...........................................................................................19

2.4 Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter.................................19

2.4.1 Đe dọa từ doanh nghiệp mới gia nhập ngành.......................................19

2.4.3 Sức mạnh mặc cả của khách hàng........................................................20

2.4.4 Sức mạnh mặc cả của nhà cung cấp.....................................................20

2.4.5 Mức độ cạnh tranh giữa những đối thủ hiện tại trong ngành...............21

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG...............................22

DOANH NGHIỆP PHÚC LONG COFFEE&TEA............................................22

3.1 Đánh giá sản phẩm.....................................................................................22

3.2 Đánh giá giá cả...........................................................................................26

1

PRO1024_MA17302_NHÓM 2

Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

3.2.1 Xác định nhu cầu của sản phẩm ở thị trường mục tiêu........................26

3.2.2 Xác định mức giá của doanh nghiệp Phúc Long Coffee&Tea.............27

3.2.3 So sánh với giá của đối thủ cạnh tranh:...............................................29

3.2.4 Định vị giá............................................................................................31

3.2.5. Chiến lược giá.....................................................................................31

3.3 Hoạt động phân phối..................................................................................33

3.4 Hoạt động xúc tiến.....................................................................................35

3.4.1 Quảng cáo:...........................................................................................35

3.4.2 Hoạt động PR.......................................................................................39

3.4.3 Xúc tiến bán.........................................................................................40

3.5 Yếu tố con người của Phúc Long (People)................................................ 41

3.6 Quy trình (Process)....................................................................................42

3.7 Cơ sở hạ tầng (Physical Evidence).............................................................43

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH SWOT CỦA PHÚC LONG COFFEE&TEA.........45

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ BẢNG HỎI NGHIÊN CỨU......................................49

5.1 Đề xuất ý tưởng:.........................................................................................49

5.1.1 Lý do đề xuất ý tưởng..........................................................................49

5.1.2 Đối tượng khảo sát...............................................................................49

5.1.3 Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................50

5.3 Kết quả của phiếu khảo sát.........................................................................54

5.3.1 Quy trình khảo sát:...............................................................................54

5.3.2 Phân tích kêt quả khảo sát....................................................................54

CHƯƠNG 6: ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG SẢN PHẨM MỚI CỦA PHÚC LONG...65

6.1 Chiến lược sản phẩm mới...........................................................................65

6.2 Chiến lược giá sản phẩm mới.....................................................................66

6.3 Chiến lược phân phối sản phẩm mới:.........................................................67

6.4 Chiến lược xúc tiến sản phẩm mới.............................................................69

6.5 Chiến lược con người khi ra mắt sản phẩm mới........................................72

6.7 Chuẩn bị cơ sở hạ tầng ra mắt sản phẩm mới............................................73

6.8. Ngân sách dự tính..
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)1.1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp: Công ty Phúc Long (Tên đầy đủ là Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phúc Long)

Người thành lập: ông Lâm Bội Minh 

Trụ sở chính: 42/24 - 42/26 Đường 643 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 6263 0377 - 6263 0378

Website: https://phuclong.com.vn

Email:sales@phuclong.masangroup.com

Lĩnh vực kinh doanh: các sản phẩm trà và cà phê thành phẩm 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống tại hệ thống cửa hàng:

- Các loại thức ăn, thức uống

- Các loại bánh ngọt, bánh mặn

- Dịch vụ giao hàng tận nơNỘI DUNG:CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP............................................3

1.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp..............................................................3

1.1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp.........................................................3

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển............................................................4

1.1.3. Sản phẩm kinh doanh của Phúc Long...................................................5

1.2 Tầm nhìn....................................................................................................12

1.3 Sứ mệnh......................................................................................................12

1.4 Giá trị cốt lõi..............................................................................................12

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH VỊ KHÁCH HÀNG CỦA

DOANH NGHIỆP...............................................................................................14

2.1 Phân tích thị trường....................................................................................14

2.1.1 Tiềm năng của thị trường.....................................................................14

2.1.2 Quy mô của thị trường.........................................................................14

2.1.3 Xu hướng của thị trường......................................................................15

2.2 Định vị khách hàng....................................................................................15

2.2.1 Thị trường người tiêu dùng..................................................................15

2.2.2 Thị trường doanh nghiệp......................................................................16

2.3 Phân tích môi trường vĩ mô (PEST)...........................................................16

2.3.1 Chính trị - Pháp luật.............................................................................16

2.3.2 Kinh tế..................................................................................................17

2.3.3 Văn hóa – Xã hội..................................................................................18

2.3.4 Công nghệ:...........................................................................................19

2.4 Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter.................................19

2.4.1 Đe dọa từ doanh nghiệp mới gia nhập ngành.......................................19

2.4.3 Sức mạnh mặc cả của khách hàng........................................................20

2.4.4 Sức mạnh mặc cả của nhà cung cấp.....................................................20

2.4.5 Mức độ cạnh tranh giữa những đối thủ hiện tại trong ngành...............21

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG...............................22

DOANH NGHIỆP PHÚC LONG COFFEE&TEA............................................22

3.1 Đánh giá sản phẩm.....................................................................................22

3.2 Đánh giá giá cả...........................................................................................26

1

PRO1024_MA17302_NHÓM 2

Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

3.2.1 Xác định nhu cầu của sản phẩm ở thị trường mục tiêu........................26

3.2.2 Xác định mức giá của doanh nghiệp Phúc Long Coffee&Tea.............27

3.2.3 So sánh với giá của đối thủ cạnh tranh:...............................................29

3.2.4 Định vị giá............................................................................................31

3.2.5. Chiến lược giá.....................................................................................31

3.3 Hoạt động phân phối..................................................................................33

3.4 Hoạt động xúc tiến.....................................................................................35

3.4.1 Quảng cáo:...........................................................................................35

3.4.2 Hoạt động PR.......................................................................................39

3.4.3 Xúc tiến bán.........................................................................................40

3.5 Yếu tố con người của Phúc Long (People)................................................ 41

3.6 Quy trình (Process)....................................................................................42

3.7 Cơ sở hạ tầng (Physical Evidence).............................................................43

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH SWOT CỦA PHÚC LONG COFFEE&TEA.........45

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ BẢNG HỎI NGHIÊN CỨU......................................49

5.1 Đề xuất ý tưởng:.........................................................................................49

5.1.1 Lý do đề xuất ý tưởng..........................................................................49

5.1.2 Đối tượng khảo sát...............................................................................49

5.1.3 Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................50

5.3 Kết quả của phiếu khảo sát.........................................................................54

5.3.1 Quy trình khảo sát:...............................................................................54

5.3.2 Phân tích kêt quả khảo sát....................................................................54

CHƯƠNG 6: ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG SẢN PHẨM MỚI CỦA PHÚC LONG...65

6.1 Chiến lược sản phẩm mới...........................................................................65

6.2 Chiến lược giá sản phẩm mới.....................................................................66

6.3 Chiến lược phân phối sản phẩm mới:.........................................................67

6.4 Chiến lược xúc tiến sản phẩm mới.............................................................69

6.5 Chiến lược con người khi ra mắt sản phẩm mới........................................72

6.7 Chuẩn bị cơ sở hạ tầng ra mắt sản phẩm mới............................................73

6.8. Ngân sách dự tính..
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: