SỰ HỮU HIỆU CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG ĐỐI VỚI THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNHTÓM TẮT


Luận văn “Sự  hữu hiệu của kiểm soát nội bộ  tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng đối với thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế  tại Bệnh viện đa khoa tỉnh” được thực hiện từ tháng 01 năm 2020.

Mục tiêu nghiên cứu là nhằm xác định, phân tích các yếu tố  tác động đến kiểm soát nội bộ  tại Bảo hiểm xã hội tỉnh trong lĩnh vực thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Dựa trên cơ sở  lý thuyết về  kiểm soát nội bộ  theo COSO 2013, tác giả đề  xuất mô hình nghiên cứu gồm 5 yếu tố: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát.

Luận  văn  sử  dụng  phương  pháp  nghiên  cứu  định  lượng  và  được  tiến  hành  thu thập dữ  liệu với 186 mẫu khảo sát từ  các công chức, viên chức thuộc hệ  thống Bảo hiểm xã hội  tỉnh Sóc  Trăng. Sau  khi làm sạch và  mã hóa  dữ  liệu, tác giả  thực hiện kiểm định độ  tin cậy thang đo cho các biến độc lập và biến phụ  thuộc thông qua hệ  số

Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố  khám phá (EFA), phân tích hồi quy đa biến. Kết quả  phân tích hồi quy cho thấy có 5 yếu tố  ảnh hưởng  đến sự  hữu hiệu của kiểm soát nội bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng trong lĩnh vực thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Mức độ  ảnh hưởng  của các yếu tố  độc lập đối với biến phụ  thuộc 

lần lượt là hoạt động kiểm soát, giám sát, môi trường kiểm soát,  thông tin và truyền thông, đánh giá rủi ro.

Từ  kết  quả  trên,  tác  giả  đã  có  đánh  giá  và  đề  xuất,  khuyến  nghị  đến  lãnh  đạo những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  hoạt động của kiểm soát nội bộ  tại đơn vị trong lĩnh vực quản lý, điều hành, kiểm soát nguồn kinh phí bảo hiểm y tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Ngoài phạm vi trên, tác giả kiến nghị đến Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan những vấn đề  về  cơ chế, chuyên môn trong lĩnh vực y tế  nhằm điều chỉnh, bổ  sung, sửa đổi những quy định phù hợp với  thực tiễn  góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội mà ngành Bảo hiểm xã hội được Nhà nước giao.NỘI DUNG:


CHƯ NG 1: T NG UAN VỀ ĐỀ T I NGHI N C U ........................................ 1

1.1 Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 3

1.2.1 Mục tiêu chung .............................................................................................. 3

1.2.2 Mục tiêu cụ thể .............................................................................................. 3

1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ...................................................................... 3

1.3.1 Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................... 3

1.3.2 Đối tượng nghiên cứu .................................................................................... 3

1.4 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 3

1.5 Ý nghĩa nghiên cứu ............................................................................................. 4

1.6 Kết cấu luận văn .................................................................................................. 4

CHƯ NG : C SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN C U ............................. 5

.1 Cơ sở lý luận ........................................................................................................ 5

2.1.1 Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO ................................... 5

2.1.2 Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO 2013 ............... 9

2.1.3 Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập ..................................................... 15

2.1.4 Khái quát về BHYT ..................................................................................... 18

. Lược khảo tài liệu .............................................................................................. 20

2.2.1 Nghiên cứu nước ngoài ................................................................................ 20

2.2.2 Nghiên cứu trong nước ................................................................................ 21

2.2.2 Xác định lỗ hỏng nghiên cứu ....................................................................... 28

2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất ............................................................................. 28

CHƯ NG 3: PHƯ NG PHÁP NGHI N C U ...................................................... 31

3.1 Quy trình nghiên cứu ........................................................................................ 31

3.2 Nghiên cứu sơ bộ ............................................................................................... 32

3.3 Nghiên cứu chính thức ...................................................................................... 32

3.4 Phương pháp chọn mẫu .................................................................................... 33

3.5 Bảng khảo sát ..................................................................................................... 34

3.5.1 Thiết kế bảng khảo sát ................................................................................. 34

3.5.2 Làm sạch và mã hóa dữ liệu ........................................................................ 34

3.6 Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu ......................................................... 38

vi

3.6.1 Phương pháp thống kê mô tả ....................................................................... 38

3.6.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha ...................................... 38

3.6.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA ................................................................ 39

3.6.4 Phân tích hồi quy đa biến ............................................................................. 39

CHƯ NG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN C U VÀ THẢO LUẬN .................................. 41

4.1 Lịch sử hình thành ............................................................................................ 41

4.2 Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH tỉnh Sóc Trăng .................. 41

4.2.1. Vị trí và chức năng của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương ........................................................................................................................... 41

4.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội tỉnh ..................................... 41

4.3 uy trình giám định chi phí thanh toán KCB BHYT ................................... 45

4.3.1 Giám định hồ sơ, tài liệu tổng hợp .............................................................. 46

4.3.2 Giám định dữ liệu thống kê chi phí KCB BHYT ........................................ 47

4.3.3 Giám định theo tỷ lệ ..................................................................................... 48

4.4 Đánh giá thực trạng KSNB tại BHXH tỉnh đối với thanh toán chi phí KCB

BHYT tại BVĐK tỉnh Sóc Trăng qua các năm ( 16-2019).................................... 50

4.4.1 Thực trạng về môi trường kiểm soát ............................................................ 52

4.4.2 Thực trạng về đánh giá rủi ro ....................................................................... 53

4.4.3 Thực trạng về thông tin và truyền thông...................................................... 53

4.4.4 Thực trạng về hoạt động kiểm soát .............................................................. 54

4.4.5 Thực trạng về giám sát ................................................................................. 54

4.4.6 Một số nguyên nhân khác ............................................................................ 55

4.5 Kết quả nghiên cứu và thảo luận ..................................................................... 55

4.5.1 Mô tả mẫu .................................................................................................... 55

4.5.2 Kiểm định và đánh giá thang đo .................................................................. 59

4.5.3 Kiểm định mô hình và các giả thuyết .......................................................... 67

4.5.4 Đánh giá Sự hữu hiệu của KSNB tại BHXH tỉnh Sóc Trăng đối với thanh

toán chi phí KCB BHYT tại BVĐK tỉnh .................................................................. 77

CHƯ NG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ...................................................... 88

5.1 Kết luận .............................................................................................................. 88

5.2 Khuyến nghị ....................................................................................................... 89

5.2.1 Khuyến nghị liên quan đến đánh giá rủi ro .................................................. 89

5.2.2 Khuyến nghị liên quan đến thông tin và truyền thông ................................ 90

5.2.3 Khuyến nghị liên quan đến môi trường kiểm soát ....................................... 90

5.2.4 Khuyến nghị liên quan đến hoạt động giám sát ........................................... 91

5.2.5 Khuyến nghị liên quan đến hoạt động kiểm soát ......................................... 92

5.3 Kiến nghị ............................................................................................................ 92

5.3.1 Đối với Chính phủ ....................................................................................... 92

5.3.2 Đối với Bộ Y tế ............................................................................................ 93

5.3.3 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh ...................................................................... 94

vii

5.4 Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo ............................... 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 96

PHỤ LỤC 1: ..................................................................................................................xi

PHỤ LỤC 2: ................................................................................................................. xv

PHỤ LỤC 3: ................................................................................................................xvi

PHỤ LỤC 4: .LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOADTÓM TẮT


Luận văn “Sự  hữu hiệu của kiểm soát nội bộ  tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng đối với thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế  tại Bệnh viện đa khoa tỉnh” được thực hiện từ tháng 01 năm 2020.

Mục tiêu nghiên cứu là nhằm xác định, phân tích các yếu tố  tác động đến kiểm soát nội bộ  tại Bảo hiểm xã hội tỉnh trong lĩnh vực thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Dựa trên cơ sở  lý thuyết về  kiểm soát nội bộ  theo COSO 2013, tác giả đề  xuất mô hình nghiên cứu gồm 5 yếu tố: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát.

Luận  văn  sử  dụng  phương  pháp  nghiên  cứu  định  lượng  và  được  tiến  hành  thu thập dữ  liệu với 186 mẫu khảo sát từ  các công chức, viên chức thuộc hệ  thống Bảo hiểm xã hội  tỉnh Sóc  Trăng. Sau  khi làm sạch và  mã hóa  dữ  liệu, tác giả  thực hiện kiểm định độ  tin cậy thang đo cho các biến độc lập và biến phụ  thuộc thông qua hệ  số

Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố  khám phá (EFA), phân tích hồi quy đa biến. Kết quả  phân tích hồi quy cho thấy có 5 yếu tố  ảnh hưởng  đến sự  hữu hiệu của kiểm soát nội bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng trong lĩnh vực thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Mức độ  ảnh hưởng  của các yếu tố  độc lập đối với biến phụ  thuộc 

lần lượt là hoạt động kiểm soát, giám sát, môi trường kiểm soát,  thông tin và truyền thông, đánh giá rủi ro.

Từ  kết  quả  trên,  tác  giả  đã  có  đánh  giá  và  đề  xuất,  khuyến  nghị  đến  lãnh  đạo những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  hoạt động của kiểm soát nội bộ  tại đơn vị trong lĩnh vực quản lý, điều hành, kiểm soát nguồn kinh phí bảo hiểm y tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Ngoài phạm vi trên, tác giả kiến nghị đến Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan những vấn đề  về  cơ chế, chuyên môn trong lĩnh vực y tế  nhằm điều chỉnh, bổ  sung, sửa đổi những quy định phù hợp với  thực tiễn  góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội mà ngành Bảo hiểm xã hội được Nhà nước giao.NỘI DUNG:


CHƯ NG 1: T NG UAN VỀ ĐỀ T I NGHI N C U ........................................ 1

1.1 Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 3

1.2.1 Mục tiêu chung .............................................................................................. 3

1.2.2 Mục tiêu cụ thể .............................................................................................. 3

1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ...................................................................... 3

1.3.1 Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................... 3

1.3.2 Đối tượng nghiên cứu .................................................................................... 3

1.4 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 3

1.5 Ý nghĩa nghiên cứu ............................................................................................. 4

1.6 Kết cấu luận văn .................................................................................................. 4

CHƯ NG : C SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN C U ............................. 5

.1 Cơ sở lý luận ........................................................................................................ 5

2.1.1 Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO ................................... 5

2.1.2 Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO 2013 ............... 9

2.1.3 Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập ..................................................... 15

2.1.4 Khái quát về BHYT ..................................................................................... 18

. Lược khảo tài liệu .............................................................................................. 20

2.2.1 Nghiên cứu nước ngoài ................................................................................ 20

2.2.2 Nghiên cứu trong nước ................................................................................ 21

2.2.2 Xác định lỗ hỏng nghiên cứu ....................................................................... 28

2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất ............................................................................. 28

CHƯ NG 3: PHƯ NG PHÁP NGHI N C U ...................................................... 31

3.1 Quy trình nghiên cứu ........................................................................................ 31

3.2 Nghiên cứu sơ bộ ............................................................................................... 32

3.3 Nghiên cứu chính thức ...................................................................................... 32

3.4 Phương pháp chọn mẫu .................................................................................... 33

3.5 Bảng khảo sát ..................................................................................................... 34

3.5.1 Thiết kế bảng khảo sát ................................................................................. 34

3.5.2 Làm sạch và mã hóa dữ liệu ........................................................................ 34

3.6 Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu ......................................................... 38

vi

3.6.1 Phương pháp thống kê mô tả ....................................................................... 38

3.6.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha ...................................... 38

3.6.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA ................................................................ 39

3.6.4 Phân tích hồi quy đa biến ............................................................................. 39

CHƯ NG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN C U VÀ THẢO LUẬN .................................. 41

4.1 Lịch sử hình thành ............................................................................................ 41

4.2 Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH tỉnh Sóc Trăng .................. 41

4.2.1. Vị trí và chức năng của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương ........................................................................................................................... 41

4.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội tỉnh ..................................... 41

4.3 uy trình giám định chi phí thanh toán KCB BHYT ................................... 45

4.3.1 Giám định hồ sơ, tài liệu tổng hợp .............................................................. 46

4.3.2 Giám định dữ liệu thống kê chi phí KCB BHYT ........................................ 47

4.3.3 Giám định theo tỷ lệ ..................................................................................... 48

4.4 Đánh giá thực trạng KSNB tại BHXH tỉnh đối với thanh toán chi phí KCB

BHYT tại BVĐK tỉnh Sóc Trăng qua các năm ( 16-2019).................................... 50

4.4.1 Thực trạng về môi trường kiểm soát ............................................................ 52

4.4.2 Thực trạng về đánh giá rủi ro ....................................................................... 53

4.4.3 Thực trạng về thông tin và truyền thông...................................................... 53

4.4.4 Thực trạng về hoạt động kiểm soát .............................................................. 54

4.4.5 Thực trạng về giám sát ................................................................................. 54

4.4.6 Một số nguyên nhân khác ............................................................................ 55

4.5 Kết quả nghiên cứu và thảo luận ..................................................................... 55

4.5.1 Mô tả mẫu .................................................................................................... 55

4.5.2 Kiểm định và đánh giá thang đo .................................................................. 59

4.5.3 Kiểm định mô hình và các giả thuyết .......................................................... 67

4.5.4 Đánh giá Sự hữu hiệu của KSNB tại BHXH tỉnh Sóc Trăng đối với thanh

toán chi phí KCB BHYT tại BVĐK tỉnh .................................................................. 77

CHƯ NG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ...................................................... 88

5.1 Kết luận .............................................................................................................. 88

5.2 Khuyến nghị ....................................................................................................... 89

5.2.1 Khuyến nghị liên quan đến đánh giá rủi ro .................................................. 89

5.2.2 Khuyến nghị liên quan đến thông tin và truyền thông ................................ 90

5.2.3 Khuyến nghị liên quan đến môi trường kiểm soát ....................................... 90

5.2.4 Khuyến nghị liên quan đến hoạt động giám sát ........................................... 91

5.2.5 Khuyến nghị liên quan đến hoạt động kiểm soát ......................................... 92

5.3 Kiến nghị ............................................................................................................ 92

5.3.1 Đối với Chính phủ ....................................................................................... 92

5.3.2 Đối với Bộ Y tế ............................................................................................ 93

5.3.3 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh ...................................................................... 94

vii

5.4 Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo ............................... 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 96

PHỤ LỤC 1: ..................................................................................................................xi

PHỤ LỤC 2: ................................................................................................................. xv

PHỤ LỤC 3: ................................................................................................................xvi

PHỤ LỤC 4: .LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: