BÁO CÁO THỰC TẬP Đơn vị thực tập - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAMNgày nay, cùng với quá trình toàn cầu hóa, thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như các tổ chức, cá nhân khác. Để đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác, kịp thời doanh nghiệp và nhà đầu tư đòi hỏi sự minh bạch và lành mạnh hóa các thông tin tàichính của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, trong đó vai trò của các công ty kiểm toán là vô cùng quan trọng.NỘI DUNG:


PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM

VIỆT NAM.....................................................................................................................................1

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM 

Việt Nam.....................................................................................................................................1

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển...............................................................................1

1.1.2 Trụ sở văn phòng...........................................................................................................2

1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh............................................................3

1.2.1 Nhiệm vụ và mục tiêu....................................................................................................3

1.2.2 Các dịch vụ chủ yếu.......................................................................................................3

1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động và quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Kiểm 

toán & Tư vấn RSM Việt Nam.................................................................................................6

1.4 Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư 

vấn RSM Việt Nam trong những năm gần đây.......................................................................8

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM 

TOÁN MỘT SỐ KHOẢN MỤC CHỦ YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG 

TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM.........................................................12

2.1 Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn 

RSM Việt Nam.........................................................................................................................12

2.2 Chương trình kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.........12

2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán...............................................................................................13

2.2.3 Soát xét hồ sơ kiểm toán..............................................................................................15

2.2.4 Phê chuẩn và phát hành báo cáo................................................................................16

2.2.5 Hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ........................................................................................16

2.3 Khái quát thực trạng kiểm toán các phần hành kiểm toán chủ yếu của Công ty 

TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam........................................................................17

ii

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Báo cáo thực tập GVHD: TS. Tạ Văn Khoái

2.3.1 Tiền và các khoản tương đương tiền..........................................................................17

2.3.2 Các khoản phải thu......................................................................................................18

2.3.3 Hàng tồn kho và giá vốn..............................................................................................18

2.3.4 Chi phí trả trước và tài sản khác.................................................................................19

2.3.5 Vay và nợ......................................................................................................................19

2.3.6 Phải trả nhà cung cấp.................................................................................................20

2.3.7 Thuế..............................................................................................................................21

2.3.8 Tài sản cố định.............................................................................................................22

2.3.9 Lương...........................................................................................................................23

PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT 

ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM......................24

3.1 Nhận xét về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM 

Việt Nam...................................................................................................................................24

3.1.1 Ưu điểm về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM 

Việt Nam................................................................................................................................24

3.1.2. Tồn tại trong tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn 

RSM Việt Nam......................................................................................................................25

3.2 Nhận xét về thực trạng kiểm toán các phần hành tại Công ty TNHH Kiểm toán & 

Tư vấn RSM Việt Nam............................................................................................................26

3.2.1 Ưu điểm........................................................................................................................26

3.2.2 Nhược điểm..................................................................................................................26

3.3. Các kiến nghị về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn 

RSM Việt Nam.........................................................................................................................27

KẾT LUẬN....................................................................................................................................vi

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO......

LINK DOWNLOADNgày nay, cùng với quá trình toàn cầu hóa, thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như các tổ chức, cá nhân khác. Để đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác, kịp thời doanh nghiệp và nhà đầu tư đòi hỏi sự minh bạch và lành mạnh hóa các thông tin tàichính của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, trong đó vai trò của các công ty kiểm toán là vô cùng quan trọng.NỘI DUNG:


PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM

VIỆT NAM.....................................................................................................................................1

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM 

Việt Nam.....................................................................................................................................1

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển...............................................................................1

1.1.2 Trụ sở văn phòng...........................................................................................................2

1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh............................................................3

1.2.1 Nhiệm vụ và mục tiêu....................................................................................................3

1.2.2 Các dịch vụ chủ yếu.......................................................................................................3

1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động và quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Kiểm 

toán & Tư vấn RSM Việt Nam.................................................................................................6

1.4 Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư 

vấn RSM Việt Nam trong những năm gần đây.......................................................................8

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM 

TOÁN MỘT SỐ KHOẢN MỤC CHỦ YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG 

TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM.........................................................12

2.1 Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn 

RSM Việt Nam.........................................................................................................................12

2.2 Chương trình kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.........12

2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán...............................................................................................13

2.2.3 Soát xét hồ sơ kiểm toán..............................................................................................15

2.2.4 Phê chuẩn và phát hành báo cáo................................................................................16

2.2.5 Hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ........................................................................................16

2.3 Khái quát thực trạng kiểm toán các phần hành kiểm toán chủ yếu của Công ty 

TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam........................................................................17

ii

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Báo cáo thực tập GVHD: TS. Tạ Văn Khoái

2.3.1 Tiền và các khoản tương đương tiền..........................................................................17

2.3.2 Các khoản phải thu......................................................................................................18

2.3.3 Hàng tồn kho và giá vốn..............................................................................................18

2.3.4 Chi phí trả trước và tài sản khác.................................................................................19

2.3.5 Vay và nợ......................................................................................................................19

2.3.6 Phải trả nhà cung cấp.................................................................................................20

2.3.7 Thuế..............................................................................................................................21

2.3.8 Tài sản cố định.............................................................................................................22

2.3.9 Lương...........................................................................................................................23

PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT 

ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM......................24

3.1 Nhận xét về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM 

Việt Nam...................................................................................................................................24

3.1.1 Ưu điểm về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM 

Việt Nam................................................................................................................................24

3.1.2. Tồn tại trong tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn 

RSM Việt Nam......................................................................................................................25

3.2 Nhận xét về thực trạng kiểm toán các phần hành tại Công ty TNHH Kiểm toán & 

Tư vấn RSM Việt Nam............................................................................................................26

3.2.1 Ưu điểm........................................................................................................................26

3.2.2 Nhược điểm..................................................................................................................26

3.3. Các kiến nghị về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn 

RSM Việt Nam.........................................................................................................................27

KẾT LUẬN....................................................................................................................................vi

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO......

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: