Nghiên cứu tìm hiểu về hệ thống tệp tin trong hđh Linux (Nhóm 10)Nghiên cứu tìm hiểu về hệ thống tệp tin trong HĐH Linux người dùng máy tính và phần cứng của máy tính đó. Nó giúp máy tính dễ sử dụng hơn, thuận lợi và hiệu quả hơn.

Tài nguyên máy tính mà điển hình là hệ cơ sở dữ liệu (Database System) có ảnh hưởng rất nhiều tới tính hiệu quả của việc sử dụng máy tính. Mà trong đó hệ thống các file là hệ thống chủ yếu. Bởi vậy quản lí hệ thống file như thế nào có ảnh hưởng lớn và trực tiếp tới hiệu quả sử dụng máy tính. Việc quản lí hệ thống file được xây dựng và tổ chức tùy thuộc vào từng hệ điều hành.

- Sau đây nhóm chúng em xin được trình bày về vấn đề: Quản lý hệ thống file trong hệ điều hành Linux


NỘI DUNG:I.Giới thiệu về Linux............................................................................................................3
1.Lịch sử ra đời và phát triển của Linux..........................................................................3
PHẦN II: QUẢN LÍ HỆ THỐNG FILE TRÊN LINUX.......................................................................5
I.Cơ bản về file và thư mục.................................................................................................5
1.Khái niệm: ...................................................................................................................5
2. Tên file trên Linux:......................................................................................................6
II. Các hệ thống file sử dụng trong Linux............................................................................7
III. Gắn kết hệ thống file....................................................................................................10
IV. Một số lệnh quản lý.....................................................................................................15
2.Chuyển thư mục........................................................................................................15
- Cú pháp: cd dir_name...............................................................................................15
3. Copy files...................................................................................................................15
4. Move và rename file................................................................................................16
5. Xóa files và thư mục..................................................................................................16
V. Quyền hạn đối với File..................................................................................................16
2.Thay đổi quyền
Chỉ có user có quyền root (/), hoặc user là chủ sở hữu của file mới có thể thay đổi quyền
của file đó. Lệnh chuyển quyền: chmod mode file...................................................................18
3. Quyền mặc định
NGUỒN: (ket-noi.com)LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN (UPDATING...)

LINK XEM TÀI LIỆU ONLINE (THAM KHẢO)LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOADNghiên cứu tìm hiểu về hệ thống tệp tin trong HĐH Linux người dùng máy tính và phần cứng của máy tính đó. Nó giúp máy tính dễ sử dụng hơn, thuận lợi và hiệu quả hơn.

Tài nguyên máy tính mà điển hình là hệ cơ sở dữ liệu (Database System) có ảnh hưởng rất nhiều tới tính hiệu quả của việc sử dụng máy tính. Mà trong đó hệ thống các file là hệ thống chủ yếu. Bởi vậy quản lí hệ thống file như thế nào có ảnh hưởng lớn và trực tiếp tới hiệu quả sử dụng máy tính. Việc quản lí hệ thống file được xây dựng và tổ chức tùy thuộc vào từng hệ điều hành.

- Sau đây nhóm chúng em xin được trình bày về vấn đề: Quản lý hệ thống file trong hệ điều hành Linux


NỘI DUNG:I.Giới thiệu về Linux............................................................................................................3
1.Lịch sử ra đời và phát triển của Linux..........................................................................3
PHẦN II: QUẢN LÍ HỆ THỐNG FILE TRÊN LINUX.......................................................................5
I.Cơ bản về file và thư mục.................................................................................................5
1.Khái niệm: ...................................................................................................................5
2. Tên file trên Linux:......................................................................................................6
II. Các hệ thống file sử dụng trong Linux............................................................................7
III. Gắn kết hệ thống file....................................................................................................10
IV. Một số lệnh quản lý.....................................................................................................15
2.Chuyển thư mục........................................................................................................15
- Cú pháp: cd dir_name...............................................................................................15
3. Copy files...................................................................................................................15
4. Move và rename file................................................................................................16
5. Xóa files và thư mục..................................................................................................16
V. Quyền hạn đối với File..................................................................................................16
2.Thay đổi quyền
Chỉ có user có quyền root (/), hoặc user là chủ sở hữu của file mới có thể thay đổi quyền
của file đó. Lệnh chuyển quyền: chmod mode file...................................................................18
3. Quyền mặc định
NGUỒN: (ket-noi.com)LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN (UPDATING...)

LINK XEM TÀI LIỆU ONLINE (THAM KHẢO)LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: