BÁO CÁO ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB Xây dựng website bán thiết bị Số qua mạng - Hiện nay, với sự phát triển ngày càng nhanh của nền kinh tế, cũng với những tiến bộ của công nghệ. Các sản phẩm nội dung số đang ngày càng được đổi mới và đa dạng hơn, dần tiếp cận đến nhiều phân khúc người tiêu dung.

- Mức sống của người dân ngày càng được cải thiện, nên nhu cầu mua sắm hàng hóa, trong đó có các sản phẩm công nghệ số cũng tăng cao. Những sản phẩm phổ biến như điện thoại, Laptop, PC,… và các đang được người tiêu đùng ưa chuộng bởi những tính năng ưu việt mà nó mang lại, bên cạnh mẫu mã đẹp và sự tiện lợi khi sử dụng.


NỘI DUNG:


Nhận xét của giảng viên: 3

CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 8

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 8

1.2. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN 9

CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 11

2.1. YÊU CẦU CHỨC NĂNG 11

2.1.1. Yêu cầu lưu trữ 11

2.1.2. Yêu cầu tìm kiếm và thống kê 11

2.1.3. Yêu cầu Tính toán 11

2.1.4. Yêu cầu phân quyền hệ thống 12

2.2. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 12

2.3. SƠ ĐỒ USE-CASE 13

2.4. DANH SÁCH CÁC ACTOR HỆ THỐNG 13

2.5. DANH SÁCH CÁC USE-CASE CỦA HỆ THỐNG 14

2.6. ĐẶC TẢ USE-CASE 14

2.6.1. Đặc tả use-case Đăng ký tài khoản 14

2.6.2. Đặc tả use-case Đăng nhập 16

2.6.3. Đặc tả use-case Đổi mật khẩu 18

2.6.4. Đặc tả use-case Xem sản phẩm 19

2.6.5. Đặc tả use-case Nhận xét sản phẩm 20

2.6.6. Đặc tả use-case Tìm Kiếm sản phẩm 21

2.6.7. Đặc tả use-case Thêm giỏ hàng 23

2.6.8. Đặc tả use-case Cập nhật giỏ hàng 24

2.6.9. Đặc tả use-case Gửi đơn hàng 26

2.6.10. Đặc tả use-case Cập nhật thông tin tài khoản 27

2.6.11. Đặc tả use-case Quản lý chủng loại sản phẩm 28

2.6.12. Đặc tả use-case Thêm sản phẩm 30

2.6.13. Đặc tả use-case Sửa thông tin sản phẩm 32

2.6.14. Đặc tả use-case Xóa sản phẩm 33

2.6.15. Đặc tả use-case Xử lí đơn hàng 34

2.6.16. Đặc tả use-case Quản lý hóa đơn 35

2.6.17. Đặc tả use-case Phân qyền User 35

2.7. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM) 37

2.7.1. Sơ đồ tuần tự cho use-case  Đăng ký tài khoản 37

2.7.2. Sơ đô tuần tự cho use-case Dăng nhập 37

2.7.3. Sơ đô tuần tự cho use-case đổi mật khẩu 38

2.7.4. Sơ đô tuần tự cho use-case Xem sản phẩm 38

2.7.5. Sơ đô tuần tự cho use-case Nhận xét sản phẩm 39

2.7.6. Sơ đô tuần tự cho use-case Tìm kiếm sản phẩm 39

2.7.7. Sơ đô tuần tự cho use-case Thêm giỏ hàng 40

2.7.8. Sơ đô tuần tự cho use-case Cập nhật giỏ hàng 40

2.7.9. Sơ đô tuần tự cho use-case gửi đơn hàng 41

2.7.10. Sơ đô tuần tự cho use-case Cập nhật thông tin tài khoản 41

2.7.11. Sơ đô tuần tự cho use-case Tìm kiếm sản phẩm 42

2.7.12. Sơ đô tuần tự cho use-case Sửa sản phẩm 42

2.7.13. Sơ đô tuần tự cho use-case quản lý chủng loại sản phẩm 43

2.7.14. Sơ đô tuần tự cho use-case thêm sản phẩm 43

2.7.15. Sơ đô tuần tự cho use-case xử lí đơn hàng 44

2.7.16. Sơ đô tuần tự cho use-case Quản lý hóa đơn 44

2.7.17. Sơ đô tuần tự cho use-case Phân quyền 45

2.8. SƠ ĐỒ LỚP (CLASS DIAGRAM) 46

2.8.1. Sơ đồ lớp cho use-case đăn ký 47

2.8.2. Sơ đồ lớp cho use-case đăng nhập 47

2.8.3. Sơ đồ lớp cho use-case đổi mật khẩu 47

2.8.4. Sơ đồ lớp cho use-case xem sản phẩm 48

2.8.5. Sơ đồ lớp cho use-case nhận xét sản phẩm 48

2.8.6. Sơ đồ lớp cho use-case tìm kiếm sản phẩm 48

2.8.7. Sơ đồ lớp cho use-case thêm giỏ hàng 49

2.8.8. Sơ đồ lớp cho use-case cập nhật giỏ hàng 49

2.8.9. Sơ đồ lớp cho use-case gửi đơn hàng 49

2.8.10. Sơ đồ lớp cho use-case cập nhật thông tin tài khoản 50

2.8.11. Sơ đồ lớp cho use-case tìm kiếm sản phẩm 50

2.8.12. Sơ đồ lớp cho use-case sửa sản phẩm 50

2.8.13. Sơ đồ lớp cho use-case quản lý chủng loại sản phẩm 50

2.8.14. Sơ đồ lớp cho use-case thêm sản phẩm 51

2.8.15. Sơ đồ lớp cho use-case xử lí đơn hàng 51

2.8.16. Sơ đồ lớp cho use-case quản lý hóa đơn 51

2.8.17. Sơ đồ lớp cho use-case phân quyền 52

2.9. SƠ ĐỒ TRẠNG THÁI (STATE DIAGRAM) 52

2.9.1. Sơ đồ trạng thái cho lớp sanpham 52

2.9.2. Sơ đồ trạng thái cho lớp hoadon 54

2.9.3. Sơ đồ trạng thái cho lớp donhang 55

2.9.4. Sơ đồ trạng thái cho lớp user 56

2.9.5. Sơ đồ trạng thái cho lớp giohang 57

2.9.6. Sơ đồ trạng thái cho lớp nguoinhan 59

2.9.7. Sơ đồ trạng thái cho lớp ctgiohang 59

2.9.8. Sơ đồ trạng thái cho lớp ctdonhang 60

2.9.9. Sơ đồ trạng thái cho lớp nhomsp 60

2.9.10. Sơ đồ trạng thái cho lớp loaisp 61

2.9.11. Sơ đồ trạng thái cho lớp hangsx 62

2.9.12. Sơ đồ trạng thái cho lớp comentsp 64

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ 65

3.1. THIẾT KẾ VẬY LÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 65

3.2. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC BẢNG 66

3.2.1. Bảng commentsp 66

3.2.2. Bảng ctdonhang 66

3.2.3. Bảng ctgiohang 66

3.2.4. Bảng donhang 66

3.2.5. Bảng giohang 67

3.2.6. Bảng hangsx 67

3.2.7. Bảng hoadon 67

3.2.8. Bảng imgtintuc 68

3.2.9. Bảng loaisp 68

3.2.10. Bảng nguoinhan 68

3.2.11. Bảng nhapp 69

3.2.12. Bảng nhomsp 69

3.2.13. Bảng phanloaisp 69

3.2.14. Bảng phuongthuctt 69

3.2.15. Bảng quangcao 70

3.2.17. Bảng sanpham 70

3.2.18. Bảng spimages 70

3.2.19. Bảng thanhtoan 71

3.2.20. Bảng tinhtrangdh 71

3.2.21. Bảng tinhtranghd 71

3.2.22. Bảng tinhtranguser 71

3.2.23. Bảng tintuc 71

3.2.24. Bảng user 72

3.2.25. Bảng userlog 72

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 73

4.1. Trang Teaser 73

4.2. Trang chủ 73

4.3. Đăng nhập 74

4.4. Đăng ký 74

4.5. Giỏ hàng 75

4.6. Quản lý thông tin cá nhân 75

4.7. Đơn đặt hàng 76

4.8. Trang Quản Trị 76

4.9. Quản Lý đơn đặt hàng 77

4.10. Quản Lý user 77

4.11. Quản Lý Phân Quyền 78

4.12. Quản Lý Sản Phẩm 78

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN 79

5.1. Bảng phân công công việc 79

5.2. Môi trường phát triển và triển khai ứng dụng 79

5.3. Kết quả đạt được 79

5.4. Hướng phát triển 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO 80LINK DOWNLOAD (WORD)


LINK DOWNLOAD (PDF) - Hiện nay, với sự phát triển ngày càng nhanh của nền kinh tế, cũng với những tiến bộ của công nghệ. Các sản phẩm nội dung số đang ngày càng được đổi mới và đa dạng hơn, dần tiếp cận đến nhiều phân khúc người tiêu dung.

- Mức sống của người dân ngày càng được cải thiện, nên nhu cầu mua sắm hàng hóa, trong đó có các sản phẩm công nghệ số cũng tăng cao. Những sản phẩm phổ biến như điện thoại, Laptop, PC,… và các đang được người tiêu đùng ưa chuộng bởi những tính năng ưu việt mà nó mang lại, bên cạnh mẫu mã đẹp và sự tiện lợi khi sử dụng.


NỘI DUNG:


Nhận xét của giảng viên: 3

CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 8

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 8

1.2. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN 9

CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 11

2.1. YÊU CẦU CHỨC NĂNG 11

2.1.1. Yêu cầu lưu trữ 11

2.1.2. Yêu cầu tìm kiếm và thống kê 11

2.1.3. Yêu cầu Tính toán 11

2.1.4. Yêu cầu phân quyền hệ thống 12

2.2. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 12

2.3. SƠ ĐỒ USE-CASE 13

2.4. DANH SÁCH CÁC ACTOR HỆ THỐNG 13

2.5. DANH SÁCH CÁC USE-CASE CỦA HỆ THỐNG 14

2.6. ĐẶC TẢ USE-CASE 14

2.6.1. Đặc tả use-case Đăng ký tài khoản 14

2.6.2. Đặc tả use-case Đăng nhập 16

2.6.3. Đặc tả use-case Đổi mật khẩu 18

2.6.4. Đặc tả use-case Xem sản phẩm 19

2.6.5. Đặc tả use-case Nhận xét sản phẩm 20

2.6.6. Đặc tả use-case Tìm Kiếm sản phẩm 21

2.6.7. Đặc tả use-case Thêm giỏ hàng 23

2.6.8. Đặc tả use-case Cập nhật giỏ hàng 24

2.6.9. Đặc tả use-case Gửi đơn hàng 26

2.6.10. Đặc tả use-case Cập nhật thông tin tài khoản 27

2.6.11. Đặc tả use-case Quản lý chủng loại sản phẩm 28

2.6.12. Đặc tả use-case Thêm sản phẩm 30

2.6.13. Đặc tả use-case Sửa thông tin sản phẩm 32

2.6.14. Đặc tả use-case Xóa sản phẩm 33

2.6.15. Đặc tả use-case Xử lí đơn hàng 34

2.6.16. Đặc tả use-case Quản lý hóa đơn 35

2.6.17. Đặc tả use-case Phân qyền User 35

2.7. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM) 37

2.7.1. Sơ đồ tuần tự cho use-case  Đăng ký tài khoản 37

2.7.2. Sơ đô tuần tự cho use-case Dăng nhập 37

2.7.3. Sơ đô tuần tự cho use-case đổi mật khẩu 38

2.7.4. Sơ đô tuần tự cho use-case Xem sản phẩm 38

2.7.5. Sơ đô tuần tự cho use-case Nhận xét sản phẩm 39

2.7.6. Sơ đô tuần tự cho use-case Tìm kiếm sản phẩm 39

2.7.7. Sơ đô tuần tự cho use-case Thêm giỏ hàng 40

2.7.8. Sơ đô tuần tự cho use-case Cập nhật giỏ hàng 40

2.7.9. Sơ đô tuần tự cho use-case gửi đơn hàng 41

2.7.10. Sơ đô tuần tự cho use-case Cập nhật thông tin tài khoản 41

2.7.11. Sơ đô tuần tự cho use-case Tìm kiếm sản phẩm 42

2.7.12. Sơ đô tuần tự cho use-case Sửa sản phẩm 42

2.7.13. Sơ đô tuần tự cho use-case quản lý chủng loại sản phẩm 43

2.7.14. Sơ đô tuần tự cho use-case thêm sản phẩm 43

2.7.15. Sơ đô tuần tự cho use-case xử lí đơn hàng 44

2.7.16. Sơ đô tuần tự cho use-case Quản lý hóa đơn 44

2.7.17. Sơ đô tuần tự cho use-case Phân quyền 45

2.8. SƠ ĐỒ LỚP (CLASS DIAGRAM) 46

2.8.1. Sơ đồ lớp cho use-case đăn ký 47

2.8.2. Sơ đồ lớp cho use-case đăng nhập 47

2.8.3. Sơ đồ lớp cho use-case đổi mật khẩu 47

2.8.4. Sơ đồ lớp cho use-case xem sản phẩm 48

2.8.5. Sơ đồ lớp cho use-case nhận xét sản phẩm 48

2.8.6. Sơ đồ lớp cho use-case tìm kiếm sản phẩm 48

2.8.7. Sơ đồ lớp cho use-case thêm giỏ hàng 49

2.8.8. Sơ đồ lớp cho use-case cập nhật giỏ hàng 49

2.8.9. Sơ đồ lớp cho use-case gửi đơn hàng 49

2.8.10. Sơ đồ lớp cho use-case cập nhật thông tin tài khoản 50

2.8.11. Sơ đồ lớp cho use-case tìm kiếm sản phẩm 50

2.8.12. Sơ đồ lớp cho use-case sửa sản phẩm 50

2.8.13. Sơ đồ lớp cho use-case quản lý chủng loại sản phẩm 50

2.8.14. Sơ đồ lớp cho use-case thêm sản phẩm 51

2.8.15. Sơ đồ lớp cho use-case xử lí đơn hàng 51

2.8.16. Sơ đồ lớp cho use-case quản lý hóa đơn 51

2.8.17. Sơ đồ lớp cho use-case phân quyền 52

2.9. SƠ ĐỒ TRẠNG THÁI (STATE DIAGRAM) 52

2.9.1. Sơ đồ trạng thái cho lớp sanpham 52

2.9.2. Sơ đồ trạng thái cho lớp hoadon 54

2.9.3. Sơ đồ trạng thái cho lớp donhang 55

2.9.4. Sơ đồ trạng thái cho lớp user 56

2.9.5. Sơ đồ trạng thái cho lớp giohang 57

2.9.6. Sơ đồ trạng thái cho lớp nguoinhan 59

2.9.7. Sơ đồ trạng thái cho lớp ctgiohang 59

2.9.8. Sơ đồ trạng thái cho lớp ctdonhang 60

2.9.9. Sơ đồ trạng thái cho lớp nhomsp 60

2.9.10. Sơ đồ trạng thái cho lớp loaisp 61

2.9.11. Sơ đồ trạng thái cho lớp hangsx 62

2.9.12. Sơ đồ trạng thái cho lớp comentsp 64

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ 65

3.1. THIẾT KẾ VẬY LÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 65

3.2. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC BẢNG 66

3.2.1. Bảng commentsp 66

3.2.2. Bảng ctdonhang 66

3.2.3. Bảng ctgiohang 66

3.2.4. Bảng donhang 66

3.2.5. Bảng giohang 67

3.2.6. Bảng hangsx 67

3.2.7. Bảng hoadon 67

3.2.8. Bảng imgtintuc 68

3.2.9. Bảng loaisp 68

3.2.10. Bảng nguoinhan 68

3.2.11. Bảng nhapp 69

3.2.12. Bảng nhomsp 69

3.2.13. Bảng phanloaisp 69

3.2.14. Bảng phuongthuctt 69

3.2.15. Bảng quangcao 70

3.2.17. Bảng sanpham 70

3.2.18. Bảng spimages 70

3.2.19. Bảng thanhtoan 71

3.2.20. Bảng tinhtrangdh 71

3.2.21. Bảng tinhtranghd 71

3.2.22. Bảng tinhtranguser 71

3.2.23. Bảng tintuc 71

3.2.24. Bảng user 72

3.2.25. Bảng userlog 72

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 73

4.1. Trang Teaser 73

4.2. Trang chủ 73

4.3. Đăng nhập 74

4.4. Đăng ký 74

4.5. Giỏ hàng 75

4.6. Quản lý thông tin cá nhân 75

4.7. Đơn đặt hàng 76

4.8. Trang Quản Trị 76

4.9. Quản Lý đơn đặt hàng 77

4.10. Quản Lý user 77

4.11. Quản Lý Phân Quyền 78

4.12. Quản Lý Sản Phẩm 78

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN 79

5.1. Bảng phân công công việc 79

5.2. Môi trường phát triển và triển khai ứng dụng 79

5.3. Kết quả đạt được 79

5.4. Hướng phát triển 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO 80LINK DOWNLOAD (WORD)


LINK DOWNLOAD (PDF)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: