CHUYÊN ĐỀ - PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN (TS. Lã Minh Khánh)Khóa đào tạo: Hệ thống hóa và cập nhật kiến thức về tính toán phân tích hệ thống, quy hoạch phát triển lưới truyền tải điện.


Chuyên đề trình bày những nguyên tắc chung nhằm phân tích và đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống điện.

Thông qua chuyên đề, các khái niệm, thuật ngữ và định nghĩa sẽ được giới thiệu và thảo luận.

Chuyên đề cũng giới thiệu một số so sánh và đánh giá về các tiêu chuẩn và phương pháp phân tích độ tin cậy của hệ thống điện

Trình bày một số ví dụ đơn giản nhằm minh họa các khái niệm được trình bày và thảo luận trong chuyên đề.


Khái niệm chung về độ tin cậy

Hệ thống điện và các phần tử

Độ tin cậy và các chỉ tiêu độ tin cậy của hệ thống điện

Trạng thái của phần tử và hệ thống

Độ tin cậy và tổn thất kinh tế do mất điện

Độ tin cậy của các phần tử

Các chỉ số độ tin cậy của phần tử

Mô hình độ tin cậy của tập hợp các phần tử

Mô hình hệ thống nguồn điện

Minh họa xây dựng xác suất trạng thái của hệ thống nguồn điện


Độ tin cậy của hệ thống điện và lưới hệ thống

Xác suất thiếu công suất và kỳ vọng thiếu hụt điện năng

Minh họa tính toán LOLP và LOLE của hệ thống điện

Dự trữ công suất và dự trữ năng lượng trong hệ thống điện

Tiêu chuẩn và phương pháp nghiên cứu độ tin cậy

Các cách tiếp cận nghiên cứu độ tin cậy

Các phương pháp đánh giá độ tin cậy

Độ tin cậy của lưới truyền tải và lưới phân phối

Độ tin cậy của lưới truyền tải

Độ tin cậy của lưới phân phối

Minh họa tính toán độ tin cậy của lưới điện

LINK DOWNLOADKhóa đào tạo: Hệ thống hóa và cập nhật kiến thức về tính toán phân tích hệ thống, quy hoạch phát triển lưới truyền tải điện.


Chuyên đề trình bày những nguyên tắc chung nhằm phân tích và đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống điện.

Thông qua chuyên đề, các khái niệm, thuật ngữ và định nghĩa sẽ được giới thiệu và thảo luận.

Chuyên đề cũng giới thiệu một số so sánh và đánh giá về các tiêu chuẩn và phương pháp phân tích độ tin cậy của hệ thống điện

Trình bày một số ví dụ đơn giản nhằm minh họa các khái niệm được trình bày và thảo luận trong chuyên đề.


Khái niệm chung về độ tin cậy

Hệ thống điện và các phần tử

Độ tin cậy và các chỉ tiêu độ tin cậy của hệ thống điện

Trạng thái của phần tử và hệ thống

Độ tin cậy và tổn thất kinh tế do mất điện

Độ tin cậy của các phần tử

Các chỉ số độ tin cậy của phần tử

Mô hình độ tin cậy của tập hợp các phần tử

Mô hình hệ thống nguồn điện

Minh họa xây dựng xác suất trạng thái của hệ thống nguồn điện


Độ tin cậy của hệ thống điện và lưới hệ thống

Xác suất thiếu công suất và kỳ vọng thiếu hụt điện năng

Minh họa tính toán LOLP và LOLE của hệ thống điện

Dự trữ công suất và dự trữ năng lượng trong hệ thống điện

Tiêu chuẩn và phương pháp nghiên cứu độ tin cậy

Các cách tiếp cận nghiên cứu độ tin cậy

Các phương pháp đánh giá độ tin cậy

Độ tin cậy của lưới truyền tải và lưới phân phối

Độ tin cậy của lưới truyền tải

Độ tin cậy của lưới phân phối

Minh họa tính toán độ tin cậy của lưới điện

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: