ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM CỔ TRUNG ĐẠI



1. Thông tin về giảng viên và trợ giảng 

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Vũ Minh Giang 

Chức danh, học hàm, học vị: Giáo sƣ, Tiến sĩ khoa học 

Thời gian, địa điểm làm việc:  

- Thời gian: Thứ 2 & thứ 5 

- Địa điểm:  Đại học Quốc gia Hà Nội,  

         Nhà điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội,  

         144 đƣờng Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

Địa chỉ liên hệ:  Đại học Quốc gia Hà Nội, 

             Nhà điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội,  

             144 đƣờng Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 7547637;  Mobile: 0913283970 

Email: giangvm@vnu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

+ Thiết chế chính trị Việt Nam thời kỳ cổ trung đại 

+ Lịch sử nhà nƣớc và pháp luật Việt Nam thời kỳ cổ trung đại 

+ Chế độ ruộng đất, kinh tế nông nghiệp Việt Nam thời kỳ cổ trung đại. 

+ Khu vực học và nghiên cứu khu vực ở Việt Nam 

+ Việt Nam trong bối cảnh và mối quan hệ khu vực và quốc tế  

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Nguyễn Quang Ngọc 

Chức danh, học hàm, học vị: Giáo sƣ, Tiến sĩ 

Thời gian, địa điểm làm việc:  

- Thời gian: Thứ 2 & thứ 5 

- Địa điểm: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển,  

         tầng 2, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

 Địa chỉ liên hệ: Việt Nam học và Khoa học phát triển, 

             tầng 2, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 5589074;  Mobile: 0913049493 

Email: ngocnq@vnu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

+ Làng xã Việt Nam truyền thống và hiện đại 

+ Kinh tế hàng hoá và đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam  

...






LINK DOWNLOAD



1. Thông tin về giảng viên và trợ giảng 

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Vũ Minh Giang 

Chức danh, học hàm, học vị: Giáo sƣ, Tiến sĩ khoa học 

Thời gian, địa điểm làm việc:  

- Thời gian: Thứ 2 & thứ 5 

- Địa điểm:  Đại học Quốc gia Hà Nội,  

         Nhà điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội,  

         144 đƣờng Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

Địa chỉ liên hệ:  Đại học Quốc gia Hà Nội, 

             Nhà điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội,  

             144 đƣờng Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 7547637;  Mobile: 0913283970 

Email: giangvm@vnu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

+ Thiết chế chính trị Việt Nam thời kỳ cổ trung đại 

+ Lịch sử nhà nƣớc và pháp luật Việt Nam thời kỳ cổ trung đại 

+ Chế độ ruộng đất, kinh tế nông nghiệp Việt Nam thời kỳ cổ trung đại. 

+ Khu vực học và nghiên cứu khu vực ở Việt Nam 

+ Việt Nam trong bối cảnh và mối quan hệ khu vực và quốc tế  

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Nguyễn Quang Ngọc 

Chức danh, học hàm, học vị: Giáo sƣ, Tiến sĩ 

Thời gian, địa điểm làm việc:  

- Thời gian: Thứ 2 & thứ 5 

- Địa điểm: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển,  

         tầng 2, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

 Địa chỉ liên hệ: Việt Nam học và Khoa học phát triển, 

             tầng 2, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 5589074;  Mobile: 0913049493 

Email: ngocnq@vnu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

+ Làng xã Việt Nam truyền thống và hiện đại 

+ Kinh tế hàng hoá và đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam  

...






LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: