Giải pháp phát triển ngành chế biến thức ăn chăn nuôi việt nam (Bùi Văn Quyết)Đềtài tập trung nghiên cứu thực trạng các doanh nghiệp chếbiến thức ăn chăn nuôi Việt Nam và một sốnhân tốchính ảnh hưởng trực tiếp đến sựphát triển ngành. 

Trên cơsởcác thông tin đã được phân tích, đánh giá đưa ra các giải pháp phát triển phù hợp với tiêu chí phát triển kinh tếxã hội nói chung và ngành sản xuất chăn nuôi trong nước nói riêng. 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG MỘT

TỔNG QUAN VỀNGÀNH CHẾBIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM

1.1  Đặc điểm sản phẩm thức ăn chăn nuôi............................................................... 5

1.2  Đặc điểm ngành chếbiến thức chăn nuôi........................................................... 7

1.3  Vai trò chủyếu ngành chếbiến thức ăn chăn nuôi........................................... 8

1.4  Các nhân tố ảnh hưởng đến sựphát triển ngành chếbiến thức ăn chăn nuôi

.............................................................................................................................. 10

1.4.1 Nguyên liệu đầu vào................................................................................... 10 

1.4.2 Khách hàngvà hành vi tiêu dùng ............................................................... 11 

1.4.3 Thiết bịvà dây chuyền công nghệ.............................................................. 13 

1.4.4 Nguồn nhân lực .......................................................................................... 15 

1.4.5  Vai trò quản lý Nhà nước đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi................. 16 

CHƯƠNG HAI

THỰC TRẠNG NGÀNH CHẾBIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM

2.1  Các doanh nghiệp ngành chếbiến thức ăn chăn nuôi .................................... 19

2.1.1 Cơcấu và qui mô các doanh nghiệp .......................................................... 19 

2.1.2 Sản lượng sản xuất và khảnăng cung ứng thịtrường................................ 23 

2.2  Phân tích một sốnhân tố ảnh hưởng đến sựphát triển ngành chếbiến thức 

ăn chăn nuôi Việt Nam....................................................................................... 24

2.2.1 Nguyên liệu đầu vào................................................................................... 24 

2.2.1.1 Khảnăng cung ứng nguyên liệu................................................................. 24 

2.2.1.2 Giá nguyên liệu .......................................................................................... 26 

2.2.2 Thịtrường và cơcấu khách hàng .............................................................. 28 

2.2.2.1  Khách hàng và năng lực thịtrường ........................................................... 28 

2.2.2.2 Giá thức ăn chăn nuôi................................................................................ 31 

2.2.3 Thiết bịvà dây chuyền công nghệ.............................................................. 33 

2.2.4 Nguồn nhân lực .......................................................................................... 34 

2.2.5 Quản lý Nhà nước đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi ............................ 36 

2.2.5.1 Thực trạng chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi ................................. 36 

2.2.5.2 Trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với chất lượng thức ăn chăn nuôi ..... 38 

1

2.3  Đánh giá chung ................................................................................................... 39

2.3.1 Cơhội phát triển......................................................................................... 40 

2.3.2 Những vấn đềtồn tại .................................................................................. 41 

CHƯƠNG BA

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH CHẾBIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI

3.1  Quan điểm phát triển ......................................................................................... 43

3.2  Mục tiêu phát triển............................................................................................. 44

3.3  Các giải pháp phát triển ngành chếbiến thức chăn nuôi Việt Nam.............. 45

3.3.1 Giải pháp phát triển nguồn nguyên liệu ..................................................... 45 

3.3.2 Giải pháp cải tiến và xây dựng cơsởhạtầng, máy móc thiết bị............... 52 

3.3.3 Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực......................................... 53 

3.3.4 Giải pháp đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ

khoa học kỹthuật vào sản xuất ................................................................. 54 

3.3.5 Giải pháp thâm nhập và mởrộng thịtrường .............................................. 55 

3.3.6  Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với thức ăn chăn nuôi.................. 58 

3.3.6.1 Giải pháp kiểm soát và định hướng phát triển các doanh nghiệp sản xuất 

thức ăn chăn nuôi...................................................................................... 58 

3.3.6.2 Giải pháp kiểm soát và bình ổn giá thức ăn chăn nuôi ............................. 60 

3.3.6.3  Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước vềkiểm tra, kiểm soát chất lượng

nguyên liệu và sản phẩm thức ăn chăn nuôi ............................................. 61 

3.4  Kiến nghị

LINK DOWNLOADĐềtài tập trung nghiên cứu thực trạng các doanh nghiệp chếbiến thức ăn chăn nuôi Việt Nam và một sốnhân tốchính ảnh hưởng trực tiếp đến sựphát triển ngành. 

Trên cơsởcác thông tin đã được phân tích, đánh giá đưa ra các giải pháp phát triển phù hợp với tiêu chí phát triển kinh tếxã hội nói chung và ngành sản xuất chăn nuôi trong nước nói riêng. 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG MỘT

TỔNG QUAN VỀNGÀNH CHẾBIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM

1.1  Đặc điểm sản phẩm thức ăn chăn nuôi............................................................... 5

1.2  Đặc điểm ngành chếbiến thức chăn nuôi........................................................... 7

1.3  Vai trò chủyếu ngành chếbiến thức ăn chăn nuôi........................................... 8

1.4  Các nhân tố ảnh hưởng đến sựphát triển ngành chếbiến thức ăn chăn nuôi

.............................................................................................................................. 10

1.4.1 Nguyên liệu đầu vào................................................................................... 10 

1.4.2 Khách hàngvà hành vi tiêu dùng ............................................................... 11 

1.4.3 Thiết bịvà dây chuyền công nghệ.............................................................. 13 

1.4.4 Nguồn nhân lực .......................................................................................... 15 

1.4.5  Vai trò quản lý Nhà nước đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi................. 16 

CHƯƠNG HAI

THỰC TRẠNG NGÀNH CHẾBIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM

2.1  Các doanh nghiệp ngành chếbiến thức ăn chăn nuôi .................................... 19

2.1.1 Cơcấu và qui mô các doanh nghiệp .......................................................... 19 

2.1.2 Sản lượng sản xuất và khảnăng cung ứng thịtrường................................ 23 

2.2  Phân tích một sốnhân tố ảnh hưởng đến sựphát triển ngành chếbiến thức 

ăn chăn nuôi Việt Nam....................................................................................... 24

2.2.1 Nguyên liệu đầu vào................................................................................... 24 

2.2.1.1 Khảnăng cung ứng nguyên liệu................................................................. 24 

2.2.1.2 Giá nguyên liệu .......................................................................................... 26 

2.2.2 Thịtrường và cơcấu khách hàng .............................................................. 28 

2.2.2.1  Khách hàng và năng lực thịtrường ........................................................... 28 

2.2.2.2 Giá thức ăn chăn nuôi................................................................................ 31 

2.2.3 Thiết bịvà dây chuyền công nghệ.............................................................. 33 

2.2.4 Nguồn nhân lực .......................................................................................... 34 

2.2.5 Quản lý Nhà nước đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi ............................ 36 

2.2.5.1 Thực trạng chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi ................................. 36 

2.2.5.2 Trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với chất lượng thức ăn chăn nuôi ..... 38 

1

2.3  Đánh giá chung ................................................................................................... 39

2.3.1 Cơhội phát triển......................................................................................... 40 

2.3.2 Những vấn đềtồn tại .................................................................................. 41 

CHƯƠNG BA

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH CHẾBIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI

3.1  Quan điểm phát triển ......................................................................................... 43

3.2  Mục tiêu phát triển............................................................................................. 44

3.3  Các giải pháp phát triển ngành chếbiến thức chăn nuôi Việt Nam.............. 45

3.3.1 Giải pháp phát triển nguồn nguyên liệu ..................................................... 45 

3.3.2 Giải pháp cải tiến và xây dựng cơsởhạtầng, máy móc thiết bị............... 52 

3.3.3 Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực......................................... 53 

3.3.4 Giải pháp đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ

khoa học kỹthuật vào sản xuất ................................................................. 54 

3.3.5 Giải pháp thâm nhập và mởrộng thịtrường .............................................. 55 

3.3.6  Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với thức ăn chăn nuôi.................. 58 

3.3.6.1 Giải pháp kiểm soát và định hướng phát triển các doanh nghiệp sản xuất 

thức ăn chăn nuôi...................................................................................... 58 

3.3.6.2 Giải pháp kiểm soát và bình ổn giá thức ăn chăn nuôi ............................. 60 

3.3.6.3  Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước vềkiểm tra, kiểm soát chất lượng

nguyên liệu và sản phẩm thức ăn chăn nuôi ............................................. 61 

3.4  Kiến nghị

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: