GIÁO TRÌNH - Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập (Đào Duy Thanh Cb)Nghịquyết  Đại hội IX của  Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con  đường xã hội chủnghĩa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tưtưởng HồChí Minh”. Đối với Đảng ta, kiên trì, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủnghĩa Mác-Lênin là vấn  đềcó tính nguyên tắc. Trung thành với Chủnghĩa Mác-Lênin,  có nghĩa  là nắm vững bản  chất  cách mạng  và  khoa học  của  Chủnghĩa  MácLênin,  vận  dụng  một  cách  đúng  đắn,  phù  hợp  với  điều  kiện  đất  n ước,  nhất  là  đối  với  sự nghiệp đổi mới hiện nay đã góp phần phát triển Chủnghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo. 

Là  một  trong ba bộphận  lý  luận  cấu  thành  Chủ ngh ĩa  Mác-Lênin, Triết  học  MácLênin  là  một  môn học hết  s ức quan  trọng,  được  Đảng  và  Nhà nước ta quan  tâm  chỉ  đạo, không ngừng nâng cao chất lượng từkhâu biên soạn giáo trình, giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong hệthống giáo dục của nước ta. Triết học Mác-Lênin đã và đang đuợc tuổi trẻhọc đường, cán bộ,  đảng viên và toàn dân ta tiếp  đón nhiệt tình, say mê học tập và nghiên cứu nghiêm túc. 

Trước  đòi hỏi nhu cầu phát triển của sựnghiệp giáo dục -  đào tạo và nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dayï, học tập Triết học Mác-Lênin trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay theo tinh thần "từng bước chuẩn hoá giáo trình quốc gia" của môn học. Trên thực tế, quá  trình giảng dạy, học  tập Triết  học  Mác-Lênin  không thuộc  chuyên ngành  triết học hiện nay  ởcác trường đại học và cao  đẳng cũng có những khó khăn, nhất là giáo trình, tài liệu tham khảo. 

Chính vì vậy, cuốn: “Triết học Mác-Lênin -  Đềcương bài giảng và hướng dẫn ôn tập”của tập thểcác tác giảlà các giảng viên triết học ởcác trường đại học ởthành phốHồ Chí Minh, do TS. Đào Duy Thanh chủbiên là một nỗlực rất đáng hoan nghênh. Trên cơsởkếthừa, tiếp tục nâng cao,  đổi mới và từng buớc cụth ểhoá giáo trình quốc gia môn Triết học Mác-Lênin, cuốn sách này thểhiện kết quảtinh thần làm việc khoa học nghiêm túc của các tác giả. Trong quá trình biên soạn các tác giả  đã tham khảo, chọn lọc nhiều tài liệu và cũng đã tuân thủnguyên tắc trình bày rõ ràng, lôgíc các nguyên lý triết học cơbản của Triết học Mác-Lênin phù hợp với giáo trình quốc gia dưới dạng hệthống các câu hỏi và trảlời. Vì vậy, có thểnói đây là một tài liệu khoa học, hệthống và cơbản, hữu ích trong việc phục vụhọc tập, nghiên cứu của sinh viên và bạn đọc. 

LINK DOWNLOADNghịquyết  Đại hội IX của  Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con  đường xã hội chủnghĩa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tưtưởng HồChí Minh”. Đối với Đảng ta, kiên trì, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủnghĩa Mác-Lênin là vấn  đềcó tính nguyên tắc. Trung thành với Chủnghĩa Mác-Lênin,  có nghĩa  là nắm vững bản  chất  cách mạng  và  khoa học  của  Chủnghĩa  MácLênin,  vận  dụng  một  cách  đúng  đắn,  phù  hợp  với  điều  kiện  đất  n ước,  nhất  là  đối  với  sự nghiệp đổi mới hiện nay đã góp phần phát triển Chủnghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo. 

Là  một  trong ba bộphận  lý  luận  cấu  thành  Chủ ngh ĩa  Mác-Lênin, Triết  học  MácLênin  là  một  môn học hết  s ức quan  trọng,  được  Đảng  và  Nhà nước ta quan  tâm  chỉ  đạo, không ngừng nâng cao chất lượng từkhâu biên soạn giáo trình, giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong hệthống giáo dục của nước ta. Triết học Mác-Lênin đã và đang đuợc tuổi trẻhọc đường, cán bộ,  đảng viên và toàn dân ta tiếp  đón nhiệt tình, say mê học tập và nghiên cứu nghiêm túc. 

Trước  đòi hỏi nhu cầu phát triển của sựnghiệp giáo dục -  đào tạo và nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dayï, học tập Triết học Mác-Lênin trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay theo tinh thần "từng bước chuẩn hoá giáo trình quốc gia" của môn học. Trên thực tế, quá  trình giảng dạy, học  tập Triết  học  Mác-Lênin  không thuộc  chuyên ngành  triết học hiện nay  ởcác trường đại học và cao  đẳng cũng có những khó khăn, nhất là giáo trình, tài liệu tham khảo. 

Chính vì vậy, cuốn: “Triết học Mác-Lênin -  Đềcương bài giảng và hướng dẫn ôn tập”của tập thểcác tác giảlà các giảng viên triết học ởcác trường đại học ởthành phốHồ Chí Minh, do TS. Đào Duy Thanh chủbiên là một nỗlực rất đáng hoan nghênh. Trên cơsởkếthừa, tiếp tục nâng cao,  đổi mới và từng buớc cụth ểhoá giáo trình quốc gia môn Triết học Mác-Lênin, cuốn sách này thểhiện kết quảtinh thần làm việc khoa học nghiêm túc của các tác giả. Trong quá trình biên soạn các tác giả  đã tham khảo, chọn lọc nhiều tài liệu và cũng đã tuân thủnguyên tắc trình bày rõ ràng, lôgíc các nguyên lý triết học cơbản của Triết học Mác-Lênin phù hợp với giáo trình quốc gia dưới dạng hệthống các câu hỏi và trảlời. Vì vậy, có thểnói đây là một tài liệu khoa học, hệthống và cơbản, hữu ích trong việc phục vụhọc tập, nghiên cứu của sinh viên và bạn đọc. 

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: