Hệ thống phát lực động cơ diesel (Lê Khắc Vũ)Trong chƣơng trình đạo tạo kỹ sƣ ô tô của khoa Kỹ Thuật Giao Thông, trƣờng Đại học Bách Khoa TP HCM, đồ án môn học Thiết kế động cơ đốt trong là một môn học rất quan trọng, nhằm trang bị cho sinh viên về phƣơng pháp luận để thiết kế động cơ đốt trong cũng nhƣ những hiểu biết sâu sắc về kết cấu và tính toán thiết kế động cơ. 

Để giúp sinh viên nắm vững những lý thuyết đã học cũng nhƣ để làm quen với trình tự thiết kế động cơ theo nhƣ thực tế ở bên ngoài, vì vậy bộ môn ô tô đã đƣa môn học này vào chƣơng trình.NỘI DUNG:


Chƣơng 1: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỀN LÀM VIỆC VÀ YÊU CẦU............................ 3 

1.1 Nhiệm vụ của hệ thống ................................................................................... 3 

1.2 Điều kiện làm việc, yêu cầu và phân loại từng bộ phận trong hệ thống............ 3 

 

Chƣơng 2 :CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ............................................................ 6 

2.1  Chọn phƣơng án thiết kế các chi tiết trong hệ thống ...................................... 6 

2.2  Sơ đồ cấu  tạo ............................................................................................... 7 

2.3  Nguyên lý làm việc ....................................................................................... 8 

 

Chƣơng 3: TÍNH TOÁN NHIỆT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ..................................... 9 

3.1 Các thông số cho trƣớc của động cơ .............................................................. 9 

3.2 Chọn các thông số cho tính toán nhiệt ........................................................... 9 

3.3 Tính toán nhiệt ............................................................................................ 12 

 

Chƣơng 4 : TÍNH VÀ CHỌN THÔNG SỐ BỐ TRÍ CHUNG CỦA HỆ THỐNG ... 19 

4.1 Phân tích động học cơ cấu thanh truyền – trục khuỷu .................................. 19 

4.2 Phân tích động lực học cơ cấu thanh truyền trục khuỷu  .............................. 22 

 

Chƣơng 5 : THIẾT KẾ TÍNH TOÁN CÁC CỤM, CÁC CHI TIẾT HỆ THỐNG .... 28 

5.1  Thiết kế phát thảo ...................................................................................... 28 

5.2  Thiết kế cơ cấu phát lực ............................................................................. 29 

5.3  Tính toán sức bền các chi tiết ..................................................................... 36 

 

Chƣơng 6 : QUY TRÌNH THÁO, LẮP, ĐIỀU CHỈNH, BẢO DƢỠNG  

                                                    VÀ SỮA CHỮA ................................................... 69 

6.1  Tháo lắp nhóm Pit-tông, xéc măng, thanh truyền ....................................... 69 

6.2  Kiểm tra tình trạng kỹ thuật nhóm Pit-tông, xéc măng, thanh truyền .......... 72 

6.3  Sửa chữa nhóm Pit-tông, xéc măng, thanh truyền ....................................... 76 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOADTrong chƣơng trình đạo tạo kỹ sƣ ô tô của khoa Kỹ Thuật Giao Thông, trƣờng Đại học Bách Khoa TP HCM, đồ án môn học Thiết kế động cơ đốt trong là một môn học rất quan trọng, nhằm trang bị cho sinh viên về phƣơng pháp luận để thiết kế động cơ đốt trong cũng nhƣ những hiểu biết sâu sắc về kết cấu và tính toán thiết kế động cơ. 

Để giúp sinh viên nắm vững những lý thuyết đã học cũng nhƣ để làm quen với trình tự thiết kế động cơ theo nhƣ thực tế ở bên ngoài, vì vậy bộ môn ô tô đã đƣa môn học này vào chƣơng trình.NỘI DUNG:


Chƣơng 1: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỀN LÀM VIỆC VÀ YÊU CẦU............................ 3 

1.1 Nhiệm vụ của hệ thống ................................................................................... 3 

1.2 Điều kiện làm việc, yêu cầu và phân loại từng bộ phận trong hệ thống............ 3 

 

Chƣơng 2 :CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ............................................................ 6 

2.1  Chọn phƣơng án thiết kế các chi tiết trong hệ thống ...................................... 6 

2.2  Sơ đồ cấu  tạo ............................................................................................... 7 

2.3  Nguyên lý làm việc ....................................................................................... 8 

 

Chƣơng 3: TÍNH TOÁN NHIỆT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ..................................... 9 

3.1 Các thông số cho trƣớc của động cơ .............................................................. 9 

3.2 Chọn các thông số cho tính toán nhiệt ........................................................... 9 

3.3 Tính toán nhiệt ............................................................................................ 12 

 

Chƣơng 4 : TÍNH VÀ CHỌN THÔNG SỐ BỐ TRÍ CHUNG CỦA HỆ THỐNG ... 19 

4.1 Phân tích động học cơ cấu thanh truyền – trục khuỷu .................................. 19 

4.2 Phân tích động lực học cơ cấu thanh truyền trục khuỷu  .............................. 22 

 

Chƣơng 5 : THIẾT KẾ TÍNH TOÁN CÁC CỤM, CÁC CHI TIẾT HỆ THỐNG .... 28 

5.1  Thiết kế phát thảo ...................................................................................... 28 

5.2  Thiết kế cơ cấu phát lực ............................................................................. 29 

5.3  Tính toán sức bền các chi tiết ..................................................................... 36 

 

Chƣơng 6 : QUY TRÌNH THÁO, LẮP, ĐIỀU CHỈNH, BẢO DƢỠNG  

                                                    VÀ SỮA CHỮA ................................................... 69 

6.1  Tháo lắp nhóm Pit-tông, xéc măng, thanh truyền ....................................... 69 

6.2  Kiểm tra tình trạng kỹ thuật nhóm Pit-tông, xéc măng, thanh truyền .......... 72 

6.3  Sửa chữa nhóm Pit-tông, xéc măng, thanh truyền ....................................... 76 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: