Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH AICA Việt Nam thực hiện1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 

  Tìm hiểu chính sách và quy định về kiểm toán chu trình tiền lương và các khoản trích theo lương do Công ty TNHH AICA Việt Nam thực hiện 

  Tìm  hiểu  thực  trạng  quy  trình  kiểm  toán  chu  trình  tiền lương và các khoản  trích theo lương tại Công ty TNHH XYZ. 

  Nhận xét và đánh giá của quy  trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương do Công ty TNHH AICA Việt Nam thực hiện. 

  Đưa ra các giải  pháp  hoàn  thiện  quy  tình  kiểm  toán  chu  trình  tiền lương và các khoản trích theo lương. NỘI DUNG:


CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG 

VÀ  CÁC  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG  KIỂM  TOÁN  BÁO  CÁO 

TÀI CHÍNH.................................................................................................................... 3 

2.1  NHỮNG  VẤN ĐỀ  CHUNG  VỀ  TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN  TRÍCH 

THEO LƯƠNG. ............................................................................................................. 3 

2.1.1 Đặc điểm về tiền lương ....................................................................................... 3 

2.1.2 Ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương ....................................... 4 

2.1.3 Phân loại tiền lương: ........................................................................................... 4 

2.1.4 Các hình thức trả lương và tính lương: ............................................................... 5 

2.1.5 Quỹ lương và các khoản trích theo lương: .......................................................... 7 

2.2  KHÁI  QUÁT  KẾ  TOÁN  TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN  TRÍCH  THEO 

LƯƠNG. ......................................................................................................................... 9 

2.2.1 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương........................ 9 

2.2.2 Khái quát chu trình tiền lương và các khoản trích theo lương ............................ 9 

2.2.3 Hệ thống sổ sách về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ............ 11 

2.3 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG. ...... 14 

2.3.1 Mục tiêu kiểm soát. ........................................................................................... 14 

2.3.2 Những thủ tục kiểm soát chung. ....................................................................... 14 

2.3.3 Những thủ tục kiểm soát cụ thể ........................................................................ 16 

2.4  KIỂM  TOÁN  CHU  TRÌNH  TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN  TRÍCH 

THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC. ...................................................... 18 

2.4.1 Vai trò và mục tiêu của kiểm toán chu trình tiền lương và các khoản trích theo 

lương. ......................................................................................................................... 18 

2.4.2 Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và các khỏan trích theo lương. ........ 20 

CHƯƠNG 3: KIỂM  TOÁN  TIỀN LƯƠNG VÀ  CÁC KHOẢN  TRÍCH  THEO 

LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI  CÔNG TY TNHH 

AICA VIỆT NAM ........................................................................................................ 32 

 

 

3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH AICA VIỆT NAM ................................. 32 

3.1.1  QUÁ  TRÌNH  HÌNH  THÀNH  PHÁT  TRIỂN  CỦA  CÔNG  TY  TNHH  AICA 

VIỆT NAM. ............................................................................................................... 32 

3.1.2 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG. ....................................................................... 33 

3.1.3 CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY. .............................................. 33 

3.1.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC. ........................................................................................ 34 

3.1.5 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY. ........................... 35 

3.2  QUY  TRÌNH  KIỂM  TOÁN  BÁO  CÁO  TÀI  CHÍNH  DO  CÔNG  TY  TNHH 

AICA VIỆT NAM THỰC HIỆN. .............................................................................. 36 

3.3 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ 

CÁC  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM  TOÁN  BÁO  CÁO  TÀI 

CHÍNH TẠI CÔNG  TY  XYZ DO CÔNG  TY TNHH  AICA VIỆT NAM THỰC 

HIỆN ............................................................................................................................. 38 

3.3.1  MỤC  TIÊU  KIỂM  TOÁN  CHU  TRÌNH  TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN 

TRÍCH THEO LƯƠNG. ............................................................................................ 38 

3.3.2 GIAI ĐOẠN TIỀN KẾ HOẠCH ...................................................................... 39 

3.3.3 GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN. ............................................... 39 

3.3.4 Thực hiện kiểm toán .......................................................................................... 44 

3.3.5 Kết thúc kiểm toán. ........................................................................................... 68 

CHƯƠNG 4: NHẬN  XÉT  VÀ  CÁC  GIẢI  PHÁP  HOÀN  THIỆN  QUY  TRÌNH 

KIỂM  TOÁN  CHU  TRÌNH  TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN  TRÍCH  THEO 

LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN  BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO  CÔNG TY TNHH 

AICA THỰC HIỆN ..................................................................................................... 69 

4.1  NHẬN  XÉT  VỀ  THỰC  TRẠNG  QUY  TRÌNH  KIỂM  TOÁN  CHU  TRÌNH 

TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM 

TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH AICA THỰC HIỆN ...... 69 

4.1.1 Những ưu điểm trong thực tế ............................................................................ 69 

4.1.2 Những tồn tại trong thực tế ............................................................................... 71 

4.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH.. 73 

KẾT LUẬN .................................................................................................................. 77 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 78 

PHỤ LỤC

LINK DOWNLOAD1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 

  Tìm hiểu chính sách và quy định về kiểm toán chu trình tiền lương và các khoản trích theo lương do Công ty TNHH AICA Việt Nam thực hiện 

  Tìm  hiểu  thực  trạng  quy  trình  kiểm  toán  chu  trình  tiền lương và các khoản  trích theo lương tại Công ty TNHH XYZ. 

  Nhận xét và đánh giá của quy  trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương do Công ty TNHH AICA Việt Nam thực hiện. 

  Đưa ra các giải  pháp  hoàn  thiện  quy  tình  kiểm  toán  chu  trình  tiền lương và các khoản trích theo lương. NỘI DUNG:


CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG 

VÀ  CÁC  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG  KIỂM  TOÁN  BÁO  CÁO 

TÀI CHÍNH.................................................................................................................... 3 

2.1  NHỮNG  VẤN ĐỀ  CHUNG  VỀ  TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN  TRÍCH 

THEO LƯƠNG. ............................................................................................................. 3 

2.1.1 Đặc điểm về tiền lương ....................................................................................... 3 

2.1.2 Ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương ....................................... 4 

2.1.3 Phân loại tiền lương: ........................................................................................... 4 

2.1.4 Các hình thức trả lương và tính lương: ............................................................... 5 

2.1.5 Quỹ lương và các khoản trích theo lương: .......................................................... 7 

2.2  KHÁI  QUÁT  KẾ  TOÁN  TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN  TRÍCH  THEO 

LƯƠNG. ......................................................................................................................... 9 

2.2.1 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương........................ 9 

2.2.2 Khái quát chu trình tiền lương và các khoản trích theo lương ............................ 9 

2.2.3 Hệ thống sổ sách về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ............ 11 

2.3 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG. ...... 14 

2.3.1 Mục tiêu kiểm soát. ........................................................................................... 14 

2.3.2 Những thủ tục kiểm soát chung. ....................................................................... 14 

2.3.3 Những thủ tục kiểm soát cụ thể ........................................................................ 16 

2.4  KIỂM  TOÁN  CHU  TRÌNH  TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN  TRÍCH 

THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC. ...................................................... 18 

2.4.1 Vai trò và mục tiêu của kiểm toán chu trình tiền lương và các khoản trích theo 

lương. ......................................................................................................................... 18 

2.4.2 Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và các khỏan trích theo lương. ........ 20 

CHƯƠNG 3: KIỂM  TOÁN  TIỀN LƯƠNG VÀ  CÁC KHOẢN  TRÍCH  THEO 

LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI  CÔNG TY TNHH 

AICA VIỆT NAM ........................................................................................................ 32 

 

 

3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH AICA VIỆT NAM ................................. 32 

3.1.1  QUÁ  TRÌNH  HÌNH  THÀNH  PHÁT  TRIỂN  CỦA  CÔNG  TY  TNHH  AICA 

VIỆT NAM. ............................................................................................................... 32 

3.1.2 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG. ....................................................................... 33 

3.1.3 CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY. .............................................. 33 

3.1.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC. ........................................................................................ 34 

3.1.5 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY. ........................... 35 

3.2  QUY  TRÌNH  KIỂM  TOÁN  BÁO  CÁO  TÀI  CHÍNH  DO  CÔNG  TY  TNHH 

AICA VIỆT NAM THỰC HIỆN. .............................................................................. 36 

3.3 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ 

CÁC  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM  TOÁN  BÁO  CÁO  TÀI 

CHÍNH TẠI CÔNG  TY  XYZ DO CÔNG  TY TNHH  AICA VIỆT NAM THỰC 

HIỆN ............................................................................................................................. 38 

3.3.1  MỤC  TIÊU  KIỂM  TOÁN  CHU  TRÌNH  TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN 

TRÍCH THEO LƯƠNG. ............................................................................................ 38 

3.3.2 GIAI ĐOẠN TIỀN KẾ HOẠCH ...................................................................... 39 

3.3.3 GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN. ............................................... 39 

3.3.4 Thực hiện kiểm toán .......................................................................................... 44 

3.3.5 Kết thúc kiểm toán. ........................................................................................... 68 

CHƯƠNG 4: NHẬN  XÉT  VÀ  CÁC  GIẢI  PHÁP  HOÀN  THIỆN  QUY  TRÌNH 

KIỂM  TOÁN  CHU  TRÌNH  TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN  TRÍCH  THEO 

LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN  BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO  CÔNG TY TNHH 

AICA THỰC HIỆN ..................................................................................................... 69 

4.1  NHẬN  XÉT  VỀ  THỰC  TRẠNG  QUY  TRÌNH  KIỂM  TOÁN  CHU  TRÌNH 

TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM 

TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH AICA THỰC HIỆN ...... 69 

4.1.1 Những ưu điểm trong thực tế ............................................................................ 69 

4.1.2 Những tồn tại trong thực tế ............................................................................... 71 

4.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH.. 73 

KẾT LUẬN .................................................................................................................. 77 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 78 

PHỤ LỤC

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: