Định vị thương hiệu và quá trình xây dựng thương hiệu bia heinekenTrên thị trường tràn ngập các thương hiệu nội lẫn ngoại với các thông điệp khác nhau. Để người tiêu dùng ghi nhớ được thương hiệu và thông điệp của sản phẩm thì doanh nghiệp phải có chiến lược định vị thương hiệu. Đó là thương hiệu phải thường xuyên định vị bản thân; định vị dựa trên những điểm tương đồng và sự khác biệt.

Vì vậy định vị là hoạt động thiết kế sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh của Doanh Nghiệp sao cho nó chiếm được một vị trí riêng trong tâm trí khách hàng mục tiêu. NỘI DUNG:


I / CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU............................................... 2 

1. Khái niệm định vị thương hiệu:.......................................................................................... 2 

2. Tính cần thiết của định vị……………………………………………………………………2

3. Qui trình định vị……………………………………………………………………………..3 

II/ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG........................................................................................ 5 

1. Tổng quan về ngành bia Heineken ..................................................................................... 5

2.. Quá trình xây dựng hình thành thương hiệu và một số thành tích đạt được....................... 8 

3. Qúa trình xây dựng thương hiệu bia Heineken tại Việt Nam............................................ 11 

4. Định vị bia Heieiken trên thị trường................................................................................. 14 

5. Việc thực hiện địnhk vị và marketing mix trên thị trường Việt Nam ................................ 15 

6. Xây dựng phiếu điều tra................................................................................................... 18 

7. Phân tích bản câu hỏi....................................................................................................... 20 

III/ KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP..................................................................... 24 

LINK DOWNLOADTrên thị trường tràn ngập các thương hiệu nội lẫn ngoại với các thông điệp khác nhau. Để người tiêu dùng ghi nhớ được thương hiệu và thông điệp của sản phẩm thì doanh nghiệp phải có chiến lược định vị thương hiệu. Đó là thương hiệu phải thường xuyên định vị bản thân; định vị dựa trên những điểm tương đồng và sự khác biệt.

Vì vậy định vị là hoạt động thiết kế sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh của Doanh Nghiệp sao cho nó chiếm được một vị trí riêng trong tâm trí khách hàng mục tiêu. NỘI DUNG:


I / CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU............................................... 2 

1. Khái niệm định vị thương hiệu:.......................................................................................... 2 

2. Tính cần thiết của định vị……………………………………………………………………2

3. Qui trình định vị……………………………………………………………………………..3 

II/ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG........................................................................................ 5 

1. Tổng quan về ngành bia Heineken ..................................................................................... 5

2.. Quá trình xây dựng hình thành thương hiệu và một số thành tích đạt được....................... 8 

3. Qúa trình xây dựng thương hiệu bia Heineken tại Việt Nam............................................ 11 

4. Định vị bia Heieiken trên thị trường................................................................................. 14 

5. Việc thực hiện địnhk vị và marketing mix trên thị trường Việt Nam ................................ 15 

6. Xây dựng phiếu điều tra................................................................................................... 18 

7. Phân tích bản câu hỏi....................................................................................................... 20 

III/ KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP..................................................................... 24 

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: