MÔ HÌNH HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐÁNH LỬA TRÊN XE TOYOTA VIOS 2012, TÍCH HỢP TẠO PAN BẰNG SMARTPHONENội dung đề tài nhằm giới thiệu một cách khái quát về hệ thống phun xăng đánh lửa trên xe Toyota Vios 2012, điều khiển tạo lỗi bằng điện thoại.

Đồ án này của chúng em tập trung tính toán, thiết kế, thi công mô hình của hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử tương tự như trên xe với các cảm biến cũng như cụm vòi phun, các bô bin hoạt động như thực tế. Thiết kế thành công mạch tạo lỗi cho hệ thống bằng Arduino dùng để đóng ngắt mạch của các cảm biến cũng như các bô bin và kim phun giả lập mã lỗi.

Nhóm sử dụng các phần mềm để tính toán cũng như vẽ mạch điện của mô hình qua các phần mềm như: AutoCAD, Solidwork, Fritzing, Proteus,... Sử dụng phầm mềm MS Word để hoàn thành cuốn báo cáo đồ án.Nhóm đã thiết kế thành công ứng dụng điều khiển mã lỗi trên điện thoại bằng MIT App Inventor. Về phần cứng dựa vào sơ đồ mạch điện đã thiết kế từ trước nhóm chúng em đã tiến hành lắp ráp các chi tiết lên khung gá đỡ mô hình theo bố cục hợp lý và khoa học.

Mô phỏng được hoạt động của hệ thống phun xăng đánh lửa bằng MS Powerpoint và mô phỏng hệ thống tạo lỗi cho mô hình bằng Proteus. 


NỘI DUNG:


GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ............................................................................................... 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................. 1

1.1.1 Đặt vấn đề ................................................................................................... 1

1.1.2 Tầm quan trọng của đề tài ........................................................................ 2

1.1.3 Ý nghĩa đề tài ............................................................................................. 3

1.1.4 Lý do chọn đề tài ........................................................................................ 4

1.2 Tình hình nghiên cứu ...................................................................................... 4

1.3 Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................ 4

1.4 Các kết quả hướng tới của đề tài ................................................................... 5

1.5 Nhiệm vụ của đề tài ......................................................................................... 5

1.6 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 6

1.7 Kết cấu đồ án tốt nghiệp ................................................................................. 6

Chương 2: ................................................................................................................... 7

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP, PHÂN TÍCH ĐƯA RA HƯỚNG GIẢI QUYẾT ... 7

2.1 Thực trạng vấn đề ........................................................................................... 7 

vii

2.2 Tổng quan về các đề tài đã nghiên cứu ......................................................... 8

2.3 Đề xuất phương pháp giải quyết của nhóm ................................................ 10

2.4 Tổng quan về hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử ................................. 12

2.4.1 Tổng quan về hệ thống phun xăng điện tử EFI ..................................... 12

2.4.2 Tổng quan về hệ thống đánh lửa trực tiếp ............................................. 13

2.4.3 Các cảm biến sử dụng trong hệ thống .................................................... 14

Chương 3: ................................................................................................................. 16

TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ THI CÔNG MÔ HÌNH ............................................. 16

3.1 Tính toán, thiết kế.......................................................................................... 16

3.1.1 Tính toán, thiết kế bảng gá đặt các chi tiết ............................................. 16

3.1.2 Tính toán thiết kế khung đỡ bảng mô hình ............................................ 18

3.1.3 Thiết kế mạch điện mô hình .................................................................... 20

3.1.4 Mô phỏng hoạt động mô hình ................................................................. 26

3.1.5 Sơ đồ thuật toán của mô hình ................................................................. 31

3.1.6 Chọn thiết bị và linh kiện ........................................................................ 32

3.2 Mô phỏng mô hình hệ thống ......................................................................... 38

3.3 Thi công mô hình ........................................................................................... 39

3.3.1 Thi công bảng mica gá đặt mô hình ....................................................... 39

3.3.2 Thi công khung mô hình ......................................................................... 40

3.3.3 Thi công lắp các linh kiện lên mô hình .................................................. 41

3.3.4 Những khó khăn khi thi công mô hình .................................................. 46

Chương 4: ................................................................................................................. 50

THIẾT KẾ MẠCH TẠO LỖI ................................................................................ 50

4.1 Lên ý tưởng thiết kế ứng dụng cho mô hình ............................................... 50

4.2 Thiết kế phần mềm điều khiển Bluetooth ................................................... 50

4.2.1 Thiết kế giao diện app điều khiển Bluetooth .......................................... 50

4.2.2 Gán giá trị cho các nút bấm điều khiển .................................................. 51

4.3 Thiết kế mạch phần cứng trên Fritzing, chọn linh kiện ............................ 52

4.3.1 Thiết kế mạch phần cứng ........................................................................ 52 

viii

4.3.2 Chọn linh kiện ......................................................................................... 53

4.4 Viết chương trình cho mạch tạo lỗi ............................................................. 56

4.5 Sơ đồ học thuật của mạch ............................................................................. 57

4.5.1 Trường hợp Relay ON ............................................................................. 57

4.5.2 Trường hợp Relay OFF ........................................................................... 59

4.6 Một số bài thực hành liên quan đến mô hình ............................................. 59

4.6.1 Bài tập thực hành tạo lỗi 1, 2 (Bô bin số 1 và 2) .................................... 60

4.6.2 Bài tập thực hành tạo lỗi 5, 6, 7, 8 (kim phun số 1, 2) ........................... 64

4.6.3 Bài tập thực hành tạo lỗi 12 (Cảm biến trục khuỷu NE+) .................... 64

Chương 5: ................................................................................................................. 66

KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ .............................................................. 66

5.1 Kết luận .......................................................................................................... 66

5.2 Đánh giá kết quả ............................................................................................ 67

5.3 Hướng phát triển của đề tài .......................................................................... 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOADNội dung đề tài nhằm giới thiệu một cách khái quát về hệ thống phun xăng đánh lửa trên xe Toyota Vios 2012, điều khiển tạo lỗi bằng điện thoại.

Đồ án này của chúng em tập trung tính toán, thiết kế, thi công mô hình của hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử tương tự như trên xe với các cảm biến cũng như cụm vòi phun, các bô bin hoạt động như thực tế. Thiết kế thành công mạch tạo lỗi cho hệ thống bằng Arduino dùng để đóng ngắt mạch của các cảm biến cũng như các bô bin và kim phun giả lập mã lỗi.

Nhóm sử dụng các phần mềm để tính toán cũng như vẽ mạch điện của mô hình qua các phần mềm như: AutoCAD, Solidwork, Fritzing, Proteus,... Sử dụng phầm mềm MS Word để hoàn thành cuốn báo cáo đồ án.Nhóm đã thiết kế thành công ứng dụng điều khiển mã lỗi trên điện thoại bằng MIT App Inventor. Về phần cứng dựa vào sơ đồ mạch điện đã thiết kế từ trước nhóm chúng em đã tiến hành lắp ráp các chi tiết lên khung gá đỡ mô hình theo bố cục hợp lý và khoa học.

Mô phỏng được hoạt động của hệ thống phun xăng đánh lửa bằng MS Powerpoint và mô phỏng hệ thống tạo lỗi cho mô hình bằng Proteus. 


NỘI DUNG:


GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ............................................................................................... 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................. 1

1.1.1 Đặt vấn đề ................................................................................................... 1

1.1.2 Tầm quan trọng của đề tài ........................................................................ 2

1.1.3 Ý nghĩa đề tài ............................................................................................. 3

1.1.4 Lý do chọn đề tài ........................................................................................ 4

1.2 Tình hình nghiên cứu ...................................................................................... 4

1.3 Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................ 4

1.4 Các kết quả hướng tới của đề tài ................................................................... 5

1.5 Nhiệm vụ của đề tài ......................................................................................... 5

1.6 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 6

1.7 Kết cấu đồ án tốt nghiệp ................................................................................. 6

Chương 2: ................................................................................................................... 7

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP, PHÂN TÍCH ĐƯA RA HƯỚNG GIẢI QUYẾT ... 7

2.1 Thực trạng vấn đề ........................................................................................... 7 

vii

2.2 Tổng quan về các đề tài đã nghiên cứu ......................................................... 8

2.3 Đề xuất phương pháp giải quyết của nhóm ................................................ 10

2.4 Tổng quan về hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử ................................. 12

2.4.1 Tổng quan về hệ thống phun xăng điện tử EFI ..................................... 12

2.4.2 Tổng quan về hệ thống đánh lửa trực tiếp ............................................. 13

2.4.3 Các cảm biến sử dụng trong hệ thống .................................................... 14

Chương 3: ................................................................................................................. 16

TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ THI CÔNG MÔ HÌNH ............................................. 16

3.1 Tính toán, thiết kế.......................................................................................... 16

3.1.1 Tính toán, thiết kế bảng gá đặt các chi tiết ............................................. 16

3.1.2 Tính toán thiết kế khung đỡ bảng mô hình ............................................ 18

3.1.3 Thiết kế mạch điện mô hình .................................................................... 20

3.1.4 Mô phỏng hoạt động mô hình ................................................................. 26

3.1.5 Sơ đồ thuật toán của mô hình ................................................................. 31

3.1.6 Chọn thiết bị và linh kiện ........................................................................ 32

3.2 Mô phỏng mô hình hệ thống ......................................................................... 38

3.3 Thi công mô hình ........................................................................................... 39

3.3.1 Thi công bảng mica gá đặt mô hình ....................................................... 39

3.3.2 Thi công khung mô hình ......................................................................... 40

3.3.3 Thi công lắp các linh kiện lên mô hình .................................................. 41

3.3.4 Những khó khăn khi thi công mô hình .................................................. 46

Chương 4: ................................................................................................................. 50

THIẾT KẾ MẠCH TẠO LỖI ................................................................................ 50

4.1 Lên ý tưởng thiết kế ứng dụng cho mô hình ............................................... 50

4.2 Thiết kế phần mềm điều khiển Bluetooth ................................................... 50

4.2.1 Thiết kế giao diện app điều khiển Bluetooth .......................................... 50

4.2.2 Gán giá trị cho các nút bấm điều khiển .................................................. 51

4.3 Thiết kế mạch phần cứng trên Fritzing, chọn linh kiện ............................ 52

4.3.1 Thiết kế mạch phần cứng ........................................................................ 52 

viii

4.3.2 Chọn linh kiện ......................................................................................... 53

4.4 Viết chương trình cho mạch tạo lỗi ............................................................. 56

4.5 Sơ đồ học thuật của mạch ............................................................................. 57

4.5.1 Trường hợp Relay ON ............................................................................. 57

4.5.2 Trường hợp Relay OFF ........................................................................... 59

4.6 Một số bài thực hành liên quan đến mô hình ............................................. 59

4.6.1 Bài tập thực hành tạo lỗi 1, 2 (Bô bin số 1 và 2) .................................... 60

4.6.2 Bài tập thực hành tạo lỗi 5, 6, 7, 8 (kim phun số 1, 2) ........................... 64

4.6.3 Bài tập thực hành tạo lỗi 12 (Cảm biến trục khuỷu NE+) .................... 64

Chương 5: ................................................................................................................. 66

KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ .............................................................. 66

5.1 Kết luận .......................................................................................................... 66

5.2 Đánh giá kết quả ............................................................................................ 67

5.3 Hướng phát triển của đề tài .......................................................................... 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

M_tả

Không có nhận xét nào: