Nghiên cứu chiến lược học từ vựng phổ biến của sinh viên năm thứ nhất, khoa Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học HuếTóm tắt: Một trong những yếu tố thiết yếu để giúp người học tiếng Anh đạt được kết quả tốt  nhất  chính  là  vốn  từ  vựng.  Nghiên  cứu  này  tìm  hiểu  các  chiến  lược  học  từ  vựng (vocabulary learning strategies) thông qua khảo sát 100 sinh viên năm nhất Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ,  Đại học Huế. Kết quả  nghiên cứu cho thấy, đa số  sinh viên có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc học từ vựng và hầu hết sinh viên sử dụng các chiến lược học từ vựng với tần suất trên mức trung bình. 

Trong năm nhóm chiến lược học từ vựng, các chiến lược thuộc nhóm chiến lược siêu nhận thức được sinh viên ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất (với tần suất sử dụng ở mức cao), trong khi đó, tần suất sửdụng chiến lược xã hội là ít nhất. Nghiên cứu đưa ra một số  đề  xuất để  làm cơ sở  tham khảo cho việc dạy và học từ vựng.

Từ khóa: Từ vựng, chiến lược học tử vựng, học tiếng Anh

LINK DOWNLOADTóm tắt: Một trong những yếu tố thiết yếu để giúp người học tiếng Anh đạt được kết quả tốt  nhất  chính  là  vốn  từ  vựng.  Nghiên  cứu  này  tìm  hiểu  các  chiến  lược  học  từ  vựng (vocabulary learning strategies) thông qua khảo sát 100 sinh viên năm nhất Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ,  Đại học Huế. Kết quả  nghiên cứu cho thấy, đa số  sinh viên có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc học từ vựng và hầu hết sinh viên sử dụng các chiến lược học từ vựng với tần suất trên mức trung bình. 

Trong năm nhóm chiến lược học từ vựng, các chiến lược thuộc nhóm chiến lược siêu nhận thức được sinh viên ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất (với tần suất sử dụng ở mức cao), trong khi đó, tần suất sửdụng chiến lược xã hội là ít nhất. Nghiên cứu đưa ra một số  đề  xuất để  làm cơ sở  tham khảo cho việc dạy và học từ vựng.

Từ khóa: Từ vựng, chiến lược học tử vựng, học tiếng Anh

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: