Nghiên Cứu Sản Xuất Nhựa Alkyd Từ Dầu Đỗ Tương Làm Nguyên Liệu Pha SơnNhựa alkyd biến tính dầu thựcvật đặc biệt là dầu đỗ t-ơng có những -u điểm nổi bật nh-: tạo màng sơn khô tự nhiên, độ bền cơ lý cao, khả năng t-ơng hợp hầu hết với các loại nhựa alkyd khác và có giá thành thấp. Chính vì những -u điểm đó nhựa alkyd đỗ t-ơng đã đ-ợc các nhà khoa học nghiên cứu thành công và sản phẩm của chúng đã đ-ợc th-ơng mại hóa. 

Hiện nay sản l-ợng dầu đỗ t-ơng ở n-ớc ta -ớc tính trên 500 nghìn tấn/năm [3], vì vậy việc nghiên cứu nhằm khai thác nguyên liệu trong n-ớc với hiệu quả cao nhất rất cần đ-ợc quan tâm nghiên cứu. Với những lý do trên chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu sản xuất nhựa alkyd từ dầu đỗ t-ơng làm nguyên liệu pha sơn” với các mục tiêu sau: 

- Nghiên cứu đ-a ra đ-ợc quy trình công nghệ sản xuất nhựa alkyd từ dầu đỗ t-ơng đạt chất l-ợng cao với quy mô phòng thí nghiệm, đảm bảo làm nguyên liệu pha sơn. 

-Nghiên cứu nhằm khai thác nguyên liệu trong n-ớc với hiệu quả cao nhất.NỘI DUNG:


Ch-ơng 1 Tổng quan................................................................................................... 4 

1.1 Sơ l-ợc về dầu thực vật dùng trong sơn phủ.......................................................... 4 

1.1.1 Thành phần chính của dầu thực vật................................................................ 4 

1.1.2 Phân loại dầu thực vật..................................................................................... 4 

1.1.2.1 Dầu khô.................................................................................................... 4 

1.1.2.2 Dầu bán khô............................................................................................. 5 

1.1.2.3 Dầu không khô......................................................................................... 5 

1.1.3 Dầu đỗ t-ơng.................................................................................................. 5 

1.1.4 Quy trình tinh chế dầu thực vật...................................................................... 5 

1.2 Các ph-ơng pháp tổng hợp nhựa alkyd................................................................. 6 

1.2.1 Ph-ơng pháp axit phân................................................................................... 7 

1.2.1.1 Phản ứng sử dụng glyxerin...................................................................... 7 

1.2.1.2 Phản ứng sử dụng pentaerythritol............................................................ 8 

1.2.2 Ph-ơng pháp ancol phân................................................................................. 8 

1.2.2.1 Giai đoạn một ......................................................................................... 8 

1.2.2.2 Giai đoạn 2............................................................................................... 9 

1.2.3 Phân loại nhựa alkyd..................................................................................... 13 

1.2.3.1 Theo tính chất hoà tan............................................................................ 13 

1.2.3.2 Theo alcol đa chức................................................................................. 13 

1.2.3.3 Theo hàm l-ợng dầu béo........................................................................ 13 

1.2.3.4 Theo khả năng khô................................................................................. 13 

1.2.4 ảnh h-ởng của các chất tham gia phản ứngđến tính chất của nhựa alkyd  14 

1.2.4.1 ảnh h-ởng hàm l-ợng dầu đến tính chất của nhựa alkyd...................... 14 

1.2.4.1 ảnh h-ởng các polyol đến tính chất của nhựa alkyd............................. 14 

1.2.4.1 ảnh h-ởng các axit đa chức đến tính chất của nhựa alkyd.................... 15 

1.2.4.1 ảnh h-ởng các biến tính đến tínhchất của nhựa alkyd......................... 16 

1.2.5 Tình hình sản xuất nhựa alkyd trong n-ớc................................................... 17 

Ch-ơng 2 Thực nghiệm và các ph-ơng pháp nghiên cứu.......................................... 18 

2.1 Nguyên liệu và thiết bị........................................................................................ 18 

2.1.1 Nguyên liệu và hóa chất............................................................................... 18 

2.1.2 Thiết bị sử dụng............................................................................................ 18 

2.2 Các ph-ơng pháp kiểm tra chất l-ợng dầu thực vật............................................ 19 

2.2.1 Ph-ơng pháp xác định màu sắc bằng thang màu tiêu chuẩn........................ 19 

2.2.2 Ph-ơng pháp xác định chỉ số iốt theo........................................................... 19 

2.2.3 Ph-ơng pháp xác định chỉ số axit................................................................. 20 

2

2.3 Các ph-ơng pháp kiểm tra tính năng cơ lý màng sơn......................................... 20 

2.3.1 Ph-ơng pháp xác định độ mịn...................................................................... 20 

2.3.2 Ph-ơng pháp xác định thời gian khô............................................................ 20 

2.3.3 Ph-ơng pháp xác định độ bền va đập........................................................... 21 

2.3.4. Ph-ơng pháp xác định độ bền uốn............................................................... 21 

2.3.5 Ph-ơng pháp xác định độ bám dính ............................................................ 21 

2.3.6 Ph-ơng pháp xác định độ nhớt..................................................................... 22 

2.3.7 Ph-ơng pháp xác định độ cứng màng sơn.................................................... 22 

2.3.8 Ph-ơng pháp xác định độ bóng màng sơn.................................................... 22 

Ch-ơng 3 Kết quả nghiên cứu và bàn luận................................................................ 23 

3.1 Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất nhựa alkyd đỗ t-ơng......................... 23 

3.1.1 Lựa chọn nguyên liệu................................................................................... 23 

3.1.1.1 Lựa chọn dầu đỗ t-ơng .......................................................................... 23 

3.1.1.1 Lựa chọn ancol đa chức ......................................................................... 24 

3.1.1.1 Lựa chọn axit đa chức ............................................................................ 25 

3.1.2 Nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh h-ởng đến phản ứng ancol phân......... 25 

3.1.2.1 ảnh h-ởng của nhiệt độ đến hiệu suất phản ứng ancol phân................. 26 

3.1.2.2 Lựa chọn xúc tác cho phản ứng ancol phân........................................... 27 

3.1.2.3 ảnh h-ởng của tỉ lệ xúc tác đến thờigian phản ứng ancol phân........... 28 

3.1.3 Nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh h-ởng đến phản ứng este hóa.............. 29 

3.1.3.1 ảnh h-ởng của nhiệt độ phản ứng đến phản ứng este hóa..................... 29 

3.1.4 Nghiên cứu ảnh h-ởng của hàm l-ợng dầu đến tính chất của nhựa alkyd........ 30 

3.1.4.1ảnh h-ởng của hàm l-ợng dầu đến tính chất cơ lý của nhựa alkyd....... 30 

3.1.4.2 ảnh h-ởng của hàm l-ợng dầu đến tính chất hòa tan của nhựa alkyd.. 31 

3.1.5 Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhựa alkyd đỗ t-ơng.................................. 31 

3.1.5.1 Đơn phối liệu tổng hợp nhựa alkyd đỗ t-ơng........................................ 31 

3.1.5.2 Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhựa alkyd đỗ t-ơng........................... 33 

3.2 Nghiên cứu chế tạo hệ sơn phủ............................................................................ 35 

3.2.1 Đơn pha chế sơn phủ kim loại màu trắng..................................................... 35 

3.2.1 Đơn pha chế sơn phủ kim loại màu ghi........................................................ 35 

3.3 Tính toán giá thành cho 1 kg sản phẩm nhựa alkyd............................................ 37 

Kết luận..................................................................................................................... 38 

Tài liệu tham khảo..........

LINK DOWNLOADNhựa alkyd biến tính dầu thựcvật đặc biệt là dầu đỗ t-ơng có những -u điểm nổi bật nh-: tạo màng sơn khô tự nhiên, độ bền cơ lý cao, khả năng t-ơng hợp hầu hết với các loại nhựa alkyd khác và có giá thành thấp. Chính vì những -u điểm đó nhựa alkyd đỗ t-ơng đã đ-ợc các nhà khoa học nghiên cứu thành công và sản phẩm của chúng đã đ-ợc th-ơng mại hóa. 

Hiện nay sản l-ợng dầu đỗ t-ơng ở n-ớc ta -ớc tính trên 500 nghìn tấn/năm [3], vì vậy việc nghiên cứu nhằm khai thác nguyên liệu trong n-ớc với hiệu quả cao nhất rất cần đ-ợc quan tâm nghiên cứu. Với những lý do trên chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu sản xuất nhựa alkyd từ dầu đỗ t-ơng làm nguyên liệu pha sơn” với các mục tiêu sau: 

- Nghiên cứu đ-a ra đ-ợc quy trình công nghệ sản xuất nhựa alkyd từ dầu đỗ t-ơng đạt chất l-ợng cao với quy mô phòng thí nghiệm, đảm bảo làm nguyên liệu pha sơn. 

-Nghiên cứu nhằm khai thác nguyên liệu trong n-ớc với hiệu quả cao nhất.NỘI DUNG:


Ch-ơng 1 Tổng quan................................................................................................... 4 

1.1 Sơ l-ợc về dầu thực vật dùng trong sơn phủ.......................................................... 4 

1.1.1 Thành phần chính của dầu thực vật................................................................ 4 

1.1.2 Phân loại dầu thực vật..................................................................................... 4 

1.1.2.1 Dầu khô.................................................................................................... 4 

1.1.2.2 Dầu bán khô............................................................................................. 5 

1.1.2.3 Dầu không khô......................................................................................... 5 

1.1.3 Dầu đỗ t-ơng.................................................................................................. 5 

1.1.4 Quy trình tinh chế dầu thực vật...................................................................... 5 

1.2 Các ph-ơng pháp tổng hợp nhựa alkyd................................................................. 6 

1.2.1 Ph-ơng pháp axit phân................................................................................... 7 

1.2.1.1 Phản ứng sử dụng glyxerin...................................................................... 7 

1.2.1.2 Phản ứng sử dụng pentaerythritol............................................................ 8 

1.2.2 Ph-ơng pháp ancol phân................................................................................. 8 

1.2.2.1 Giai đoạn một ......................................................................................... 8 

1.2.2.2 Giai đoạn 2............................................................................................... 9 

1.2.3 Phân loại nhựa alkyd..................................................................................... 13 

1.2.3.1 Theo tính chất hoà tan............................................................................ 13 

1.2.3.2 Theo alcol đa chức................................................................................. 13 

1.2.3.3 Theo hàm l-ợng dầu béo........................................................................ 13 

1.2.3.4 Theo khả năng khô................................................................................. 13 

1.2.4 ảnh h-ởng của các chất tham gia phản ứngđến tính chất của nhựa alkyd  14 

1.2.4.1 ảnh h-ởng hàm l-ợng dầu đến tính chất của nhựa alkyd...................... 14 

1.2.4.1 ảnh h-ởng các polyol đến tính chất của nhựa alkyd............................. 14 

1.2.4.1 ảnh h-ởng các axit đa chức đến tính chất của nhựa alkyd.................... 15 

1.2.4.1 ảnh h-ởng các biến tính đến tínhchất của nhựa alkyd......................... 16 

1.2.5 Tình hình sản xuất nhựa alkyd trong n-ớc................................................... 17 

Ch-ơng 2 Thực nghiệm và các ph-ơng pháp nghiên cứu.......................................... 18 

2.1 Nguyên liệu và thiết bị........................................................................................ 18 

2.1.1 Nguyên liệu và hóa chất............................................................................... 18 

2.1.2 Thiết bị sử dụng............................................................................................ 18 

2.2 Các ph-ơng pháp kiểm tra chất l-ợng dầu thực vật............................................ 19 

2.2.1 Ph-ơng pháp xác định màu sắc bằng thang màu tiêu chuẩn........................ 19 

2.2.2 Ph-ơng pháp xác định chỉ số iốt theo........................................................... 19 

2.2.3 Ph-ơng pháp xác định chỉ số axit................................................................. 20 

2

2.3 Các ph-ơng pháp kiểm tra tính năng cơ lý màng sơn......................................... 20 

2.3.1 Ph-ơng pháp xác định độ mịn...................................................................... 20 

2.3.2 Ph-ơng pháp xác định thời gian khô............................................................ 20 

2.3.3 Ph-ơng pháp xác định độ bền va đập........................................................... 21 

2.3.4. Ph-ơng pháp xác định độ bền uốn............................................................... 21 

2.3.5 Ph-ơng pháp xác định độ bám dính ............................................................ 21 

2.3.6 Ph-ơng pháp xác định độ nhớt..................................................................... 22 

2.3.7 Ph-ơng pháp xác định độ cứng màng sơn.................................................... 22 

2.3.8 Ph-ơng pháp xác định độ bóng màng sơn.................................................... 22 

Ch-ơng 3 Kết quả nghiên cứu và bàn luận................................................................ 23 

3.1 Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất nhựa alkyd đỗ t-ơng......................... 23 

3.1.1 Lựa chọn nguyên liệu................................................................................... 23 

3.1.1.1 Lựa chọn dầu đỗ t-ơng .......................................................................... 23 

3.1.1.1 Lựa chọn ancol đa chức ......................................................................... 24 

3.1.1.1 Lựa chọn axit đa chức ............................................................................ 25 

3.1.2 Nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh h-ởng đến phản ứng ancol phân......... 25 

3.1.2.1 ảnh h-ởng của nhiệt độ đến hiệu suất phản ứng ancol phân................. 26 

3.1.2.2 Lựa chọn xúc tác cho phản ứng ancol phân........................................... 27 

3.1.2.3 ảnh h-ởng của tỉ lệ xúc tác đến thờigian phản ứng ancol phân........... 28 

3.1.3 Nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh h-ởng đến phản ứng este hóa.............. 29 

3.1.3.1 ảnh h-ởng của nhiệt độ phản ứng đến phản ứng este hóa..................... 29 

3.1.4 Nghiên cứu ảnh h-ởng của hàm l-ợng dầu đến tính chất của nhựa alkyd........ 30 

3.1.4.1ảnh h-ởng của hàm l-ợng dầu đến tính chất cơ lý của nhựa alkyd....... 30 

3.1.4.2 ảnh h-ởng của hàm l-ợng dầu đến tính chất hòa tan của nhựa alkyd.. 31 

3.1.5 Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhựa alkyd đỗ t-ơng.................................. 31 

3.1.5.1 Đơn phối liệu tổng hợp nhựa alkyd đỗ t-ơng........................................ 31 

3.1.5.2 Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhựa alkyd đỗ t-ơng........................... 33 

3.2 Nghiên cứu chế tạo hệ sơn phủ............................................................................ 35 

3.2.1 Đơn pha chế sơn phủ kim loại màu trắng..................................................... 35 

3.2.1 Đơn pha chế sơn phủ kim loại màu ghi........................................................ 35 

3.3 Tính toán giá thành cho 1 kg sản phẩm nhựa alkyd............................................ 37 

Kết luận..................................................................................................................... 38 

Tài liệu tham khảo..........

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: