Những tác động của peer pressure (áp lực đồng trang lứa) đến sức khoẻ tinh thần của sinh viên trường đại học kinh tế quốc dânNhững tác động của peer pressure (áp lực đồng trang lứa) đến sức khoẻ tinh thần của sinh viên trường đại học kinh tế quốc dânNỘI DUNG:


Chương 1 : Lời mở đầu..................................................................................................4

1. Lý do chọn đề tài..................................................................................................4

2. Mục đích nghiên cứu............................................................................................5

3. Câu hỏi nghiên cứu...............................................................................................5

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................................5

5. Phương pháp điều tra............................................................................................5

6. Phương pháp chọn mẫu........................................................................................5

7. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................6

Chương 2 : Cơ sở lý luận................................................................................................7

I. Tổng quan về nghiên cứu Peer Pressure...............................................................7

II. Khái niệm trừu tượng..........................................................................................11

Chương 3: Phương Pháp Nghiên Cứu..........................................................................16

1. Nghiên cứu.........................................................................................................16

2. Phương pháp nghiên cứu:...................................................................................16

2.1. Phương pháp nghiên cứu định tính:............................................................16

2.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng:............................................................17

Chương 4: Kết quả phân tích nghiên cứu.....................................................................22

4.1. Thống kê mô tả...................................................................................................22

4.1.1. Mô tả giới tính.............................................................................................22

4.1.2 Mô t năm h c c a sinh viên ả ọ ủ ........................................................................22

4.1.3 Mô tả về các hoạt động.................................................................................23

4.2 Phân tích các tác động của Peer Pressure đến sức khỏe tinh thân của sinh viên 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân............................................................................23

4.2.1 Đánh giá các chỉ báo.....................................................................................23

4.2.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội...................................................................32

4.2.3. Phân tích ảnh hưởng của các biến kiểm soát đến sự hài lòng.......................35

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP.................................................................40

5.1. Kết luận và hạn chế............................................................................................40

5.2. Giải pháp............................................................................................................41

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

5.2.1. Giải pháp hướng tới sinh viên......................................................................41

5.2.2. Giải pháp hướng tới nhà trường, gia đình và mọi người xung quanh...........45

Phiêếu điêều tra online....................................................................................................47

LINK DOWNLOADNhững tác động của peer pressure (áp lực đồng trang lứa) đến sức khoẻ tinh thần của sinh viên trường đại học kinh tế quốc dânNỘI DUNG:


Chương 1 : Lời mở đầu..................................................................................................4

1. Lý do chọn đề tài..................................................................................................4

2. Mục đích nghiên cứu............................................................................................5

3. Câu hỏi nghiên cứu...............................................................................................5

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................................5

5. Phương pháp điều tra............................................................................................5

6. Phương pháp chọn mẫu........................................................................................5

7. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................6

Chương 2 : Cơ sở lý luận................................................................................................7

I. Tổng quan về nghiên cứu Peer Pressure...............................................................7

II. Khái niệm trừu tượng..........................................................................................11

Chương 3: Phương Pháp Nghiên Cứu..........................................................................16

1. Nghiên cứu.........................................................................................................16

2. Phương pháp nghiên cứu:...................................................................................16

2.1. Phương pháp nghiên cứu định tính:............................................................16

2.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng:............................................................17

Chương 4: Kết quả phân tích nghiên cứu.....................................................................22

4.1. Thống kê mô tả...................................................................................................22

4.1.1. Mô tả giới tính.............................................................................................22

4.1.2 Mô t năm h c c a sinh viên ả ọ ủ ........................................................................22

4.1.3 Mô tả về các hoạt động.................................................................................23

4.2 Phân tích các tác động của Peer Pressure đến sức khỏe tinh thân của sinh viên 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân............................................................................23

4.2.1 Đánh giá các chỉ báo.....................................................................................23

4.2.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội...................................................................32

4.2.3. Phân tích ảnh hưởng của các biến kiểm soát đến sự hài lòng.......................35

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP.................................................................40

5.1. Kết luận và hạn chế............................................................................................40

5.2. Giải pháp............................................................................................................41

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

5.2.1. Giải pháp hướng tới sinh viên......................................................................41

5.2.2. Giải pháp hướng tới nhà trường, gia đình và mọi người xung quanh...........45

Phiêếu điêều tra online....................................................................................................47

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: