PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNGKINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TAM HIỆP GIAI ĐOẠN 2016 – 2018Kết quả đat được: Những nội dung cơ bản về hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, phân tích được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của côngty, đưa ra các hạn chế, nguyên nhân trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của của công ty. Từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp, nhằm hoàn thiện hiệu  quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian sắp tới.


NỘI DUNG:


1. Lý    do    chọn    đề tài.         ......................................................................................................   1 

2. Mục    tiêu    nghiên    cứu.       .................................................................................................   2 

2.1 Mục    tiêu    nghiên    cứu    chung.       ....................................................................................   2 

2.2 Mục    tiêu    nghiên    cứu    cụ    thể       .....................................................................................   2 

3. Đối    tượng    và    phạm    vi    nghiên    cứu.       ............................................................................   2 

3.1 Đối    tượng    nghiên    cứu.       .............................................................................................   2 

3.2 Phạm    vi    nghiên    cứu.       ................................................................................................   3 

4. Phương    pháp    nghiên    cứu.       ..........................................................................................   3 

5. Kết    cấu    đề tài.         ............................................................................................................   4 

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.................................................5

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA HIỆU QUẢ KINH DOANH.........................5

1. Cơ    sở    lý    luận.         .............................................................................................................   5 

1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh.............................................................................5

1.2 Bản    chất    của    hiệu    quả hoạt    động    sản    xuất    kinh    doanh     .............................................   6 

1.3 Phân    loại    hiệu    quả    sản    xuất    kinh    doanh.       .................................................................   7 

1.4 Vai    trò    của    việc    nâng    cao    hiệu    quả hoạt    động    kinh    doanh.     ....................................   10  

1.5 Các    nhân    tố    ảnh    hưởng    đến    hiệu    quả    hoạt    động    sản    xuất    kinh    doanh.     ..................   11  

1.5.1 Nhóm    nhân    tố    bên    trong    doanh    nghiệp.       ...............................................................   11  

1.5.2 Nhóm    nhân    tố    bên    ngoài    doanh    nghiệp.       ..............................................................   15  

1.6 Hệ    thống    các    chỉ tiêu    đánh    giá    hiệu    quả    hoạt    động    sản    xuất    kinh    doanh.     ............   17  

1.6.1 Nhóm tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh........................17

1.6.2 Nhóm    tiêu    chí    đánh    giá    hiệu    quả    hoạt    động    sản    xuất    kinh    doanh     ......................   18  

Downloaded by Mân Tr?n Lê (reallab.gts@gmail.com)

lOMoARcPSD|9783286

2. Cơ sở thực tiễn.........................................................................................................23

2.1 Thực trạng nghành công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam......................................23

2.2 Thực trạng nghành công nghiệp chế biến gỗ ở Quảng Trị.....................................25

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG

TY TNHH TAM HIỆP................................................................................................28

1. Tổng quan về Công ty TNHH Tam Hiệp.................................................................28

1.1 Khái quát chung về Công ty TNHH Tam Hiệp......................................................28

1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty......................................................28

1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.....................................................................29

1.4 Bộ máy quản lý của Công ty.................................................................................30

1.5 Quy trình chế biến dăm gỗ....................................................................................31

2. Khát  quát  tình  hình  hoạt  động  của  Công  ty  TNHH  Tam  Hiệp  giai  đoạn  (2016-2018)............................................................................................................................32

2.1Tình  hình  về  lao  động  của  Công  ty  TNHH  Tam  Hiệp  giai  đoạn  (2016-2018)............................................................................................................................32

2.2 Tình  hình  về  tài  chính  của  Công  ty  TNHH  Tam  Hiệp  giai  đoạn  (2016–

2018)............................................................................................................................36

2.3 Tình hình về sản lượng tiêu thụ của Công ty TNHH Tam Hiệp giai đoạn (2016–

2018)............................................................................................................................39

3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tam Hiệp giai

đoạn (2016 – 2018)......................................................................................................41

3.1 Phân tích doanh thu Công ty TNHH Tam Hiệp giai đoạn (2016 – 2018)...............41

3.2 Phân tích chi phí Công ty TNHH Tam Hiệp giai đoạn (2016 – 2018)...................46

3.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tam Hiệp giai đoạn

(2016– 2018)...............................................................................................................49

4. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tam Hiệp

giai đoạn (2016 – 2018)...............................................................................................52

4.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Tam Hiệp giai đoạn(2016 –

2018)............................................................................................................................52

Downloaded by Mân Tr?n Lê (reallab.gts@gmail.com)

lOMoARcPSD|9783286

4.2 Phân tích hiệu quả sử  dụng nguồn lao động của  Công ty TNHH Tam Hiệp giai

đoạn (2016 – 2018)......................................................................................................60

4.3 Phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanhkhác...............64

CHƯƠNG  III:  ĐỊNH  HƯỚNG  VÀ  GIẢI  PHÁP  NHẰM  NÂNG  CAO  HIỆU  QUẢ

KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TAM HIỆP.................................................70

1. Thuận lợi và khó khăn của Công ty.........................................................................70

1.1 Thuận lợi................................................................................................................70

1.2 Khó khăn...............................................................................................................70

2. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới............................................71

3. Các  giải  pháp  nâng  cao  hiệu  quả  sản  xuất  kinh  doanh  cho  Công  ty  TNHH  Tam

Hiệp.............................................................................................................................71

PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................75

1 KẾT LUẬN..............................................................................................................75

2 KIẾN NGHỊ..............................................................................................................76

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOADKết quả đat được: Những nội dung cơ bản về hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, phân tích được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của côngty, đưa ra các hạn chế, nguyên nhân trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của của công ty. Từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp, nhằm hoàn thiện hiệu  quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian sắp tới.


NỘI DUNG:


1. Lý    do    chọn    đề tài.         ......................................................................................................   1 

2. Mục    tiêu    nghiên    cứu.       .................................................................................................   2 

2.1 Mục    tiêu    nghiên    cứu    chung.       ....................................................................................   2 

2.2 Mục    tiêu    nghiên    cứu    cụ    thể       .....................................................................................   2 

3. Đối    tượng    và    phạm    vi    nghiên    cứu.       ............................................................................   2 

3.1 Đối    tượng    nghiên    cứu.       .............................................................................................   2 

3.2 Phạm    vi    nghiên    cứu.       ................................................................................................   3 

4. Phương    pháp    nghiên    cứu.       ..........................................................................................   3 

5. Kết    cấu    đề tài.         ............................................................................................................   4 

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.................................................5

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA HIỆU QUẢ KINH DOANH.........................5

1. Cơ    sở    lý    luận.         .............................................................................................................   5 

1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh.............................................................................5

1.2 Bản    chất    của    hiệu    quả hoạt    động    sản    xuất    kinh    doanh     .............................................   6 

1.3 Phân    loại    hiệu    quả    sản    xuất    kinh    doanh.       .................................................................   7 

1.4 Vai    trò    của    việc    nâng    cao    hiệu    quả hoạt    động    kinh    doanh.     ....................................   10  

1.5 Các    nhân    tố    ảnh    hưởng    đến    hiệu    quả    hoạt    động    sản    xuất    kinh    doanh.     ..................   11  

1.5.1 Nhóm    nhân    tố    bên    trong    doanh    nghiệp.       ...............................................................   11  

1.5.2 Nhóm    nhân    tố    bên    ngoài    doanh    nghiệp.       ..............................................................   15  

1.6 Hệ    thống    các    chỉ tiêu    đánh    giá    hiệu    quả    hoạt    động    sản    xuất    kinh    doanh.     ............   17  

1.6.1 Nhóm tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh........................17

1.6.2 Nhóm    tiêu    chí    đánh    giá    hiệu    quả    hoạt    động    sản    xuất    kinh    doanh     ......................   18  

Downloaded by Mân Tr?n Lê (reallab.gts@gmail.com)

lOMoARcPSD|9783286

2. Cơ sở thực tiễn.........................................................................................................23

2.1 Thực trạng nghành công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam......................................23

2.2 Thực trạng nghành công nghiệp chế biến gỗ ở Quảng Trị.....................................25

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG

TY TNHH TAM HIỆP................................................................................................28

1. Tổng quan về Công ty TNHH Tam Hiệp.................................................................28

1.1 Khái quát chung về Công ty TNHH Tam Hiệp......................................................28

1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty......................................................28

1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.....................................................................29

1.4 Bộ máy quản lý của Công ty.................................................................................30

1.5 Quy trình chế biến dăm gỗ....................................................................................31

2. Khát  quát  tình  hình  hoạt  động  của  Công  ty  TNHH  Tam  Hiệp  giai  đoạn  (2016-2018)............................................................................................................................32

2.1Tình  hình  về  lao  động  của  Công  ty  TNHH  Tam  Hiệp  giai  đoạn  (2016-2018)............................................................................................................................32

2.2 Tình  hình  về  tài  chính  của  Công  ty  TNHH  Tam  Hiệp  giai  đoạn  (2016–

2018)............................................................................................................................36

2.3 Tình hình về sản lượng tiêu thụ của Công ty TNHH Tam Hiệp giai đoạn (2016–

2018)............................................................................................................................39

3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tam Hiệp giai

đoạn (2016 – 2018)......................................................................................................41

3.1 Phân tích doanh thu Công ty TNHH Tam Hiệp giai đoạn (2016 – 2018)...............41

3.2 Phân tích chi phí Công ty TNHH Tam Hiệp giai đoạn (2016 – 2018)...................46

3.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tam Hiệp giai đoạn

(2016– 2018)...............................................................................................................49

4. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tam Hiệp

giai đoạn (2016 – 2018)...............................................................................................52

4.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Tam Hiệp giai đoạn(2016 –

2018)............................................................................................................................52

Downloaded by Mân Tr?n Lê (reallab.gts@gmail.com)

lOMoARcPSD|9783286

4.2 Phân tích hiệu quả sử  dụng nguồn lao động của  Công ty TNHH Tam Hiệp giai

đoạn (2016 – 2018)......................................................................................................60

4.3 Phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanhkhác...............64

CHƯƠNG  III:  ĐỊNH  HƯỚNG  VÀ  GIẢI  PHÁP  NHẰM  NÂNG  CAO  HIỆU  QUẢ

KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TAM HIỆP.................................................70

1. Thuận lợi và khó khăn của Công ty.........................................................................70

1.1 Thuận lợi................................................................................................................70

1.2 Khó khăn...............................................................................................................70

2. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới............................................71

3. Các  giải  pháp  nâng  cao  hiệu  quả  sản  xuất  kinh  doanh  cho  Công  ty  TNHH  Tam

Hiệp.............................................................................................................................71

PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................75

1 KẾT LUẬN..............................................................................................................75

2 KIẾN NGHỊ..............................................................................................................76

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: