Phân tích hoạt động kinh doanh của cụm rạp chiếu phim CGV Cần ThơPhân tích hoạt động kinh doanh của cụm 3 Rạp chiếu phim CJ CGV tại Cần Thơ trong 3 năm 2015-2017. Từ đó thấy được điểm mạnh, điểm yếu trong hệ thống vận hành kinh doanh của dịch vụ Rạp chiếu phim và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của cho mô hình kinh doanh Rạp chiếu phim tại Cần Thơ.


NỘI DUNG:


Chương 1.........................................................................................................................1

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.............................................................................................1

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............................................................................1

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU..................................................................................2

1.2.1 Mục tiêu chung........................................................................................2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể........................................................................................2

1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................................2

1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu.....................................................................2

1.3.2 Phương pháp xử lí số liệu...........................................................................3

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....................................................................................3

1.4.1 Không gian..................................................................................................3

1.4.2 Thời gian.....................................................................................................3

1.4.3 Đối tượng nghiên cứu.................................................................................3

1.5 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI.................................................................................................4

1.6 BỐ CỤC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.................................................................4

Chương 2.........................................................................................................................5

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CJ CGV VIỆT NAM VÀ MÔ HÌNH CỤM RẠP

CHIẾU PHIM CGV...............................................................................................................5

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG...........................................................................................5

2.2 CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG........................................................................................7

2.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ.........................................................................12

2.3.1 Kiểm tra điều chỉnh...................................................................................12

2.3.2 Đào tạo......................................................................................................12

2.3.3 Lương thưởng...........................................................................................12

2.3.4 Phát triển nghề nghiệp..............................................................................13

2.3.5 Kiểm tra, giám sát:....................................................................................13

2.3.6 Thương thảo..............................................................................................13

2.3.7 Phát triển các mối quan hệ nội bộ............................................................13

2.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN...........................................................................13

2.4.1 Sứ mệnh phát triển....................................................................................13

i

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

2.4.2 Tầm nhìn đến năm 2020...........................................................................14

2.4.3 Giá trị cốt lõi.............................................................................................14

2.4.4 Chiến lược thực hiện.................................................................................14

Chương 3.......................................................................................................................15

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..........................................15

3.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN...............................................................................15

3.1.1. Khái niệm Nhu cầu dịch vụ.....................................................................15

3.1.2 Đặc điểm của nhu cầu dịch vụ..................................................................15

3.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu dịch vụ.............................................15

3.1.4 Nội dung quản trị nhu cầu dịch vụ...........................................................16

3.1.5 Khái niệm về Kinh doanh dịch vụ Rạp chiếu phim.................................17

3.1.6 Đặc điểm ảnh hưởng tới cầu dịch vụ chiếu phim rạp..............................18

3.2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU....................................................................................19

3.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU..................................................................................19

3.3.1 Phân tích Mô hình Chi phí – Doanh thu...................................................19

3.3.2 Phân tích Mô hình SWOT........................................................................20

3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................................21

3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu...................................................................21

3.4.2 Phương pháp phân tích số liệu.................................................................21

3.4.3 Quy trình và tiến độ thực hiện..................................................................23

Chương 4.......................................................................................................................25

PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ KINH DOANH  MÔ HÌNH CỤM RẠP CHIẾU PHIM

CGV CẦN THƠ...................................................................................................................25

4.1 HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH............................................................25

4.1.1 Quản trị nguồn vốn...................................................................................25

4.2 QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN DOANH SỐ............................................................26

4.3 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC.....................................................................28

4.3.1 Qui trình tuyển dụng:................................................................................29

4.3.2 Miêu tả công việc của nhân viên trực tiếp làm việc tại rạp.....................29

4.4 QUẢN TRỊ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT DỊCH VỤ............................................30

4.5 QUẢN TRỊ CHI PHÍ...........................................................................................32

4.6 HẠCH TOÁN......................................................................................................33

ii

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

4.7 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA

HỆ THỐNG RẠP CHIẾU PHIM CGV...........................................................................35

4.7.1 Yếu tố môi trường vĩ mô...........................................................................35

4.7.2 Yếu tố môi trường vi mô...........................................................................37

4.8 PHÂN TÍCH SWOT VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỦA CGV CẦN THƠ

TRONG TƯƠNG LAI......................................................................................................39

Ma trận SWOT...................................................................................................42

4.9 NĂNG LỰC HIỆN TẠI......................................................................................45

4.10 KHÓ KHĂN......................................................................................................46

4.11 GIẢI PHÁP........................................................................................................47

4.11.1 Giải pháp chiến lược Marketing và phát triển hình ảnh văn hóa công

ty....................................................................................................................................47

4.11.2 Giải pháp chiến lược thúc đẩy doanh số và phát triển thị phần.............48

4.11.3 Giải pháp nâng cấp cơ sở vật chất và công nghệ:..................................49

Chương 5.......................................................................................................................50

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ..........................................................................................50

5.1 KẾT LUẬN...................................................................................................50

5.2 KIẾN NGHỊ VỚI CJ CGV...........................................................................51

5.3 CÁC HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG ĐỀ XUẤT TIẾP THEO.............................51

TÀI LIỆU THAM KHẢO..

LINK DOWNLOADPhân tích hoạt động kinh doanh của cụm 3 Rạp chiếu phim CJ CGV tại Cần Thơ trong 3 năm 2015-2017. Từ đó thấy được điểm mạnh, điểm yếu trong hệ thống vận hành kinh doanh của dịch vụ Rạp chiếu phim và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của cho mô hình kinh doanh Rạp chiếu phim tại Cần Thơ.


NỘI DUNG:


Chương 1.........................................................................................................................1

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.............................................................................................1

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............................................................................1

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU..................................................................................2

1.2.1 Mục tiêu chung........................................................................................2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể........................................................................................2

1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................................2

1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu.....................................................................2

1.3.2 Phương pháp xử lí số liệu...........................................................................3

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....................................................................................3

1.4.1 Không gian..................................................................................................3

1.4.2 Thời gian.....................................................................................................3

1.4.3 Đối tượng nghiên cứu.................................................................................3

1.5 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI.................................................................................................4

1.6 BỐ CỤC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.................................................................4

Chương 2.........................................................................................................................5

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CJ CGV VIỆT NAM VÀ MÔ HÌNH CỤM RẠP

CHIẾU PHIM CGV...............................................................................................................5

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG...........................................................................................5

2.2 CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG........................................................................................7

2.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ.........................................................................12

2.3.1 Kiểm tra điều chỉnh...................................................................................12

2.3.2 Đào tạo......................................................................................................12

2.3.3 Lương thưởng...........................................................................................12

2.3.4 Phát triển nghề nghiệp..............................................................................13

2.3.5 Kiểm tra, giám sát:....................................................................................13

2.3.6 Thương thảo..............................................................................................13

2.3.7 Phát triển các mối quan hệ nội bộ............................................................13

2.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN...........................................................................13

2.4.1 Sứ mệnh phát triển....................................................................................13

i

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

2.4.2 Tầm nhìn đến năm 2020...........................................................................14

2.4.3 Giá trị cốt lõi.............................................................................................14

2.4.4 Chiến lược thực hiện.................................................................................14

Chương 3.......................................................................................................................15

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..........................................15

3.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN...............................................................................15

3.1.1. Khái niệm Nhu cầu dịch vụ.....................................................................15

3.1.2 Đặc điểm của nhu cầu dịch vụ..................................................................15

3.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu dịch vụ.............................................15

3.1.4 Nội dung quản trị nhu cầu dịch vụ...........................................................16

3.1.5 Khái niệm về Kinh doanh dịch vụ Rạp chiếu phim.................................17

3.1.6 Đặc điểm ảnh hưởng tới cầu dịch vụ chiếu phim rạp..............................18

3.2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU....................................................................................19

3.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU..................................................................................19

3.3.1 Phân tích Mô hình Chi phí – Doanh thu...................................................19

3.3.2 Phân tích Mô hình SWOT........................................................................20

3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................................21

3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu...................................................................21

3.4.2 Phương pháp phân tích số liệu.................................................................21

3.4.3 Quy trình và tiến độ thực hiện..................................................................23

Chương 4.......................................................................................................................25

PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ KINH DOANH  MÔ HÌNH CỤM RẠP CHIẾU PHIM

CGV CẦN THƠ...................................................................................................................25

4.1 HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH............................................................25

4.1.1 Quản trị nguồn vốn...................................................................................25

4.2 QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN DOANH SỐ............................................................26

4.3 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC.....................................................................28

4.3.1 Qui trình tuyển dụng:................................................................................29

4.3.2 Miêu tả công việc của nhân viên trực tiếp làm việc tại rạp.....................29

4.4 QUẢN TRỊ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT DỊCH VỤ............................................30

4.5 QUẢN TRỊ CHI PHÍ...........................................................................................32

4.6 HẠCH TOÁN......................................................................................................33

ii

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

4.7 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA

HỆ THỐNG RẠP CHIẾU PHIM CGV...........................................................................35

4.7.1 Yếu tố môi trường vĩ mô...........................................................................35

4.7.2 Yếu tố môi trường vi mô...........................................................................37

4.8 PHÂN TÍCH SWOT VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỦA CGV CẦN THƠ

TRONG TƯƠNG LAI......................................................................................................39

Ma trận SWOT...................................................................................................42

4.9 NĂNG LỰC HIỆN TẠI......................................................................................45

4.10 KHÓ KHĂN......................................................................................................46

4.11 GIẢI PHÁP........................................................................................................47

4.11.1 Giải pháp chiến lược Marketing và phát triển hình ảnh văn hóa công

ty....................................................................................................................................47

4.11.2 Giải pháp chiến lược thúc đẩy doanh số và phát triển thị phần.............48

4.11.3 Giải pháp nâng cấp cơ sở vật chất và công nghệ:..................................49

Chương 5.......................................................................................................................50

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ..........................................................................................50

5.1 KẾT LUẬN...................................................................................................50

5.2 KIẾN NGHỊ VỚI CJ CGV...........................................................................51

5.3 CÁC HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG ĐỀ XUẤT TIẾP THEO.............................51

TÀI LIỆU THAM KHẢO..

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: