Phương pháp dạy khẩu ngữ theo hình thức đào tạo tín chỉ cho sinh viên năm thứ hai khoa Ngoại ngữ vă văn hóa Trung Quốc1.Lý do chọn đề tài

Chúng ta đều biết rằng: dạy ngoại ngữ là quá trình bồi dưỡng và nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó dạy nói có nhiệm vụ bồi dưỡng năng lực biểu đạt cho học sinh, đó cũng là mục đích và yêu cầu phải đạt được của quá trình dạy và học ngoại ngữ. Ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp, giao tiếp bằng lời nói là hình thức cơ bản nhất.

Hiện nay, sự giao tiếp quốc tế ngày càng mở rộng và phát triển, do đó việc dùng ngôn ngữ thứ hai để giao tiếp vô cùng cần thiết. Coi trọng khẩu ngữ, nâng cao năng lực biểu đạt khẩu ngữ là một trong những đặc điểm chủ yếu của phương pháp dạy khẩu ngữ hiện đại.

Do đó, ở năm thứ 2, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, nhiệm vụ dạy khẩu ngữ, nâng cao năng lực biểu đạt cho học sinh được bộ môn thực hành tiếng II tập trung suy nghĩ, đổi mới phương pháp giảng dạy (nhất là theo hình thức đào tạo tín chỉ hiện nay), mục đích để nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên. Đây cũng là mục đích chung của những người làm công tác giảng dạy ngoại ngữ.

2.Nhiệm vụ của đề tài

Đề tài có những nhiệm vụ chủ yếu như sau:

+ Đề tài tìm hiểu cơ sở lý luận liên quan đến việc giảng dạy khẩu ngữ cho sinh viên năm thứ 2.

+ Khảo sát thực trạng dạy và học nói của sinh viên năm thứ 2 của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc trong những năm vừa qua, chỉ rõ những ưu điểm, những hạn chế của giáo trình, của phương pháp dạy nói cũng như yêu cầu của phương pháp dạy nói hiện nay.

Trên cơ sở đó, đưa ra một số phương pháp dạy nói có hiệu quả nhất để góp phần nâng cao năng lực biểu đạt cho học sinh.


LINK DOWNLOAD1.Lý do chọn đề tài

Chúng ta đều biết rằng: dạy ngoại ngữ là quá trình bồi dưỡng và nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó dạy nói có nhiệm vụ bồi dưỡng năng lực biểu đạt cho học sinh, đó cũng là mục đích và yêu cầu phải đạt được của quá trình dạy và học ngoại ngữ. Ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp, giao tiếp bằng lời nói là hình thức cơ bản nhất.

Hiện nay, sự giao tiếp quốc tế ngày càng mở rộng và phát triển, do đó việc dùng ngôn ngữ thứ hai để giao tiếp vô cùng cần thiết. Coi trọng khẩu ngữ, nâng cao năng lực biểu đạt khẩu ngữ là một trong những đặc điểm chủ yếu của phương pháp dạy khẩu ngữ hiện đại.

Do đó, ở năm thứ 2, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, nhiệm vụ dạy khẩu ngữ, nâng cao năng lực biểu đạt cho học sinh được bộ môn thực hành tiếng II tập trung suy nghĩ, đổi mới phương pháp giảng dạy (nhất là theo hình thức đào tạo tín chỉ hiện nay), mục đích để nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên. Đây cũng là mục đích chung của những người làm công tác giảng dạy ngoại ngữ.

2.Nhiệm vụ của đề tài

Đề tài có những nhiệm vụ chủ yếu như sau:

+ Đề tài tìm hiểu cơ sở lý luận liên quan đến việc giảng dạy khẩu ngữ cho sinh viên năm thứ 2.

+ Khảo sát thực trạng dạy và học nói của sinh viên năm thứ 2 của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc trong những năm vừa qua, chỉ rõ những ưu điểm, những hạn chế của giáo trình, của phương pháp dạy nói cũng như yêu cầu của phương pháp dạy nói hiện nay.

Trên cơ sở đó, đưa ra một số phương pháp dạy nói có hiệu quả nhất để góp phần nâng cao năng lực biểu đạt cho học sinh.


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: