QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAMTheo học thuyết KTXH của C.Mác:“CMXH là sự thay đổi căn bản về chất của một hình thái KTXH, là phương thức thay đổi từ một hình thái KTXH này lên một hình thái KTXH mới, tiến bộ hơn ”.NỘI DUNG:I. QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ

CÁCH MẠNG XÃ HỘI

1. Nguồn gốc của cách mạng xã hội

2. Bản chất của cách mạng xã hội

3. Phương pháp cách mạng

4. Vấn đề cách mạng xã hội trên thế giới hiện nay

II. SỰ VẬN DỤNG TRONG CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

1. Tính tất yếu của cách mạng XHCN ở Việt Nam

2. Nội dung cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

III. KẾT LUẬN

LINK DOWNLOADTheo học thuyết KTXH của C.Mác:“CMXH là sự thay đổi căn bản về chất của một hình thái KTXH, là phương thức thay đổi từ một hình thái KTXH này lên một hình thái KTXH mới, tiến bộ hơn ”.NỘI DUNG:I. QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ

CÁCH MẠNG XÃ HỘI

1. Nguồn gốc của cách mạng xã hội

2. Bản chất của cách mạng xã hội

3. Phương pháp cách mạng

4. Vấn đề cách mạng xã hội trên thế giới hiện nay

II. SỰ VẬN DỤNG TRONG CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

1. Tính tất yếu của cách mạng XHCN ở Việt Nam

2. Nội dung cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

III. KẾT LUẬN

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: