SÁCH - Vật liệu kim loại màu (Nguyễn Khắc Xương)Trong ba nhóm vật liệu phổ biến : vật liệu vô cơ, hữu cơ và kim loại tạo nền tảng cho quá trình tiến hoá của loài người thì vật liệu kim loại đóng vai trò quan trọng đặc biệt. Nhờ chúng mà nhân loại đã làm nên những tiến bộ nhảy vọt trong khoa học và công nghệ.

Việc nghiên cứu sử dụng đúng đắn, hiệu quả vật liệu kim loại màu,đòi hỏi ự hiểu biết sâu sắc vè tổ chức, tính chất và đặc điểm quá trình chuyển biến pha xảy ra khi gia công, chế tạo chúng.

Nội dung cuốn sách này bao gồm tám chương sắp xếp theo thứ tự tǎng dần của khối lượng riêng:

Chưương 1: Nhôm và hợp kim nhôm

Chương 2: Magie và hợp kim magie

Chương 3: Titan và hợp kim titan

Chương 4: Đồng và hợp kim đồng

Chương 5: Niken và hợp kim niken

Chương 6: Các kim loại Pb, Sn, Zn và hợp kim của chúng

Chương 7: Các kim loại khó chảy và hợp kim của chúng

Chương 8: Vật liệu kim loại màu đặc biệt

Đối với mỗi chương, đối tượng kim loại và hợp kim được khảo sát theo các chuyên mục :

- Đặc điểm tổ chức và tính chất ở trạng thái nguyên chất

- Quy luật tương tác với các nguyên tố hợp kim và quá trình chuyển pha

- Tính chất công nghệ và phạm vi ứng dụngLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1
LINK DOWNLOADTrong ba nhóm vật liệu phổ biến : vật liệu vô cơ, hữu cơ và kim loại tạo nền tảng cho quá trình tiến hoá của loài người thì vật liệu kim loại đóng vai trò quan trọng đặc biệt. Nhờ chúng mà nhân loại đã làm nên những tiến bộ nhảy vọt trong khoa học và công nghệ.

Việc nghiên cứu sử dụng đúng đắn, hiệu quả vật liệu kim loại màu,đòi hỏi ự hiểu biết sâu sắc vè tổ chức, tính chất và đặc điểm quá trình chuyển biến pha xảy ra khi gia công, chế tạo chúng.

Nội dung cuốn sách này bao gồm tám chương sắp xếp theo thứ tự tǎng dần của khối lượng riêng:

Chưương 1: Nhôm và hợp kim nhôm

Chương 2: Magie và hợp kim magie

Chương 3: Titan và hợp kim titan

Chương 4: Đồng và hợp kim đồng

Chương 5: Niken và hợp kim niken

Chương 6: Các kim loại Pb, Sn, Zn và hợp kim của chúng

Chương 7: Các kim loại khó chảy và hợp kim của chúng

Chương 8: Vật liệu kim loại màu đặc biệt

Đối với mỗi chương, đối tượng kim loại và hợp kim được khảo sát theo các chuyên mục :

- Đặc điểm tổ chức và tính chất ở trạng thái nguyên chất

- Quy luật tương tác với các nguyên tố hợp kim và quá trình chuyển pha

- Tính chất công nghệ và phạm vi ứng dụngLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: