TÀI LIỆU - Ôn tập mạng máy tính+ Phần lõi của mạng Internet chính là lược bỏ đi các thành phần biên/thiết bị cuối, chỉ giữ lại link và các bộ chuyển gói tin. Đây chính là phần lõi của mạch.

+ Phần biên của mạng (các hệ cuối) chỉ mang trách nhiệm lưu trữ và giao tiếp, xử lý và vận hành mạng Internet chính là phần lõiNỘI DUNG:


Mục lục..................................................................................2

1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET................................4

1.1. Mạng máy tính/internet và các thành phần......................................4

1.2. Phần lõi của mạng Internet...............................................................5

1.3. Phần lõi của mạng Internet (tt).........................................................6

1.4. So sánh mạng chuyển mạch gói và mạng chuyển mạch mạch........7

1.5. Đỗ trễ gói tin, thông lượng mạng – các loại độ trễ............................8

2. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG – MÔ HÌNH OSI............................................9

2.1 Kiến trúc phân tầng...........................................................................9

2.2 Mô hình OSI + mô hình Internet......................................................10

2.3 Mô hình OSI + Mô hình Internet......................................................11

3. GIẢI BT CHƯƠNG 1.......................................................................12

4. TẦNG ỨNG DỤNG.........................................................................15

4.1 Kiến trúc ứng dụng..........................................................................15

4.2 Truyền thông giữa các tiến trình (ứng dụng)...................................16

4.3 Một số dịch vụ mà tầng Vận chuyển cung cấp cho Tầng ứng dụng 17

4.4 Một số khái niệm khác.....................................................................18

5. WEB VÀ GIAO THỨC HTTP.............................................................19

5.1 Định nghĩa cơ bản...........................................................................19

5.2 Chi tiết về HTTP – HTTP request.....................................................20

5.3 Chi tiết về HTTP – HTTP response...................................................21

5.4 Cookie............................................................................................22

5.5 Web Caching..................................................................................23

6. GIAO THỨC TRUYỀN TIN FTP.........................................................24

7. EMAIL VÀ CÁC GIAO THỨC CHO EMAIL...........................................25

7.1 Cách thức vận hành của Email hiện đại và giao thức SMTP............25

8. DỊCH VỤ DNS............................................................................... 26

ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM | Trương Nguyễn Anh Hoàng 6.0 MMT 2

Downloaded by Châu Hu?nh (chauhuynh0104@gmail.com)

lOMoARcPSD|32280726

8.1 Hệ thống tên miền DNS (Domain System Name)............................26

.................................................................................................................26

9. GIẢI BÀI TẬP TẦNG ỨNG DỤNG (SÁCH trang 182)...........................27

1. Cơ chế DHCP: mô tả ở tầng sau.........................................................27

2. Quá trình hoạt động của giao thức DNS:............................................27

3. Tại sao nói FTP gửi thông tin điều khiển “out-of-band”:.....................27

4. Phân biệt HTTP thường trực và HTTP không thường trực:..................27

5. Ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao nên dùng TCP hay UDP:............28

6. Ứng dụng yêu cầu tốc độ cao nên dùng TCP hay UDP:......................28

7. Tại sao HTTP, POP3, FTP đều dùng TCP mà không dùng UDP:...........28

8. HTTP  Client  cần lấy  document  từ  1  URL  chưa  biết  IP,  cần  dùng  giao thức

nào:..........................................................................................................28

9. Một site thương mại điện tử muốn lưu trữ thông tin mua hàng bằng các sử

dụng cookies, cơ chế và minh hoạ bằng site đó:.....................................29

10. Trình bày giao thức bắt tay: Tầng Vận chuyển................................29

11. Bốn ứng dụng phù hợp P2P:............................................................29

+ Phân phối tập tin ngang hàng (BitTorrent)............................................29

12. Các câu đúng sai:............................................................................29

13. Bảo  vệ  hệ  thống  mạng  của  công  ty  bị  DHCP-Spoofing  (giả  mạo  DHCP):

30

+ Cấu hình các cổng trên switch thành 2 kiểu: cổng trust và cổng untrust.30

14. Phân tích gói tin HTTP Request:......................................................30

15. Phân tích gói tin HTTP Response:....................................................30

10.TẦNG VẬN CHUYỂN......................................................................31

10.1 Tổng quan về tầng vận chuyển.......................................................31

10.2 Dồn kênh và phân kênh...................................................................32

10.3 Dồn kênh và phân kênh phi kết nối/hướng kết nối..........................33

10.4 Dồn kênh và phân kênh phi kết nối/hướng kết nối..........................34

10.5 Giao thức tầng Vận chuyển – giao thức UDP...................................35

10.6 Truyền tin đáng tin cậy và giải pháp – ACK/NAK và thời gian chờ. . .36

10.7 Truyền tin đáng tin cậy và giải pháp – Seq và pipelined.................37

ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM | Trương Nguyễn Anh Hoàng 6.0 MMT 3

Downloaded by Châu Hu?nh (chauhuynh0104@gmail.com)

lOMoARcPSD|32280726

10.8 Truyền tin đáng tin cậy và giải pháp – Quay lui (Go-back-N)...........38

10.9 Truyền tin đáng tin cậy và giải pháp – Gửi lại cóchọn (Selective Repeat)

39

10.10 Minh hoạ về Select Repeat...........................................................40

10.11 Giao thức vận chuyển hướng kết nối – giao thức TCP...................41

10.12 Cấu trúc gói tin TCP chi tiết..........................................................42

10.13 Cơ chế vận hành của truyền dữ liệu bằng giao thức TCP............43

10.14 Thiết lập kết nối TCP, cơ chế bắt tay handshaking3 bước:..........44

10.15 Kiểm soát tắc nghẽn trong TCP....................................................45

11.GIẢI BÀI TẬP TẦNG ỨNG DỤNG (SÁCH trang 273)

LINK DOWNLOAD+ Phần lõi của mạng Internet chính là lược bỏ đi các thành phần biên/thiết bị cuối, chỉ giữ lại link và các bộ chuyển gói tin. Đây chính là phần lõi của mạch.

+ Phần biên của mạng (các hệ cuối) chỉ mang trách nhiệm lưu trữ và giao tiếp, xử lý và vận hành mạng Internet chính là phần lõiNỘI DUNG:


Mục lục..................................................................................2

1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET................................4

1.1. Mạng máy tính/internet và các thành phần......................................4

1.2. Phần lõi của mạng Internet...............................................................5

1.3. Phần lõi của mạng Internet (tt).........................................................6

1.4. So sánh mạng chuyển mạch gói và mạng chuyển mạch mạch........7

1.5. Đỗ trễ gói tin, thông lượng mạng – các loại độ trễ............................8

2. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG – MÔ HÌNH OSI............................................9

2.1 Kiến trúc phân tầng...........................................................................9

2.2 Mô hình OSI + mô hình Internet......................................................10

2.3 Mô hình OSI + Mô hình Internet......................................................11

3. GIẢI BT CHƯƠNG 1.......................................................................12

4. TẦNG ỨNG DỤNG.........................................................................15

4.1 Kiến trúc ứng dụng..........................................................................15

4.2 Truyền thông giữa các tiến trình (ứng dụng)...................................16

4.3 Một số dịch vụ mà tầng Vận chuyển cung cấp cho Tầng ứng dụng 17

4.4 Một số khái niệm khác.....................................................................18

5. WEB VÀ GIAO THỨC HTTP.............................................................19

5.1 Định nghĩa cơ bản...........................................................................19

5.2 Chi tiết về HTTP – HTTP request.....................................................20

5.3 Chi tiết về HTTP – HTTP response...................................................21

5.4 Cookie............................................................................................22

5.5 Web Caching..................................................................................23

6. GIAO THỨC TRUYỀN TIN FTP.........................................................24

7. EMAIL VÀ CÁC GIAO THỨC CHO EMAIL...........................................25

7.1 Cách thức vận hành của Email hiện đại và giao thức SMTP............25

8. DỊCH VỤ DNS............................................................................... 26

ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM | Trương Nguyễn Anh Hoàng 6.0 MMT 2

Downloaded by Châu Hu?nh (chauhuynh0104@gmail.com)

lOMoARcPSD|32280726

8.1 Hệ thống tên miền DNS (Domain System Name)............................26

.................................................................................................................26

9. GIẢI BÀI TẬP TẦNG ỨNG DỤNG (SÁCH trang 182)...........................27

1. Cơ chế DHCP: mô tả ở tầng sau.........................................................27

2. Quá trình hoạt động của giao thức DNS:............................................27

3. Tại sao nói FTP gửi thông tin điều khiển “out-of-band”:.....................27

4. Phân biệt HTTP thường trực và HTTP không thường trực:..................27

5. Ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao nên dùng TCP hay UDP:............28

6. Ứng dụng yêu cầu tốc độ cao nên dùng TCP hay UDP:......................28

7. Tại sao HTTP, POP3, FTP đều dùng TCP mà không dùng UDP:...........28

8. HTTP  Client  cần lấy  document  từ  1  URL  chưa  biết  IP,  cần  dùng  giao thức

nào:..........................................................................................................28

9. Một site thương mại điện tử muốn lưu trữ thông tin mua hàng bằng các sử

dụng cookies, cơ chế và minh hoạ bằng site đó:.....................................29

10. Trình bày giao thức bắt tay: Tầng Vận chuyển................................29

11. Bốn ứng dụng phù hợp P2P:............................................................29

+ Phân phối tập tin ngang hàng (BitTorrent)............................................29

12. Các câu đúng sai:............................................................................29

13. Bảo  vệ  hệ  thống  mạng  của  công  ty  bị  DHCP-Spoofing  (giả  mạo  DHCP):

30

+ Cấu hình các cổng trên switch thành 2 kiểu: cổng trust và cổng untrust.30

14. Phân tích gói tin HTTP Request:......................................................30

15. Phân tích gói tin HTTP Response:....................................................30

10.TẦNG VẬN CHUYỂN......................................................................31

10.1 Tổng quan về tầng vận chuyển.......................................................31

10.2 Dồn kênh và phân kênh...................................................................32

10.3 Dồn kênh và phân kênh phi kết nối/hướng kết nối..........................33

10.4 Dồn kênh và phân kênh phi kết nối/hướng kết nối..........................34

10.5 Giao thức tầng Vận chuyển – giao thức UDP...................................35

10.6 Truyền tin đáng tin cậy và giải pháp – ACK/NAK và thời gian chờ. . .36

10.7 Truyền tin đáng tin cậy và giải pháp – Seq và pipelined.................37

ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM | Trương Nguyễn Anh Hoàng 6.0 MMT 3

Downloaded by Châu Hu?nh (chauhuynh0104@gmail.com)

lOMoARcPSD|32280726

10.8 Truyền tin đáng tin cậy và giải pháp – Quay lui (Go-back-N)...........38

10.9 Truyền tin đáng tin cậy và giải pháp – Gửi lại cóchọn (Selective Repeat)

39

10.10 Minh hoạ về Select Repeat...........................................................40

10.11 Giao thức vận chuyển hướng kết nối – giao thức TCP...................41

10.12 Cấu trúc gói tin TCP chi tiết..........................................................42

10.13 Cơ chế vận hành của truyền dữ liệu bằng giao thức TCP............43

10.14 Thiết lập kết nối TCP, cơ chế bắt tay handshaking3 bước:..........44

10.15 Kiểm soát tắc nghẽn trong TCP....................................................45

11.GIẢI BÀI TẬP TẦNG ỨNG DỤNG (SÁCH trang 273)

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: