Thiết kế hệ thống hấp thụ loại tháp đệm, Tháp làm việc ở điều kiện áp suất 5 atm và nhiệt độ 30°C, Dung môi hấp thụ là H2OTHIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Đề tài thiết kế

Thiết kế hệ thống hấp thụ loại tháp đệm. Tháp làm việc ở điều kiện áp suất 5 atm và nhiệt độ 30°C. Dung môi hấp thụ là H2O.

Các số liệu ban đầu và tính toán

Hỗn hợp khí cần tách                                           : SO2 - không khí.

Dung môi                        : H2O

Lưu lượng khí thải vào tháp (Nm3/h) : 9 000

Nồng độ khí thải vào tháp    (% thể tích) : 3,0

Nồng độ cuối của dung môi  (% trọng lượng) : 1

Hiệu suất quá trình hấp thụ (%) : 80

Phần I. Tính toán thiết kế tháp đệm

Tính toán các điều kiện ban đầu

Theo bài hỗn hợp đầu vào là hỗn hợp khí nên nồng độ phần thể tích chính là nồng độ phần mol.

⇒ yd=0,03 ((kmol SO_2)⁄(kmol pha khí ))

Chuyển nồng độ thể tích sang nồng độ phần mol tương đối.

LINK DOWNLOADTHIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Đề tài thiết kế

Thiết kế hệ thống hấp thụ loại tháp đệm. Tháp làm việc ở điều kiện áp suất 5 atm và nhiệt độ 30°C. Dung môi hấp thụ là H2O.

Các số liệu ban đầu và tính toán

Hỗn hợp khí cần tách                                           : SO2 - không khí.

Dung môi                        : H2O

Lưu lượng khí thải vào tháp (Nm3/h) : 9 000

Nồng độ khí thải vào tháp    (% thể tích) : 3,0

Nồng độ cuối của dung môi  (% trọng lượng) : 1

Hiệu suất quá trình hấp thụ (%) : 80

Phần I. Tính toán thiết kế tháp đệm

Tính toán các điều kiện ban đầu

Theo bài hỗn hợp đầu vào là hỗn hợp khí nên nồng độ phần thể tích chính là nồng độ phần mol.

⇒ yd=0,03 ((kmol SO_2)⁄(kmol pha khí ))

Chuyển nồng độ thể tích sang nồng độ phần mol tương đối.

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

M_tả

Không có nhận xét nào: