THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI TÒA NHÀ KHU A TRƯỜNG ĐH SPKT TP.HCMĐề tài sử dụng phần mềm Sketchup, Pvsyst, AutoCad để xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống PV nối lưới sử dụng pin mặt trời. Như chúng ta đã biết nguồn năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch trữ lượng vô hạn, đang là mụctiêu nghiên cứu nhiều nước trên thế giới nhằm thay thế nguồn năng lượng hóa thạch có nguy cơ cạn kiệt, gây ô nhiễm môi trường. 

Trong quá trình làm việc, pin mặt trời phụ thuộc vào nhiều yếu tố ảnh hưởng như cường độ ánh sáng, nhiệt độ môi trường, hiện tượng bóng râm,… Mặt khác, công suất sinh ra do tấm pin mặt trời phụ thuộc vào bức xạ mặt trời và nhiệt độ. Nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng thực hiện nối lưới, đòi hỏi các giải thuật điều khiển, đảm bảo pin mặt trời làm việc luôn làm việc ở điểm cực đại khi tải thay đổi.NỘI DUNG:


I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI..........................................................................................6

1.1. Lý do chọn đề tài.....................................................................................................6

1.2 Nội dung đề tài.........................................................................................................7

1.3. Phương pháp nguyên cứu........................................................................................7

II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT...........................................................................................8

2.1. Giới thiệu về năng lượng mặt trời...........................................................................8

2.2. Ứng dụng năng lượng mặt trời hiện nay..................................................................8

2.3. Tính toán bức xạ năng lượng mặt trời.....................................................................9

2.4 Pin mặt trời.............................................................................................................10

2.4.1 Hiệu ứng quang điện........................................................................................ 11

2.4.2 Cấu tạo pin mặt trời.........................................................................................12

2.4.3 Nguyên lý làm việc pin mặt trời......................................................................14

2.4.4 Các công nghệ pin năng lượng mặt trời, ưu và nhược điểm............................16

2.5. Inverter..................................................................................................................18

2.5.1. Các loại inverter và ưu nhược điểm................................................................18

2.5.2 Lựa chọn inverter............................................................................................22

2.5.3 Điện áp đầu vào và công suất của inverter......................................................23

2.6 Cấu trúc hệ thống hòa lưới.....................................................................................24

2.6.1 Thiết kế hệ thống PV nối lưới..........................................................................24

2.6.2. Điều kiện để hòa lưới điện năng lượng mặt trời.............................................25

2.6.3. Quy trình đấu nối điện.................................................................................... 25

2.7 Giới thiệu các phần mềm sử dụng..........................................................................26

2.7.1 Phần mềm SketchUp.......................................................................................26

2.7.2 Phần mềm Pvsyst............................................................................................27

2.7.3 Phần mềm AutoCad.........................................................................................28

1

Downloaded by hoang sum (hoangsum@toicode.io)

lOMoARcPSD|33667135

III. THIẾT KẾ TIỀN KHẢ THI..........................................................................29

3.1. Lựa chọn vị trí.......................................................................................................29

3.1.1. Các yêu cầu....................................................................................................29

3.1.2. Chọn vị trí......................................................................................................29

3.2. Phương án lắp đặt..................................................................................................30

3.2.1. Các phương án & yêu cầu của từng phương án..............................................30

3.2.2. Chọn phương án.............................................................................................35

3.3. Khả năng đổ bóng.................................................................................................35

3.4. Diện tích mái.........................................................................................................36

3.5. Công suất...............................................................................................................36

IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.................................................................................37

4.1. Các loại PV và lựa chọn tốt nhất cho hệ thống......................................................37

4.2. Lựa chọn Inverter..................................................................................................40

4.2.1. Các yêu cầu lựa chọn inverter........................................................................40

4.2.2. Lựa chọn inverter...........................................................................................40

4.3. Cấu hình hệ thống.................................................................................................41

4.3.1. Tấm quang năng và inverter...........................................................................41

4.3.2. Các tổn thất của hệ thống............................................................................... 44

V. MÔ PHỎNG ĐỔ BÓNG..................................................................................47

5.1. Thiết kế hệ thống bằng SketchUp..........................................................................47

5.2. Mô phỏng đổ bóng bằng PVsyst............................................................................49

VI. TÍNH TOÁN CHI PHÍ...................................................................................50

VII. SƠ ĐỒ THI CÔNG.......................................................................................51

7.1. Sơ đồ mái..............................................................................................................51

7.2. Sơ đồ lắp đặt PV....................................................................................................54

7.3. Sơ đồ kết nối String...............................................................................................56

7.4. Sơ đồ máng cáp.....................................................................................................57

7.5. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống................................................................................59

2

Downloaded by hoang sum (hoangsum@toicode.io)

lOMoARcPSD|33667135

VIII. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG..............................................................................60

IX. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....................................................64

9.1 Kết luận..................................................................................................................64

9.2 Hướng phát triển.....................................................................................................65

TÀI LIỆU THAM KHẢO....LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Hoàng Sum" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOADĐề tài sử dụng phần mềm Sketchup, Pvsyst, AutoCad để xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống PV nối lưới sử dụng pin mặt trời. Như chúng ta đã biết nguồn năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch trữ lượng vô hạn, đang là mụctiêu nghiên cứu nhiều nước trên thế giới nhằm thay thế nguồn năng lượng hóa thạch có nguy cơ cạn kiệt, gây ô nhiễm môi trường. 

Trong quá trình làm việc, pin mặt trời phụ thuộc vào nhiều yếu tố ảnh hưởng như cường độ ánh sáng, nhiệt độ môi trường, hiện tượng bóng râm,… Mặt khác, công suất sinh ra do tấm pin mặt trời phụ thuộc vào bức xạ mặt trời và nhiệt độ. Nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng thực hiện nối lưới, đòi hỏi các giải thuật điều khiển, đảm bảo pin mặt trời làm việc luôn làm việc ở điểm cực đại khi tải thay đổi.NỘI DUNG:


I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI..........................................................................................6

1.1. Lý do chọn đề tài.....................................................................................................6

1.2 Nội dung đề tài.........................................................................................................7

1.3. Phương pháp nguyên cứu........................................................................................7

II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT...........................................................................................8

2.1. Giới thiệu về năng lượng mặt trời...........................................................................8

2.2. Ứng dụng năng lượng mặt trời hiện nay..................................................................8

2.3. Tính toán bức xạ năng lượng mặt trời.....................................................................9

2.4 Pin mặt trời.............................................................................................................10

2.4.1 Hiệu ứng quang điện........................................................................................ 11

2.4.2 Cấu tạo pin mặt trời.........................................................................................12

2.4.3 Nguyên lý làm việc pin mặt trời......................................................................14

2.4.4 Các công nghệ pin năng lượng mặt trời, ưu và nhược điểm............................16

2.5. Inverter..................................................................................................................18

2.5.1. Các loại inverter và ưu nhược điểm................................................................18

2.5.2 Lựa chọn inverter............................................................................................22

2.5.3 Điện áp đầu vào và công suất của inverter......................................................23

2.6 Cấu trúc hệ thống hòa lưới.....................................................................................24

2.6.1 Thiết kế hệ thống PV nối lưới..........................................................................24

2.6.2. Điều kiện để hòa lưới điện năng lượng mặt trời.............................................25

2.6.3. Quy trình đấu nối điện.................................................................................... 25

2.7 Giới thiệu các phần mềm sử dụng..........................................................................26

2.7.1 Phần mềm SketchUp.......................................................................................26

2.7.2 Phần mềm Pvsyst............................................................................................27

2.7.3 Phần mềm AutoCad.........................................................................................28

1

Downloaded by hoang sum (hoangsum@toicode.io)

lOMoARcPSD|33667135

III. THIẾT KẾ TIỀN KHẢ THI..........................................................................29

3.1. Lựa chọn vị trí.......................................................................................................29

3.1.1. Các yêu cầu....................................................................................................29

3.1.2. Chọn vị trí......................................................................................................29

3.2. Phương án lắp đặt..................................................................................................30

3.2.1. Các phương án & yêu cầu của từng phương án..............................................30

3.2.2. Chọn phương án.............................................................................................35

3.3. Khả năng đổ bóng.................................................................................................35

3.4. Diện tích mái.........................................................................................................36

3.5. Công suất...............................................................................................................36

IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.................................................................................37

4.1. Các loại PV và lựa chọn tốt nhất cho hệ thống......................................................37

4.2. Lựa chọn Inverter..................................................................................................40

4.2.1. Các yêu cầu lựa chọn inverter........................................................................40

4.2.2. Lựa chọn inverter...........................................................................................40

4.3. Cấu hình hệ thống.................................................................................................41

4.3.1. Tấm quang năng và inverter...........................................................................41

4.3.2. Các tổn thất của hệ thống............................................................................... 44

V. MÔ PHỎNG ĐỔ BÓNG..................................................................................47

5.1. Thiết kế hệ thống bằng SketchUp..........................................................................47

5.2. Mô phỏng đổ bóng bằng PVsyst............................................................................49

VI. TÍNH TOÁN CHI PHÍ...................................................................................50

VII. SƠ ĐỒ THI CÔNG.......................................................................................51

7.1. Sơ đồ mái..............................................................................................................51

7.2. Sơ đồ lắp đặt PV....................................................................................................54

7.3. Sơ đồ kết nối String...............................................................................................56

7.4. Sơ đồ máng cáp.....................................................................................................57

7.5. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống................................................................................59

2

Downloaded by hoang sum (hoangsum@toicode.io)

lOMoARcPSD|33667135

VIII. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG..............................................................................60

IX. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....................................................64

9.1 Kết luận..................................................................................................................64

9.2 Hướng phát triển.....................................................................................................65

TÀI LIỆU THAM KHẢO....LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Hoàng Sum" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: