Thiết kế mạch đếm 0099 sử dụng IC 74LS192 (Thuyết minh + Mạch thiết kế)



Là một sinh viên ngành điện tử viễn thông, để nâng cao tính thực hành và khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế thì việc tìm tòi, tự nghiên cứu và thiết kế các mạch điện tử cơ bản là điều tất yếu đối với sinh viên. Để giúp cho việc tự tìm hiểu và đưa sinh viên đến gần hơn với công nghệ điện tử, bộ môn đồ án điện tử cơ bản đã ra đời và giúp cho các sinh viên chúng em làm quen dễ dàng hơn và tạo động lực mạnh mẽ giúp cho chúng em nâng cao hứng thú trong việc học tập. 

Với vốn kiến thức được học từ các môn chuyên ngành trước và sự hướng dẫn tận tình của cô ThS Phạm Thanh Huyền cộng thêm những tìm hiểu kiến thức qua mạng, em xin đưa ra đề tài: “Mạch đếm 00-99 sử dụng IC74LS192”. 

Đồ án này trình bày về: “Mạch đếm 00-99 sử dụng IC74LS192” gồm những nội dung sau:

Phần 1: Mở đầu.

Phần 2: Lý thuyết. 

Phần 3: Thiết kế, mô phỏng và thực hiện phần cứng. 

Phần 4: Kết quả thực hiện. 



NỘI DUNG:



LỜI CẢM ƠN 1

MỤC LỤC 3

DANH MỤC HÌNH ẢNH 5

DANH MỤC BẢNG BIỂU 7

PHẦN 1. MỞ ĐẦU 8

1.1. Tổng quan. 8

1.2. Nhiệm vụ đề tài. 9

PHẦN 2. LÝ THUYẾT 10

2.1. IC 555. 10

2.2. IC 74LS192. 12

2.3. IC 7447. 14

2.4. LED 7 thanh. 15

PHẦN 3. THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG 17

3.1. Yêu cầu thiết kế. 17

3.2. Phân tích thiết kế. 17

3.3. Thiết kế sơ đồ khối. 19

3.4. Thiết kế các khối. 19

3.4.1. Khối nguồn. 19

3.4.2. Khối tạo xung. 20

3.4.3. Khối đếm. 21

3.4.4. Khối giải mã. 22

3.4.5. Khối hiển thị. 22

3.5. Thiết kế mạch và mô phỏng. 23

3.5.1. Thiết kế mạch nguyên lý. 23

3.5.2. Mô phỏng. 23

So sánh kết quả lý thuyết tính toán và kết quả mô phỏng. 24


3.5.3. Thiết kế mạch in. 24

3.6. Chế tạo và lắp ráp. 25

3.6.1. Mạch cắm trên breadboard. 25

3.6.2. Làm mạch in thủ công và lắp ráp linh kiện. 26

PHẦN 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 27

4.1. Thử nghiệm. 27

4.2. Đo đạc và hiệu chỉnh. 27

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 30

Những kết quả đạt được: 30

Những mặt hạn chế: 30

Hướng phát triển: 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

PHỤ LỤC 32

Lập kế hoạch liên quan đến tài chính và quản lý dự án: 32

Mô tả nội dung hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong đồ án: 33







LINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH (WORD)


LINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH (PDF)


LINK DOWNLOAD - MẠCH THIẾT KẾ



Là một sinh viên ngành điện tử viễn thông, để nâng cao tính thực hành và khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế thì việc tìm tòi, tự nghiên cứu và thiết kế các mạch điện tử cơ bản là điều tất yếu đối với sinh viên. Để giúp cho việc tự tìm hiểu và đưa sinh viên đến gần hơn với công nghệ điện tử, bộ môn đồ án điện tử cơ bản đã ra đời và giúp cho các sinh viên chúng em làm quen dễ dàng hơn và tạo động lực mạnh mẽ giúp cho chúng em nâng cao hứng thú trong việc học tập. 

Với vốn kiến thức được học từ các môn chuyên ngành trước và sự hướng dẫn tận tình của cô ThS Phạm Thanh Huyền cộng thêm những tìm hiểu kiến thức qua mạng, em xin đưa ra đề tài: “Mạch đếm 00-99 sử dụng IC74LS192”. 

Đồ án này trình bày về: “Mạch đếm 00-99 sử dụng IC74LS192” gồm những nội dung sau:

Phần 1: Mở đầu.

Phần 2: Lý thuyết. 

Phần 3: Thiết kế, mô phỏng và thực hiện phần cứng. 

Phần 4: Kết quả thực hiện. 



NỘI DUNG:



LỜI CẢM ƠN 1

MỤC LỤC 3

DANH MỤC HÌNH ẢNH 5

DANH MỤC BẢNG BIỂU 7

PHẦN 1. MỞ ĐẦU 8

1.1. Tổng quan. 8

1.2. Nhiệm vụ đề tài. 9

PHẦN 2. LÝ THUYẾT 10

2.1. IC 555. 10

2.2. IC 74LS192. 12

2.3. IC 7447. 14

2.4. LED 7 thanh. 15

PHẦN 3. THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG 17

3.1. Yêu cầu thiết kế. 17

3.2. Phân tích thiết kế. 17

3.3. Thiết kế sơ đồ khối. 19

3.4. Thiết kế các khối. 19

3.4.1. Khối nguồn. 19

3.4.2. Khối tạo xung. 20

3.4.3. Khối đếm. 21

3.4.4. Khối giải mã. 22

3.4.5. Khối hiển thị. 22

3.5. Thiết kế mạch và mô phỏng. 23

3.5.1. Thiết kế mạch nguyên lý. 23

3.5.2. Mô phỏng. 23

So sánh kết quả lý thuyết tính toán và kết quả mô phỏng. 24


3.5.3. Thiết kế mạch in. 24

3.6. Chế tạo và lắp ráp. 25

3.6.1. Mạch cắm trên breadboard. 25

3.6.2. Làm mạch in thủ công và lắp ráp linh kiện. 26

PHẦN 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 27

4.1. Thử nghiệm. 27

4.2. Đo đạc và hiệu chỉnh. 27

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 30

Những kết quả đạt được: 30

Những mặt hạn chế: 30

Hướng phát triển: 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

PHỤ LỤC 32

Lập kế hoạch liên quan đến tài chính và quản lý dự án: 32

Mô tả nội dung hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong đồ án: 33







LINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH (WORD)


LINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH (PDF)


LINK DOWNLOAD - MẠCH THIẾT KẾ

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: