Thiết kế phân xưởng Reforming xúc tác với năng suất dây chuyền 1.490.000 tấn trên năm3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán .

Phần lý thuyết : nêu tổng quan về quá trình Roforming xúc tác trong công nghiệp chế biến dầu .

Phần tính toán : tính cân bằng vật chất, tính cân bằng nhiệt lượng của phân xưởng và kích thước mỗi lò phản ứng .

Phần kinh tế 

Phần xây dựng : bố trí mặt bằng phân xưởng .

Phần an toàn lao động và bảo vệ môi trường 

4. Các bản vẽ (ghi số các loại bản vẽ về kích thước) .

Bản vẽ sơ đồ công nghệ sản xuất .

Bản vẽ thiết bị chính .

Bản vẽ tổng quan mặt bằng nhà máy NỘI DUNG:PHẦN MỞ ĐẦU    5                                                                              

PHẦN TỔNG QUAN 8

I. CƠ SỞ HOÁ HỌC CỦA QUÁ TRÌNH 8

     1.1  Các phản ứng xảy ra trong quá trình 8

     1.2 Cơ chế phản ứng Reforming xúc tác 19

     1.3 Nhiệt động học phản ứng và điều kiện phản ứng 22

II. NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM 26

      2.1 Nguyên liệu 26

      2.2 Hydro hóa làm sạch nguyên liệu 30

      2.3 Sản phẩm của quá trình Reforming xúc tác 33

III. XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH REFORMING XÚC TÁC 36

      3.1 lịch sử phát triển 37

3.2 vai trò của xúc tác hai chức năng............................................. 38

      3.3 Tính chất của chất xúc tác 41

3.4. những nguyên nhân làm giảm hoạt tính .......... 43

      3.5. tái sinh xúc tác 46

      3. 5.1 Sự thay đổi các chất xúc tác trong quá trình làm việc 46

      3.5.2 Các phương pháp tái sinh chất xúc tác 46

      3.5.3 Tuổi thọ xúc tác và giới thiệu một số chất xúc tác 48

 IV. CÔNG NGHỆ REFORMING XÚC TÁC 50

       4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 50

       4.2 Giới thiệu một số sơ đồ công nghệ 53

 4.3 thiết kế phân xưởng........................................................................68

 4.4.Các thiết bị chính của quá trình 69

PHẦN TÍNH TOÁN 72

PHẦN TÍNH TOÁN KINH TẾ 102

PHẦN XÂY DỰNG 107

I. CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 107

II. CÁC NGUYÊN TẮC KHI THIẾT KẾ XÂY DỰNG 109

III.BỐ TRÍ  MẶT BẰNG XÂY DỰNG 110

PHẦN AN TOÀN 113

I. KHÁI QUÁT 113

      1.1 Nguyên nhân kỹ thuật 113

      1.2 Nguyên nhân do tổ chức 113

      1.3 nguyên nhân do vệ sinh......................................................... 113

II. NHỮNG YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 114

       2.1 Phòng chống cháy 114

       2.2 Ngăn ngừa khả năng suất hiện những nguồn gây cháy 114

       2.3 Ngăn ngừa khả năng suất hiện những nguồn cháy 115

III. NHỮNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN CHÁY NỔ . 116

PHẦN KẾT LUẬN 118

TÀI LIỆU THAM KHẢO 119


LINK DOWNLOAD3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán .

Phần lý thuyết : nêu tổng quan về quá trình Roforming xúc tác trong công nghiệp chế biến dầu .

Phần tính toán : tính cân bằng vật chất, tính cân bằng nhiệt lượng của phân xưởng và kích thước mỗi lò phản ứng .

Phần kinh tế 

Phần xây dựng : bố trí mặt bằng phân xưởng .

Phần an toàn lao động và bảo vệ môi trường 

4. Các bản vẽ (ghi số các loại bản vẽ về kích thước) .

Bản vẽ sơ đồ công nghệ sản xuất .

Bản vẽ thiết bị chính .

Bản vẽ tổng quan mặt bằng nhà máy NỘI DUNG:PHẦN MỞ ĐẦU    5                                                                              

PHẦN TỔNG QUAN 8

I. CƠ SỞ HOÁ HỌC CỦA QUÁ TRÌNH 8

     1.1  Các phản ứng xảy ra trong quá trình 8

     1.2 Cơ chế phản ứng Reforming xúc tác 19

     1.3 Nhiệt động học phản ứng và điều kiện phản ứng 22

II. NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM 26

      2.1 Nguyên liệu 26

      2.2 Hydro hóa làm sạch nguyên liệu 30

      2.3 Sản phẩm của quá trình Reforming xúc tác 33

III. XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH REFORMING XÚC TÁC 36

      3.1 lịch sử phát triển 37

3.2 vai trò của xúc tác hai chức năng............................................. 38

      3.3 Tính chất của chất xúc tác 41

3.4. những nguyên nhân làm giảm hoạt tính .......... 43

      3.5. tái sinh xúc tác 46

      3. 5.1 Sự thay đổi các chất xúc tác trong quá trình làm việc 46

      3.5.2 Các phương pháp tái sinh chất xúc tác 46

      3.5.3 Tuổi thọ xúc tác và giới thiệu một số chất xúc tác 48

 IV. CÔNG NGHỆ REFORMING XÚC TÁC 50

       4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 50

       4.2 Giới thiệu một số sơ đồ công nghệ 53

 4.3 thiết kế phân xưởng........................................................................68

 4.4.Các thiết bị chính của quá trình 69

PHẦN TÍNH TOÁN 72

PHẦN TÍNH TOÁN KINH TẾ 102

PHẦN XÂY DỰNG 107

I. CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 107

II. CÁC NGUYÊN TẮC KHI THIẾT KẾ XÂY DỰNG 109

III.BỐ TRÍ  MẶT BẰNG XÂY DỰNG 110

PHẦN AN TOÀN 113

I. KHÁI QUÁT 113

      1.1 Nguyên nhân kỹ thuật 113

      1.2 Nguyên nhân do tổ chức 113

      1.3 nguyên nhân do vệ sinh......................................................... 113

II. NHỮNG YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 114

       2.1 Phòng chống cháy 114

       2.2 Ngăn ngừa khả năng suất hiện những nguồn gây cháy 114

       2.3 Ngăn ngừa khả năng suất hiện những nguồn cháy 115

III. NHỮNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN CHÁY NỔ . 116

PHẦN KẾT LUẬN 118

TÀI LIỆU THAM KHẢO 119


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: