TRÍCH LY CAFFEINE và LOẠI CAFFEINE TRONG CHẾ BIẾN TRÀ và cà PHÊCaffeine là một hợp chất tự nhiên có trong lá, hạt và quả của hơn 60 loài thực vật. Do đó, các loại thực phẩm hay đồ uống sử dụng các loại thực vật trên làm nguyên liệu sẽ chứa một hàm lượng caffeine tự nhiên.

Caffeine chủ yếu được tồng hợp từ lá trà (chiếm khoảng 3–5 % trọng lượng khô), và có hàm lượng ít biến đổi trong quá trình phát triển của lá trà. Hàm lượng caffeine trong lá trà cao hơn hàm lượng caffeine trong hạt cà phê (chiếm khoảng 1,5 % trọng lượng khô).NỘI DUNG:PHỤ LỤC iv

DANH SÁCH HÌNH iv

DANH SÁCH BẢNG iv

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CAFFEINE 5

1.1. Tính chất hóa học 5

1.2. Tác dụng sinh học 6

1.3. So sánh lợi ích và tác hại của caffeine 7

PHẦN 2. TRÍCH LY CAFFEINE TRONG CHẾ BIẾN CÀ PHÊ 9

1.4. Giới thiệu 9

1.5. Trích lycaffeine trong chế biến cà phê bằng nước 10

1.5.1. Giới thiệu 10

1.5.2. Các biến đổi 10

1.5.3. Phương pháp thực hiện 10

1.5.3.1. Giai đoạn 1 11

1.5.3.2. Giai đoạn 2 12

1.5.3.3. Giai đoạn 3 12

1.5.4. Thông số công nghệ 12

1.6. Trích lycaffeine trong chế biến cà phê bằng dung môi 13

1.6.1. Giới thiệu 13

1.6.2. Phương pháp thực hiện 14

1.7. Trích ly caffeine trong chế biến cà phê bằng CO2 siêu tới hạn 15

1.7.1. Giới thiệu 15

1.7.2. scCO2 15

1.7.3. Tính chất của scCO2 15

1.7.4. Ưu điểm của việc lựa chọn scCO2 để trích ly caffeine 16

1.7.5. Các biến đổi 16

1.7.6. Phương pháp thực hiện trích ly caffeine trong chế biến cà phê bằng scCO2 và than hoạt tính 17

1.7.7. Các yếu tố ảnh hưởng 19

1.7.7.1. Hàm lượng ẩm và thời gian ngâm 19

1.7.7.2. Tốc độ dòng chảy 20

1.7.7.3. Nhiệt độ, áp suất 21

PHẦN 3. TRÍCH LY CAFFEINE TRONG CHẾ BIẾN TRÀ BẰNG CO2 SIÊU TỚI HẠN 22

1.8. Vai trò của trích ly caffeinetrong chế biến trà 22

1.9. Trích ly caffeine trong chế biến trà bằng scCO2 22

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24


Caffeine là một hợp chất tự nhiên có trong lá, hạt và quả của hơn 60 loài thực vật. Do đó, các loại thực phẩm hay đồ uống sử dụng các loại thực vật trên làm nguyên liệu sẽ chứa một hàm lượng caffeine tự nhiên.

Caffeine chủ yếu được tồng hợp từ lá trà (chiếm khoảng 3–5 % trọng lượng khô), và có hàm lượng ít biến đổi trong quá trình phát triển của lá trà. Hàm lượng caffeine trong lá trà cao hơn hàm lượng caffeine trong hạt cà phê (chiếm khoảng 1,5 % trọng lượng khô).NỘI DUNG:PHỤ LỤC iv

DANH SÁCH HÌNH iv

DANH SÁCH BẢNG iv

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CAFFEINE 5

1.1. Tính chất hóa học 5

1.2. Tác dụng sinh học 6

1.3. So sánh lợi ích và tác hại của caffeine 7

PHẦN 2. TRÍCH LY CAFFEINE TRONG CHẾ BIẾN CÀ PHÊ 9

1.4. Giới thiệu 9

1.5. Trích lycaffeine trong chế biến cà phê bằng nước 10

1.5.1. Giới thiệu 10

1.5.2. Các biến đổi 10

1.5.3. Phương pháp thực hiện 10

1.5.3.1. Giai đoạn 1 11

1.5.3.2. Giai đoạn 2 12

1.5.3.3. Giai đoạn 3 12

1.5.4. Thông số công nghệ 12

1.6. Trích lycaffeine trong chế biến cà phê bằng dung môi 13

1.6.1. Giới thiệu 13

1.6.2. Phương pháp thực hiện 14

1.7. Trích ly caffeine trong chế biến cà phê bằng CO2 siêu tới hạn 15

1.7.1. Giới thiệu 15

1.7.2. scCO2 15

1.7.3. Tính chất của scCO2 15

1.7.4. Ưu điểm của việc lựa chọn scCO2 để trích ly caffeine 16

1.7.5. Các biến đổi 16

1.7.6. Phương pháp thực hiện trích ly caffeine trong chế biến cà phê bằng scCO2 và than hoạt tính 17

1.7.7. Các yếu tố ảnh hưởng 19

1.7.7.1. Hàm lượng ẩm và thời gian ngâm 19

1.7.7.2. Tốc độ dòng chảy 20

1.7.7.3. Nhiệt độ, áp suất 21

PHẦN 3. TRÍCH LY CAFFEINE TRONG CHẾ BIẾN TRÀ BẰNG CO2 SIÊU TỚI HẠN 22

1.8. Vai trò của trích ly caffeinetrong chế biến trà 22

1.9. Trích ly caffeine trong chế biến trà bằng scCO2 22

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: