Xây dựng chương trình quản lý cửa hàng bán xe máy (Phạm Đức Hải)Sau khi học 3 môn phân tích thiết kế hệ thống, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình window để  củng cố kiến thức trên giảng đường, và để có thêm kinh nghiệm về lập trình một chương trình ứng dụng thực tế chúng em đã quyết định viết 1 chương trình quản lý có sử dụng kiến thức đã của cả 3 môn trên.

    Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển ngày càng phát triển mạnh và có nhiều ứng dụng trong thực tế như tổ chức quản lý bán hàng, thư viện, quản lý nhân viên.Chương trình của chúng em được cài đặt cơ sở dữ liệu với SQL,giao diện được thiết kế bằng C#,kết hợp với dotnetbar.


NỘI DUNG:


Chương I : Khảo sát nghiệp vụ đề tài 5

1.Hoạt động của hệ thống. 5

2.Ưu nhược điểm của hệ thống cũ. 7

3.Một số biểu mẫu thu được của hệ thống cũ 9

Chương II : Phân tích hệ thống 10


1.Mô hình phân cấp chức năng của hệ thống 10

2.Mô hình luồng dữ liệu mức khung cảnh 11

3.Mô hình luồng dữ liệu mức đỉnh 12


Chương III :  Thiết kế hệ thống 13

1. Xây dựng mô hình thực thể liên kết 13

2.Chuyển mô hình thực thể liên kết thành các bản ghi logic 16

3. Thiết kế CSDL vật lý 16

3.1. Lập từ điển dữ liệu 17

3.1.1 Bảng khách hàng 17

3.1.2. Bảng mặt hàng 18

3.1.3. Bảng nhà cung cấp 18

3.1.4. Bảng nhân viên 19

3.1.5. Bảng phiếu nhập 20

3.1.6. Bảng phiếu xuất 20

3.1.7. Bảng chi tiết phiếu nhập 20

3.1.8. Bảng chi tiết phiếu xuất 21

3.2 . Mô hình dữ liệu vật lý 22


Chương IV . Thiết kế code cho SQL 23

1. Tạo các bảng trong CSDL 23

2. Tạo các thủ tục 26

2.1. Tạo các thủ tục cho bảng Nhà Cung Cấp 26

2.2. Tạo các thủ tục cho bảng Khách Hàng 28

2.3. Tạo các thủ tục cho bảng Nhân Viên 30

2.4. Tạo các thủ tục cho bảng Mặt Hàng 31

2.5. Tạo các thủ tục cho bảng Phiếu Nhập 33

2.6. Tạo các thủ tục cho bảng Phiếu Xuất 35

2.7. Tạo các thủ tục cho bảng Chi Tiết Phiếu Nhập 37

2.8. Tạo các thủ tục cho bảng Chi Tiết Phiếu Xuất 39

3. Tạo các View 41

4. Tạo các Trigger 43


Chương V :  Cài đặt chương trình 47

1. Thiết kế giao diện 47

1.1 Thiết kế thực đơn 47

1.2 Thiết kế giao diện 47

2. Cài đặt chương trình 56


Chương VI :  Kết luận 59

1. Kết quả thu được 59

2. Hướng phát triển tiếp theo 59

3. Cách sử dụng chương trình. 59


Danh mục tài liệu tham khảo:. 60


LINK DOWNLOADSau khi học 3 môn phân tích thiết kế hệ thống, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình window để  củng cố kiến thức trên giảng đường, và để có thêm kinh nghiệm về lập trình một chương trình ứng dụng thực tế chúng em đã quyết định viết 1 chương trình quản lý có sử dụng kiến thức đã của cả 3 môn trên.

    Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển ngày càng phát triển mạnh và có nhiều ứng dụng trong thực tế như tổ chức quản lý bán hàng, thư viện, quản lý nhân viên.Chương trình của chúng em được cài đặt cơ sở dữ liệu với SQL,giao diện được thiết kế bằng C#,kết hợp với dotnetbar.


NỘI DUNG:


Chương I : Khảo sát nghiệp vụ đề tài 5

1.Hoạt động của hệ thống. 5

2.Ưu nhược điểm của hệ thống cũ. 7

3.Một số biểu mẫu thu được của hệ thống cũ 9

Chương II : Phân tích hệ thống 10


1.Mô hình phân cấp chức năng của hệ thống 10

2.Mô hình luồng dữ liệu mức khung cảnh 11

3.Mô hình luồng dữ liệu mức đỉnh 12


Chương III :  Thiết kế hệ thống 13

1. Xây dựng mô hình thực thể liên kết 13

2.Chuyển mô hình thực thể liên kết thành các bản ghi logic 16

3. Thiết kế CSDL vật lý 16

3.1. Lập từ điển dữ liệu 17

3.1.1 Bảng khách hàng 17

3.1.2. Bảng mặt hàng 18

3.1.3. Bảng nhà cung cấp 18

3.1.4. Bảng nhân viên 19

3.1.5. Bảng phiếu nhập 20

3.1.6. Bảng phiếu xuất 20

3.1.7. Bảng chi tiết phiếu nhập 20

3.1.8. Bảng chi tiết phiếu xuất 21

3.2 . Mô hình dữ liệu vật lý 22


Chương IV . Thiết kế code cho SQL 23

1. Tạo các bảng trong CSDL 23

2. Tạo các thủ tục 26

2.1. Tạo các thủ tục cho bảng Nhà Cung Cấp 26

2.2. Tạo các thủ tục cho bảng Khách Hàng 28

2.3. Tạo các thủ tục cho bảng Nhân Viên 30

2.4. Tạo các thủ tục cho bảng Mặt Hàng 31

2.5. Tạo các thủ tục cho bảng Phiếu Nhập 33

2.6. Tạo các thủ tục cho bảng Phiếu Xuất 35

2.7. Tạo các thủ tục cho bảng Chi Tiết Phiếu Nhập 37

2.8. Tạo các thủ tục cho bảng Chi Tiết Phiếu Xuất 39

3. Tạo các View 41

4. Tạo các Trigger 43


Chương V :  Cài đặt chương trình 47

1. Thiết kế giao diện 47

1.1 Thiết kế thực đơn 47

1.2 Thiết kế giao diện 47

2. Cài đặt chương trình 56


Chương VI :  Kết luận 59

1. Kết quả thu được 59

2. Hướng phát triển tiếp theo 59

3. Cách sử dụng chương trình. 59


Danh mục tài liệu tham khảo:. 60


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: