Đánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen (Ehretia asperula Xoll. & Moritzi) tại tỉnh Hòa BìnhĐánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen (Ehretia asperula Xoll. & Moritzi) tại tỉnh Hòa Bình


NỘI DUNG:


I.TỔNG QUAN  ..................................................................................................  3

1.1.Đặc điểm phân loại  ........................................................................................  3

1.1.1.Chi Cườm rụng (Ehretia P. Browne)  ........................................................  3

1.1.2.Cây xạ đen Ehretia asperula Zoll. & Moritzi  ............................................  5

1.2.Tình hình nghiên cứu cây xạ đen ở Việt Nam và trên thế giới  ...................  13

1.2.1.Tình hình nghiên cứu cây xạ đen ở Việt Nam  ..........................................  13

1.2.2.Tình hình nghiên cứu cây xạ đen trên thế giới  .........................................  17

II.VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .......................................  21

2.1.Vật liệu nghiên cứu  ......................................................................................  21

2.2.Thiết bị máy móc  .........................................................................................  22

2.3.  Phương pháp nghiên cứu  ........................................................................  23

2.3.1. Phương pháp điều tra  ...............................................................................  23

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu thực vật  ...........................................................  23

2.3.3.  Phương pháp xử lý mẫu  ..........................................................................  24

2.3.4.  Phương pháp thử nghiệm hoạt tính sinh học  ..........................................  26

III.  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  ...................................................................  32

3.1. Giám định loài của cây xạ đen tại Hòa Bình  ..............................................  32

3.2.  Đánh giá phân bố và trữ lượng loài của cây xạ đen tại Hòa Bình  .........  34

3.2.1. Đặc điểm phân bố địa lý  ..........................................................................  34

3.2.2. Trữ lượng cây xạ đen tại Hòa Bình  .........................................................  35

3.3.  Kết quả quá trình chiết tách  ....................................................................  39

3.3.1. Điều chế các loại cao  ...............................................................................  39

3.3.2. Phân lập chất sạch từ cặn etyl axetat của bộ phận thân cây xạ đen  ........  39

3.4.  Hoạt tính sinh học của cây xạ đen  ..........................................................  43

3.4.1.  Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định  ...................................................  43

3.4.2.  Hoạt tính chống oxy hóa ........................................................................  46 

iii

3.4.3. Hoạt tính gây độc trên các dòng tế bào ung thư.  .....................................  49

IV. KẾT LUẬN  .................................................................................................  58

V. KIẾN NGHỊ  ..................................................................................................  59

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .................................................................................  60

PHỤ LỤC 1  .......................................................................................................  68

KHÓA PHÂN LOẠI TỚI LOÀI  .......................................................................  70

PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG CÂY XẠ ĐEN TẠI TỈNH HÒA BÌNH  72LINK DOWNLOADĐánh giá trữ lượng và hoạt tính sinh học của cây xạ đen (Ehretia asperula Xoll. & Moritzi) tại tỉnh Hòa Bình


NỘI DUNG:


I.TỔNG QUAN  ..................................................................................................  3

1.1.Đặc điểm phân loại  ........................................................................................  3

1.1.1.Chi Cườm rụng (Ehretia P. Browne)  ........................................................  3

1.1.2.Cây xạ đen Ehretia asperula Zoll. & Moritzi  ............................................  5

1.2.Tình hình nghiên cứu cây xạ đen ở Việt Nam và trên thế giới  ...................  13

1.2.1.Tình hình nghiên cứu cây xạ đen ở Việt Nam  ..........................................  13

1.2.2.Tình hình nghiên cứu cây xạ đen trên thế giới  .........................................  17

II.VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .......................................  21

2.1.Vật liệu nghiên cứu  ......................................................................................  21

2.2.Thiết bị máy móc  .........................................................................................  22

2.3.  Phương pháp nghiên cứu  ........................................................................  23

2.3.1. Phương pháp điều tra  ...............................................................................  23

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu thực vật  ...........................................................  23

2.3.3.  Phương pháp xử lý mẫu  ..........................................................................  24

2.3.4.  Phương pháp thử nghiệm hoạt tính sinh học  ..........................................  26

III.  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  ...................................................................  32

3.1. Giám định loài của cây xạ đen tại Hòa Bình  ..............................................  32

3.2.  Đánh giá phân bố và trữ lượng loài của cây xạ đen tại Hòa Bình  .........  34

3.2.1. Đặc điểm phân bố địa lý  ..........................................................................  34

3.2.2. Trữ lượng cây xạ đen tại Hòa Bình  .........................................................  35

3.3.  Kết quả quá trình chiết tách  ....................................................................  39

3.3.1. Điều chế các loại cao  ...............................................................................  39

3.3.2. Phân lập chất sạch từ cặn etyl axetat của bộ phận thân cây xạ đen  ........  39

3.4.  Hoạt tính sinh học của cây xạ đen  ..........................................................  43

3.4.1.  Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định  ...................................................  43

3.4.2.  Hoạt tính chống oxy hóa ........................................................................  46 

iii

3.4.3. Hoạt tính gây độc trên các dòng tế bào ung thư.  .....................................  49

IV. KẾT LUẬN  .................................................................................................  58

V. KIẾN NGHỊ  ..................................................................................................  59

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .................................................................................  60

PHỤ LỤC 1  .......................................................................................................  68

KHÓA PHÂN LOẠI TỚI LOÀI  .......................................................................  70

PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG CÂY XẠ ĐEN TẠI TỈNH HÒA BÌNH  72LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: