GIÁO TRÌNH - Năng lượng và quản lý năng lượng - Hoàng TríNội dung giáo trình được biên soạn với thời lượng: 30 tiết

Phần I: Năng lượng  26 tiết

ChươngI: Tổng quan về môi trường và năng lượng    02 tiết

Bài 1: Môi trường 

Bài 2: Năng lượng 

Chương II: Năng lượng không tái tạo    02 tiết

Bài 3: Năng lượng hóa thạch    01 tiết

Bài 4: Năng lượng hạt nhân  01 tiết

Chương III: Năng lượng mới và tái tạo  22 tiết

Bài 5: Tổng quan    01 tiết

Bài 6: Năng lượng mặt trời  01 tiết

Bài 7: Các ứng dụng năng lượng mặt trời    05 tiết

Bài 8: Năng lượng sinh khối    04 tiết

Bài 9: Năng lượng gió   04 tiết

Bài 10: Năng lượng nước    03 tiết 

4

Bài 11: Năng lượng Hydro    01 tiết

Bài 12: Năng lượng địa nhiệt  01 tiết

Bài 13: Năng lượng sét  0,5 tiết

Bài 14: Năng lượng từ băng methane hydrate      0,5 tiết

Bài 15: Năng lượng tái tạo nhỏ  01tiết 

Phần II: Quản lý năng lượng    04 tiết

Bài 16: Hệ thống quản lý năng lượng  01 tiết

Bài 17: Quản lý năng lượng cho gia đình và nhà máy    03 tiết


Nội dung giáo trình được biên soạn với thời lượng: 30 tiết

Phần I: Năng lượng  26 tiết

ChươngI: Tổng quan về môi trường và năng lượng    02 tiết

Bài 1: Môi trường 

Bài 2: Năng lượng 

Chương II: Năng lượng không tái tạo    02 tiết

Bài 3: Năng lượng hóa thạch    01 tiết

Bài 4: Năng lượng hạt nhân  01 tiết

Chương III: Năng lượng mới và tái tạo  22 tiết

Bài 5: Tổng quan    01 tiết

Bài 6: Năng lượng mặt trời  01 tiết

Bài 7: Các ứng dụng năng lượng mặt trời    05 tiết

Bài 8: Năng lượng sinh khối    04 tiết

Bài 9: Năng lượng gió   04 tiết

Bài 10: Năng lượng nước    03 tiết 

4

Bài 11: Năng lượng Hydro    01 tiết

Bài 12: Năng lượng địa nhiệt  01 tiết

Bài 13: Năng lượng sét  0,5 tiết

Bài 14: Năng lượng từ băng methane hydrate      0,5 tiết

Bài 15: Năng lượng tái tạo nhỏ  01tiết 

Phần II: Quản lý năng lượng    04 tiết

Bài 16: Hệ thống quản lý năng lượng  01 tiết

Bài 17: Quản lý năng lượng cho gia đình và nhà máy    03 tiết
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: