Hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel Common Rail Injecter (hãng TOYOTA, KIA MOTORS TRƯỜNG HẢI)1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI.

Kiểm tra đánh giá được tình trạng kỹ thuật, các thông số bên trong, thông số về kết cấu của hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel Common Rail injecter.

Đề xuất những giải pháp, phương án để kiểm tra, chẩn đoán, khắc phục những hư hỏng của hệ thống.

Xây dựng hệ thống các bài tập thực hành về hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel common_rail injecter.


1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU. 

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.

Xây dựng hệ thống bài tập thực hành, bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận của hệ thống cung cấp nhiên liệu DIESEL Common_Rail injecter.

1.3.2.  Khách thể nghiên cứu.

Hệ thống cung cấp nhiên liệu DIESEL Common_Rail của hãng TOYOTA, KIA MOTORS TRƯỜNG HẢI


1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI.

Kiểm tra đánh giá được tình trạng kỹ thuật, các thông số bên trong, thông số về kết cấu của hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel Common Rail injecter.

Đề xuất những giải pháp, phương án để kiểm tra, chẩn đoán, khắc phục những hư hỏng của hệ thống.

Xây dựng hệ thống các bài tập thực hành về hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel common_rail injecter.


1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU. 

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.

Xây dựng hệ thống bài tập thực hành, bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận của hệ thống cung cấp nhiên liệu DIESEL Common_Rail injecter.

1.3.2.  Khách thể nghiên cứu.

Hệ thống cung cấp nhiên liệu DIESEL Common_Rail của hãng TOYOTA, KIA MOTORS TRƯỜNG HẢI
M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: