KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN CAFE

 NỘI DUNG:


PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................... 1

CHƯƠNG 1 : KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA

HÀNG BÁN CAFE .....................................................................................................3

1.1 Mục đích yêu cầu : 3

1.2 Tìm hiểu chung về quản lý quán Cafe : 3

1.2.1 Nhiệm vụ của một hệ thống quản lý quán Cafe :....................................3

1.2.2 Tổ chức quản lý các quán Cafe hiện nay :...............................................4

1.2.2.1 Quản lý kho hàng :..........................................................................4

1.2.2.2 Phục vụ khách hàng :.......................................................................4

1.2.2.3 Quản lý bán hàng, doanh thu :.........................................................4

1.2.2.4 Ưu nhược điểm của hệ thống quản lý quán Cafe trên :....................4

1.3 Khảo sát hiện trạng của quán Cafe : 5

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG & THIẾT KẾ CƠ SỞ

DỮ LIỆU .....................................................................................................7

2.1 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG : 7

2.1.1 Phương pháp phân tích :..........................................................................7

2.1.1.1 Sự cần thiết của việc phân tích bài toán với bài toán quản lý :........7

2.1.1.2 Phương pháp mô hình trong phân tích thiết kế hệ thống :...............7

2.1.1.3 Đặc điểm của phương pháp mô hình hóa trong phân tích và thiếtkế

hệ thống: 8

2.1.2 Công cụ lập trình :...................................................................................9

2.1.3 Mô hình nghiệp vụ :..............................................................................10

2.1.3.1 Biểu đồ ngữ cảnh...........................................................................10

2.1.3.2 Biểu đồ phân rã chức năng.............................................................11

2.1.3.3 Liệt kê các hồ sơ dữ liệu sử dụng..................................................13

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

2.1.4 Phân tích mô hình quan niệm................................................................14

2.1.4.1 Luồng dữ liệu mức 0......................................................................14

2.1.4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh....................................................15

2.1.5 Mô hình E-R.........................................................................................20

2.1.5.1 Liệt kê, chính xác hóa và lựa chọn thông tin.................................20

2.1.5.2 Xác định thực thể, gán thuộc tính cho nó và xác định định danh...23

2.1.5.3 Xác định mối quan hệ, thuộc tính..................................................27

2.1.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu logic...................................................................28

2.1.6.1 Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ..................................28

2.1.6.2 Cơ sở dữ liệu vật lý........................................................................31

2.1.7 Thiết kế hệ thống vật lý.........................................................................37

2.1.7.1 Xác định luồng hệ thống................................................................37

2.1.8 Đặc tả logic tiến trình............................................................................44

2.1.8.1 Tiến trình “ Quản lý tính hoá đơn”................................................44

2.1.8.2 Tiến trình “ Quản lý tính lương”....................................................44

2.1.8.3 Tiến trình “Quản lý doanh thu”.....................................................44

CHƯƠNG 3 : XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH...............................................45

3.1 Một số giao diện của chương trình : 45

3.1.1 Đăng nhập :...........................................................................................45

3.1.2 Quản lý khách hàng...............................................................................45

3.1.3 Quản lý nhân viên.................................................................................46

3.1.4 Quản lý chấm công nhân viên...............................................................46

3.1.5 Giao diện quản lý lập lương..................................................................47

3.1.6 Quản lý tạo thực đơn.............................................................................48

3.2 Đặc tả về giao diện 49

3.2.1 Giao diện quản lý..................................................................................49

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

3.2.2 Giao diện xử lý......................................................................................50

3.2.3 Giao diện thống kê, báo cáo..................................................................50

CHƯƠNG 4 : KẾT LUẬN.................................................................................51

TÀI LIỆU THAM KHẢO..LINK DOWNLOAD

 NỘI DUNG:


PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................... 1

CHƯƠNG 1 : KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA

HÀNG BÁN CAFE .....................................................................................................3

1.1 Mục đích yêu cầu : 3

1.2 Tìm hiểu chung về quản lý quán Cafe : 3

1.2.1 Nhiệm vụ của một hệ thống quản lý quán Cafe :....................................3

1.2.2 Tổ chức quản lý các quán Cafe hiện nay :...............................................4

1.2.2.1 Quản lý kho hàng :..........................................................................4

1.2.2.2 Phục vụ khách hàng :.......................................................................4

1.2.2.3 Quản lý bán hàng, doanh thu :.........................................................4

1.2.2.4 Ưu nhược điểm của hệ thống quản lý quán Cafe trên :....................4

1.3 Khảo sát hiện trạng của quán Cafe : 5

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG & THIẾT KẾ CƠ SỞ

DỮ LIỆU .....................................................................................................7

2.1 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG : 7

2.1.1 Phương pháp phân tích :..........................................................................7

2.1.1.1 Sự cần thiết của việc phân tích bài toán với bài toán quản lý :........7

2.1.1.2 Phương pháp mô hình trong phân tích thiết kế hệ thống :...............7

2.1.1.3 Đặc điểm của phương pháp mô hình hóa trong phân tích và thiếtkế

hệ thống: 8

2.1.2 Công cụ lập trình :...................................................................................9

2.1.3 Mô hình nghiệp vụ :..............................................................................10

2.1.3.1 Biểu đồ ngữ cảnh...........................................................................10

2.1.3.2 Biểu đồ phân rã chức năng.............................................................11

2.1.3.3 Liệt kê các hồ sơ dữ liệu sử dụng..................................................13

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

2.1.4 Phân tích mô hình quan niệm................................................................14

2.1.4.1 Luồng dữ liệu mức 0......................................................................14

2.1.4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh....................................................15

2.1.5 Mô hình E-R.........................................................................................20

2.1.5.1 Liệt kê, chính xác hóa và lựa chọn thông tin.................................20

2.1.5.2 Xác định thực thể, gán thuộc tính cho nó và xác định định danh...23

2.1.5.3 Xác định mối quan hệ, thuộc tính..................................................27

2.1.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu logic...................................................................28

2.1.6.1 Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ..................................28

2.1.6.2 Cơ sở dữ liệu vật lý........................................................................31

2.1.7 Thiết kế hệ thống vật lý.........................................................................37

2.1.7.1 Xác định luồng hệ thống................................................................37

2.1.8 Đặc tả logic tiến trình............................................................................44

2.1.8.1 Tiến trình “ Quản lý tính hoá đơn”................................................44

2.1.8.2 Tiến trình “ Quản lý tính lương”....................................................44

2.1.8.3 Tiến trình “Quản lý doanh thu”.....................................................44

CHƯƠNG 3 : XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH...............................................45

3.1 Một số giao diện của chương trình : 45

3.1.1 Đăng nhập :...........................................................................................45

3.1.2 Quản lý khách hàng...............................................................................45

3.1.3 Quản lý nhân viên.................................................................................46

3.1.4 Quản lý chấm công nhân viên...............................................................46

3.1.5 Giao diện quản lý lập lương..................................................................47

3.1.6 Quản lý tạo thực đơn.............................................................................48

3.2 Đặc tả về giao diện 49

3.2.1 Giao diện quản lý..................................................................................49

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

3.2.2 Giao diện xử lý......................................................................................50

3.2.3 Giao diện thống kê, báo cáo..................................................................50

CHƯƠNG 4 : KẾT LUẬN.................................................................................51

TÀI LIỆU THAM KHẢO..LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: