Khóa Luận Sản Xuất Chitin Chitosan Từ Vỏ Tôm Và Ứng Dụng Chitosan Làm Màng Bao Bảo Quản Cà Chua1.3. Mục tiêu: 

  Quy trình sản xuất chitin – chitosan từ vỏ tôm. Trong đó qúa trình thủy phân 

vỏ tôm được thực hiện bằng enzyme protease.

  Tổng quan về ứng dụng của chitosan trong bảo quản cà chua.

  Xây dựng quy trình để bảo quản cà chua bằng chitosan đơn giản và tiết kiệm.LINK DOWNLOAD1.3. Mục tiêu: 

  Quy trình sản xuất chitin – chitosan từ vỏ tôm. Trong đó qúa trình thủy phân 

vỏ tôm được thực hiện bằng enzyme protease.

  Tổng quan về ứng dụng của chitosan trong bảo quản cà chua.

  Xây dựng quy trình để bảo quản cà chua bằng chitosan đơn giản và tiết kiệm.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: