KINH TẾ KHU VỰC ASEAN - THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAMLao động được hiểu là hoạt động có mục đích, có ý thức của con ngườinhằm thay đổi các vật thể tự nhiên phù hợp với nhu cầu của con người. Thực chất là sự vận động của sức lao động trong quá trình tạo ra của cải vật chất cho xãhội, lao động cũng chính là quá trình kết hợp của sức lao động và tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm phục vụ nhu cầu con người.LINK DOWNLOADLao động được hiểu là hoạt động có mục đích, có ý thức của con ngườinhằm thay đổi các vật thể tự nhiên phù hợp với nhu cầu của con người. Thực chất là sự vận động của sức lao động trong quá trình tạo ra của cải vật chất cho xãhội, lao động cũng chính là quá trình kết hợp của sức lao động và tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm phục vụ nhu cầu con người.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: