Luận án Nghiên cứu quy trình dịch hóa, đường hóa và lên men ethanol đồng thời ở nồng độ chất khô cao từ gạoLuận án Nghiên cứu quy trình dịch hóa, đường hóa và lên men ethanol đồng thời ở nồng độ chất khô cao từ gạo


NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU  ....................................................................................................................  1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU  .................................................................  4

Tình hình sản xuất cồn trên thế giới và Việt Nam ......................................  4

Tình hình sản xuất cồn trên thế giới  .............................................................  4

Tình hình sản xuất cồn ở Việt Nam  ..............................................................  5

Một số công nghệ sản xuất cồn từ nguyên liệu chứa tinh bột hiện nay .......  6

Công nghệ sản xuất cồn không gia nhiệt  ......................................................  7

Nguyên liệu sản xuất cồn  ............................................................................  11

Nguồn cơ chất trong sản xuất cồn  ..............................................................  11

Nguyên liệu gạo trong sản xuất cồn  ...........................................................  12

Enzym trong sản xuất cồn từ nguyên liệu chứa tinh bột  ............................  16

Nấm men dùng trong công nghệ sản xuất cồn ...........................................  22

Các yếu tố công nghệ và cơ chế thủy phân nguyên liệu trong quy trình sản 

xuất cồn không gia nhiệt nồng độ chất khô cao  ....................................................  26

Ảnh hưởng của chế độ nghiền và kích thước nguyên liệu  .........................  26

Ảnh hưởng của nồng độ enzym thủy phân nguyên liệu sống ....................  27

Cơ chế thủy phân của enzym trên nguyên liệu trong quy trình SLSF-VHG

....................................................................................................................  27

Động học trong quy trình sản xuất cồn không gia nhiệt  .............................  30

Ảnh hưởng của nồng độ chất khô  ...............................................................  31

Ảnh hưởng của mật độ nấm men  ................................................................  32

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ khác  ...........................................  32

Tình hình ứng dụng quy trình sản xuất cồn không gia nhiệt  ......................  33

Ứng dụng chân không tách cồn đồng thời trong quá trình lên men  ........  34 

iv

NGUYÊN VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU  ........................................................................................................  38

Nguyên vật liệu  ............................................................................................  38

Gạo  ..............................................................................................................  38

Chế phẩm enzym  ........................................................................................  38

Chế phẩm nấm men  ....................................................................................  39

Chất bổ sung  ...............................................................................................  39

Hóa chất, thiết bị, địa điểm nghiên cứu  ......................................................  39

Nội dung nghiên cứu  ...................................................................................  40

Nội dung 1: Lựa chọn loại gạo, enzym, nấm men cho quy trình sản xuất 

cồn không gia nhiệt ở nồng độ chất khô cao.  .......................................................  40

Nội dung 2: Nghiên cứu điều kiện công nghệ, động học và cơ chế biến đổi 

thành phần dịch lên men trong quy trình SLSF-VHG.  ........................................  40

Nội dung 3: Nghiên cứu ứng dụng quy trình SLSF-VHG để sản xuất cồn ở

quy mô 100 L dịch lên men..................................................................................  40

Nội dung 4: Nghiên cứu lên men và chưng cất chân không tách cồn đồng 

thời trong quy trình SLSF-VHG.  .........................................................................  41

Phương pháp nghiên cứu ...........................................................................  41

Bố trí thí nghiệm  .........................................................................................  42

Phương pháp phân tích  ...............................................................................  49

Phương pháp thống kê và xử lý số liệu thực nghiệm  .................................  53

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  ........................................................  54

Lựa chọn loại gạo, enzym, nấm men cho quy trình SLSF-VHG  ..............  54

Lựa chọn gạo cho quy trình SLSF-VHG  ....................................................  54

Lựa chọn enzym đường hóa phụ trợ cho quy trình SLSF-VHG  ................  57

Lựa chọn chế phẩm nấm men  .....................................................................  59

Nghiên cứu điều kiện công nghệ, động học và cơ chế biến đổi thành phần 

dịch lên men trong quy trình SLSF-VHG  ..............................................................  64

Lựa chọn kích thước lưới nghiền bột gạo  ...................................................  64

Ảnh hưởng của nồng độ enzym đường hóa chính (Stargen 002)  ...............  66

Ảnh hưởng nguồn nitơ  ................................................................................  69

Ảnh hưởng của nồng độ chất khô  ...............................................................  81

Ảnh hưởng của mật độ nấm men  ................................................................  83 

v

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất cồn SLSF-VHG ở quy mô phòng 

thí nghiệm (1 L dịch lên men)  ..............................................................................  85

Động học của quá trình sản xuất cồn không gia nhiệt ở nồng độ chất khô 

cao    ....................................................................................................................  87

Hình thái, cấu trúc bột gạo trong quy trình SLSF-VHG  ............................  91

Nghiên cứu ứng dụng quy trình SLSF-VHG để sản xuất cồn ở quy mô 

100 L dịch lên men  ..................................................................................................  95

Nghiên cứu quy trình SLSF-VHG quy mô 100 L dịch lên men ................  96

Thống kê điện, nước và chi phí sản xuất cồn ở quy mô 100 L ................  100

Nghiên cứu lên men và chưng cất chân không tách cồn đồng thời trong 

quy trình SLSF-VHG  ............................................................................................  102

Ảnh hưởng của thời gian chưng cất chân không đến hiệu suất và thời gian 

lên men  ...............................................................................................................  102

Nghiên cứu nâng cao nồng độ chất khô trong quy trình SLSF-VHG bằng 

chưng cất chân không  .........................................................................................  104

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  ..............................................................................  112

Kết luận  ..................................................................................................................  112

Kiến nghị  ................................................................................................................  113

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN .............  114

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ....................................................................................  115

PHỤ LỤCLINK DOWNLOADLuận án Nghiên cứu quy trình dịch hóa, đường hóa và lên men ethanol đồng thời ở nồng độ chất khô cao từ gạo


NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU  ....................................................................................................................  1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU  .................................................................  4

Tình hình sản xuất cồn trên thế giới và Việt Nam ......................................  4

Tình hình sản xuất cồn trên thế giới  .............................................................  4

Tình hình sản xuất cồn ở Việt Nam  ..............................................................  5

Một số công nghệ sản xuất cồn từ nguyên liệu chứa tinh bột hiện nay .......  6

Công nghệ sản xuất cồn không gia nhiệt  ......................................................  7

Nguyên liệu sản xuất cồn  ............................................................................  11

Nguồn cơ chất trong sản xuất cồn  ..............................................................  11

Nguyên liệu gạo trong sản xuất cồn  ...........................................................  12

Enzym trong sản xuất cồn từ nguyên liệu chứa tinh bột  ............................  16

Nấm men dùng trong công nghệ sản xuất cồn ...........................................  22

Các yếu tố công nghệ và cơ chế thủy phân nguyên liệu trong quy trình sản 

xuất cồn không gia nhiệt nồng độ chất khô cao  ....................................................  26

Ảnh hưởng của chế độ nghiền và kích thước nguyên liệu  .........................  26

Ảnh hưởng của nồng độ enzym thủy phân nguyên liệu sống ....................  27

Cơ chế thủy phân của enzym trên nguyên liệu trong quy trình SLSF-VHG

....................................................................................................................  27

Động học trong quy trình sản xuất cồn không gia nhiệt  .............................  30

Ảnh hưởng của nồng độ chất khô  ...............................................................  31

Ảnh hưởng của mật độ nấm men  ................................................................  32

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ khác  ...........................................  32

Tình hình ứng dụng quy trình sản xuất cồn không gia nhiệt  ......................  33

Ứng dụng chân không tách cồn đồng thời trong quá trình lên men  ........  34 

iv

NGUYÊN VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU  ........................................................................................................  38

Nguyên vật liệu  ............................................................................................  38

Gạo  ..............................................................................................................  38

Chế phẩm enzym  ........................................................................................  38

Chế phẩm nấm men  ....................................................................................  39

Chất bổ sung  ...............................................................................................  39

Hóa chất, thiết bị, địa điểm nghiên cứu  ......................................................  39

Nội dung nghiên cứu  ...................................................................................  40

Nội dung 1: Lựa chọn loại gạo, enzym, nấm men cho quy trình sản xuất 

cồn không gia nhiệt ở nồng độ chất khô cao.  .......................................................  40

Nội dung 2: Nghiên cứu điều kiện công nghệ, động học và cơ chế biến đổi 

thành phần dịch lên men trong quy trình SLSF-VHG.  ........................................  40

Nội dung 3: Nghiên cứu ứng dụng quy trình SLSF-VHG để sản xuất cồn ở

quy mô 100 L dịch lên men..................................................................................  40

Nội dung 4: Nghiên cứu lên men và chưng cất chân không tách cồn đồng 

thời trong quy trình SLSF-VHG.  .........................................................................  41

Phương pháp nghiên cứu ...........................................................................  41

Bố trí thí nghiệm  .........................................................................................  42

Phương pháp phân tích  ...............................................................................  49

Phương pháp thống kê và xử lý số liệu thực nghiệm  .................................  53

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  ........................................................  54

Lựa chọn loại gạo, enzym, nấm men cho quy trình SLSF-VHG  ..............  54

Lựa chọn gạo cho quy trình SLSF-VHG  ....................................................  54

Lựa chọn enzym đường hóa phụ trợ cho quy trình SLSF-VHG  ................  57

Lựa chọn chế phẩm nấm men  .....................................................................  59

Nghiên cứu điều kiện công nghệ, động học và cơ chế biến đổi thành phần 

dịch lên men trong quy trình SLSF-VHG  ..............................................................  64

Lựa chọn kích thước lưới nghiền bột gạo  ...................................................  64

Ảnh hưởng của nồng độ enzym đường hóa chính (Stargen 002)  ...............  66

Ảnh hưởng nguồn nitơ  ................................................................................  69

Ảnh hưởng của nồng độ chất khô  ...............................................................  81

Ảnh hưởng của mật độ nấm men  ................................................................  83 

v

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất cồn SLSF-VHG ở quy mô phòng 

thí nghiệm (1 L dịch lên men)  ..............................................................................  85

Động học của quá trình sản xuất cồn không gia nhiệt ở nồng độ chất khô 

cao    ....................................................................................................................  87

Hình thái, cấu trúc bột gạo trong quy trình SLSF-VHG  ............................  91

Nghiên cứu ứng dụng quy trình SLSF-VHG để sản xuất cồn ở quy mô 

100 L dịch lên men  ..................................................................................................  95

Nghiên cứu quy trình SLSF-VHG quy mô 100 L dịch lên men ................  96

Thống kê điện, nước và chi phí sản xuất cồn ở quy mô 100 L ................  100

Nghiên cứu lên men và chưng cất chân không tách cồn đồng thời trong 

quy trình SLSF-VHG  ............................................................................................  102

Ảnh hưởng của thời gian chưng cất chân không đến hiệu suất và thời gian 

lên men  ...............................................................................................................  102

Nghiên cứu nâng cao nồng độ chất khô trong quy trình SLSF-VHG bằng 

chưng cất chân không  .........................................................................................  104

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  ..............................................................................  112

Kết luận  ..................................................................................................................  112

Kiến nghị  ................................................................................................................  113

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN .............  114

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ....................................................................................  115

PHỤ LỤCLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: