LUẬN VĂN - Khủng hoảng tài chính 2008 (Trần Thị Thùy Trâm)

 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 6

1. Khủng hoảng tài chính 6

1.1. Khái niệm 6

1.2. Khủng hoảng kinh tế và suy thoái kinh tế 6

1.3. Phân biệt khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế 7

1.4. Phân loại khủng hoảng tài chính 7

1.4.1. Khủng hoảng ngân hàng 7

1.4.2. Khủng hoảng tiền tệ 8

1.4.3. Khủng hoảng kép 8

1.4.4. Khủng hoảng nợ quốc gia 8

1.4.5. Khủng hoảng thị trường chứng khoán 8

1.4.6. Khủng hoảng cán cân thanh toán 8

1.4.7. Khủng hoảng khả năng tính thanh khoản 8

1.4.8. Khủng hoảng ngân sách 9

2. Nguyên nhân khủng hoảng tài chính 9

2.1. Nguyên nhân bên ngoài 9

2.2. Nguyên nhân bên trong 9


CHƯƠNG 2: CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 2008 10

A. DIỄN BIẾN 10

1. Diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 10

1.1. Tại Mỹ 10

1.1.1. Trước năm 2007 10

1.1.2. Năm 2007 11

1.1.3. Năm 2008 12

1.1.4. Năm 2009 14

1.2. Tại châu Âu 15

1.3. Tại các châu lục khác 16

B. NGUYÊN NHÂN CỦA CUỘC KHTC TOÀN CẦU 2008 17

1. Nguyên nhân trực tiếp của khủng hoảng 17

1.1. Nợ dưới chuẩn 17

1.2. Chứng khoán hóa 18

1.3. Các công ty định mức tín nhiệm 18

1.4. Công cụ đầu tư kết cấu 19

1.5. Hợp đồng hoán đổi tổn thất tín dụng 19

1.6. Mua bán khống 20

1.7. Khủng hoảng niềm tin 20

2. Nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng 20

C. TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHTC 2008 ĐẾN THẾ GIỚI 23

1. Hệ thống ngân hàng 23

2. Thị trường chứng khoán 23

3. Tốc độ tăng trưởng GDP 24

4. Thương mại quốc tế 26

5. Đầu tư quốc tế 27

6. Các khoản nợ quốc gia 28

7. Giá đồng USD 29

8. Giá cả các mặt hàng trên thế giới 30

D. ẢNH HƯỞNG CỦA KHTC TOÀN CẦU 2008 ĐẾN VIỆT NAM 31

1. Hệ thống ngân hàng 31

2. Thị trường chứng khoán 31

3. Tốc độ tăng trưởng GDP và lạm phát 31

4. Hoạt động thương mại 32

5. Đầu tư nước ngoài 33

6. Sản xuất nông nghiệp 33

7. Sản xuất công nghiệp 33

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 34

1. Cục Dự trữ Liên bang - FED 34

2. Chính phủ Mỹ 34

3. Kế hoạch của Barack Obama 35

4. Các biện pháp ứng phó của Chính phủ các nước 35

5. Việt Nam trong việc ứng phó với tác động của khủng hoảng 36

6. Một số khuyến nghị khi thực hiện “gói kích thích kinh tế” 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 6

1. Khủng hoảng tài chính 6

1.1. Khái niệm 6

1.2. Khủng hoảng kinh tế và suy thoái kinh tế 6

1.3. Phân biệt khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế 7

1.4. Phân loại khủng hoảng tài chính 7

1.4.1. Khủng hoảng ngân hàng 7

1.4.2. Khủng hoảng tiền tệ 8

1.4.3. Khủng hoảng kép 8

1.4.4. Khủng hoảng nợ quốc gia 8

1.4.5. Khủng hoảng thị trường chứng khoán 8

1.4.6. Khủng hoảng cán cân thanh toán 8

1.4.7. Khủng hoảng khả năng tính thanh khoản 8

1.4.8. Khủng hoảng ngân sách 9

2. Nguyên nhân khủng hoảng tài chính 9

2.1. Nguyên nhân bên ngoài 9

2.2. Nguyên nhân bên trong 9


CHƯƠNG 2: CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 2008 10

A. DIỄN BIẾN 10

1. Diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 10

1.1. Tại Mỹ 10

1.1.1. Trước năm 2007 10

1.1.2. Năm 2007 11

1.1.3. Năm 2008 12

1.1.4. Năm 2009 14

1.2. Tại châu Âu 15

1.3. Tại các châu lục khác 16

B. NGUYÊN NHÂN CỦA CUỘC KHTC TOÀN CẦU 2008 17

1. Nguyên nhân trực tiếp của khủng hoảng 17

1.1. Nợ dưới chuẩn 17

1.2. Chứng khoán hóa 18

1.3. Các công ty định mức tín nhiệm 18

1.4. Công cụ đầu tư kết cấu 19

1.5. Hợp đồng hoán đổi tổn thất tín dụng 19

1.6. Mua bán khống 20

1.7. Khủng hoảng niềm tin 20

2. Nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng 20

C. TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHTC 2008 ĐẾN THẾ GIỚI 23

1. Hệ thống ngân hàng 23

2. Thị trường chứng khoán 23

3. Tốc độ tăng trưởng GDP 24

4. Thương mại quốc tế 26

5. Đầu tư quốc tế 27

6. Các khoản nợ quốc gia 28

7. Giá đồng USD 29

8. Giá cả các mặt hàng trên thế giới 30

D. ẢNH HƯỞNG CỦA KHTC TOÀN CẦU 2008 ĐẾN VIỆT NAM 31

1. Hệ thống ngân hàng 31

2. Thị trường chứng khoán 31

3. Tốc độ tăng trưởng GDP và lạm phát 31

4. Hoạt động thương mại 32

5. Đầu tư nước ngoài 33

6. Sản xuất nông nghiệp 33

7. Sản xuất công nghiệp 33

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 34

1. Cục Dự trữ Liên bang - FED 34

2. Chính phủ Mỹ 34

3. Kế hoạch của Barack Obama 35

4. Các biện pháp ứng phó của Chính phủ các nước 35

5. Việt Nam trong việc ứng phó với tác động của khủng hoảng 36

6. Một số khuyến nghị khi thực hiện “gói kích thích kinh tế” 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: