(LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại tổng công ty viễn thông mobifone (Lê Văn Tú)(LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại tổng công ty viễn thông mobifone (Lê Văn Tú)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG AN NINH MẠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP  ................  2

1.1 Thực trạng an ninh mạng các doanh nghiệp trên thế giới  ................................................  2

1.2 Thực trạng an ninh mạng các doanh nghiệp tại Việt Nam  ...............................................  3

1.3 Các mối đe dọa tới an ninh mạng doanh nghiệp viễn thông  ............................................  5

1.3.1  Tấn công từ bên ngoài mạng vào  ............................................................................  5

1.3.2  Mã hóa dữ liệu ........................................................................................................  7

1.3.3  Đánh cắp dữ liệu  .....................................................................................................  8

1.3.4  Tấn công bằng phần mềm độc hại  ...........................................................................  9

1.3.5  Tấn công rà quét  ....................................................................................................  10

1.3.6  Tấn công DoS, DDoS  ............................................................................................  11

1.3.7  Tấn công lừa đảo mật khẩu  ...................................................................................  13

1.4 Kết luận Chương 1  .........................................................................................................  14

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO AN NINH MẠNG CHO CÁC DOANH 

NGHIỆP VIỄN THÔNG  .....................................................................................................  15

2.1 Giải pháp an ninh cho lớp trung gian  .............................................................................  15

2.2 Giải pháp phần mềm  ......................................................................................................  16

2.3 Giải pháp bảo mật thông qua Firewall  ...........................................................................  18

2.4 Giải pháp bảo mật IDS/IPS  ............................................................................................  22

2.5 Giải pháp phi kỹ thuật  ....................................................................................................  26

2.6 Kết luận Chương 2  .........................................................................................................  26 

iv

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO AN NINH MẠNG TẠI TỔNG CÔNG TY VIỄN 

THÔNG MOBIFONE  ..........................................................................................................  27

3.1 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao an ninh mạng đang được áp dụng tại Tổng Công ty 

Viễn thông MobiFone hiện nay.  ..........................................................................................  27

3.1.1  Nhóm giải pháp phần cứng  ...................................................................................  28

3.1.2  Nhóm giải pháp phần mềm  ...................................................................................  41

3.1.3  Nhóm giải pháp chống mất dữ liệu  .......................................................................  42

3.1.4  Nhóm giải pháp khác ............................................................................................  43

3.2 Nghiên cứu đề xuất các biện pháp tăng cường an ninh mạng cho Tổng công ty Viễn 

thông MobiFone  ...................................................................................................................  44

3.2.1  Triển khai hệ thống giám sát và bảo vệ cho cơ sở dữ liệu Impreva  ......................  45

3.2.2  Triển khai tính năng bảo mật của thiết bị mạng  ....................................................  52

3.2.3  Triển khai tính năng bảo mật của hệ điều hành ....................................................  59

3.2.4  Triển khai tính năng bảo mật của cơ sở dữ liệu  ....................................................  61

3.3  Kết luận Chương 3  ........................................................................................................  66

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  .............................................................................................  67

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...LINK DOWNLOAD(LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại tổng công ty viễn thông mobifone (Lê Văn Tú)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG AN NINH MẠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP  ................  2

1.1 Thực trạng an ninh mạng các doanh nghiệp trên thế giới  ................................................  2

1.2 Thực trạng an ninh mạng các doanh nghiệp tại Việt Nam  ...............................................  3

1.3 Các mối đe dọa tới an ninh mạng doanh nghiệp viễn thông  ............................................  5

1.3.1  Tấn công từ bên ngoài mạng vào  ............................................................................  5

1.3.2  Mã hóa dữ liệu ........................................................................................................  7

1.3.3  Đánh cắp dữ liệu  .....................................................................................................  8

1.3.4  Tấn công bằng phần mềm độc hại  ...........................................................................  9

1.3.5  Tấn công rà quét  ....................................................................................................  10

1.3.6  Tấn công DoS, DDoS  ............................................................................................  11

1.3.7  Tấn công lừa đảo mật khẩu  ...................................................................................  13

1.4 Kết luận Chương 1  .........................................................................................................  14

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO AN NINH MẠNG CHO CÁC DOANH 

NGHIỆP VIỄN THÔNG  .....................................................................................................  15

2.1 Giải pháp an ninh cho lớp trung gian  .............................................................................  15

2.2 Giải pháp phần mềm  ......................................................................................................  16

2.3 Giải pháp bảo mật thông qua Firewall  ...........................................................................  18

2.4 Giải pháp bảo mật IDS/IPS  ............................................................................................  22

2.5 Giải pháp phi kỹ thuật  ....................................................................................................  26

2.6 Kết luận Chương 2  .........................................................................................................  26 

iv

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO AN NINH MẠNG TẠI TỔNG CÔNG TY VIỄN 

THÔNG MOBIFONE  ..........................................................................................................  27

3.1 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao an ninh mạng đang được áp dụng tại Tổng Công ty 

Viễn thông MobiFone hiện nay.  ..........................................................................................  27

3.1.1  Nhóm giải pháp phần cứng  ...................................................................................  28

3.1.2  Nhóm giải pháp phần mềm  ...................................................................................  41

3.1.3  Nhóm giải pháp chống mất dữ liệu  .......................................................................  42

3.1.4  Nhóm giải pháp khác ............................................................................................  43

3.2 Nghiên cứu đề xuất các biện pháp tăng cường an ninh mạng cho Tổng công ty Viễn 

thông MobiFone  ...................................................................................................................  44

3.2.1  Triển khai hệ thống giám sát và bảo vệ cho cơ sở dữ liệu Impreva  ......................  45

3.2.2  Triển khai tính năng bảo mật của thiết bị mạng  ....................................................  52

3.2.3  Triển khai tính năng bảo mật của hệ điều hành ....................................................  59

3.2.4  Triển khai tính năng bảo mật của cơ sở dữ liệu  ....................................................  61

3.3  Kết luận Chương 3  ........................................................................................................  66

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  .............................................................................................  67

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: