Nghiên cứu chuỗi cung ứng cho mặt hàng cá tra tại Công ty cổ phần Thủy sản Hải Hương tại tỉnh Bến Tre, Lê Thị Phượng NhưNghiên cứu chuỗi cung ứng cho mặt hàng cá tra tại Công ty cổ phần Thủy sản Hải Hương tại tỉnh Bến Tre, Lê Thị Phượng Như


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUỖI CUNG ỨNG............................................6

1.1. Lý thuyết về chuỗi cung ứng..................................................................................6

1.1.1. Định nghĩa về chuỗi cung ứng..............................................................................6

1.1.2. Chuỗigiá trị và chuỗi cung ứng...........................................................................7

1.1.3. Mục tiêu của chuỗi cung ứng.............................................................................11

1.1.4. Để nâng cao năng lực cạnh tranh thì cần làm gì trong chuỗi cung ứng.............12

1.2. Quản trị chuỗi cung ứng........................................................................................14

1.3. Tổng quan chuỗi cung ứng của mặt hàng cá tra tại Việt Nam..............................15

1.4. Một số tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm áp dụng trong nuôi trồng và chế biến 

cá tra.............................................................................................................................16

1.4.1. Tiêu chuẩn Global GAP.....................................................................................16

1.4.2. Tiêu chuẩn BRC.................................................................................................18

1.5. Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng..........................................................19

1.6. Tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)....................20

1.7. ISO 22000..............................................................................................................21

1.8. Chứng nhận Halal..................................................................................................22

1.8.1. Sản phẩm Halal...................................................................................................22 

vi

1.8.2. Giá trị của sản phẩm được chứng nhận Halal....................................................22

1.8.3. Chứng nhận Halal...............................................................................................22

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.............................................................................................23

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG MẶT HÀNG CÁ TRA CỦA 

CÔNG  TY  CP  THỦY  SẢN  HẢI  HƯƠNG - HAI  HUONG  SEAFOOD  JOINT 

STOCK COMPANY (HHFISH)...............................................................................24

2.1. Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương –Hai Huong Seafood Joint 

Stock Company.............................................................................................................24

2.1.1. Thông tin Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương............................................24

2.1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.........................................................25

2.1.3. Mô hình tổ chức của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương.............................26

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương....28

2.1.5. Tình hình sử dụng lao động tại Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương (Từ năm 

2012 đến năm 2015).....................................................................................................30

2.1.6.  Kết  quả  hoạt  động  sản  xuất  kinh  doanh  của  Công  ty  Cổ  Phần  Thủy  Sản  Hải 

Hương (từ năm 2010 đến năm 2015)..........................................................................33

2.2. Thực trạng chuỗi cung ứng mặt hàng cá tra tại Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương...38

2.2.1. Con giống và thức ăn nuôi cá tại các vùng nuôi.................................................39

2.2.2. Vùng nuôi...........................................................................................................44

2.2.3. Thu hoạch...........................................................................................................47

2.2.4. Vận chuyển từ trại nuôi đến nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu...................48

2.2.5. Sản xuất, chế biến cá tra tại nhà máy chế biến của Công ty..............................49

2.2.6. Đóng gói và lưu kho bảo quản...........................................................................52

2.2.7. Vận chuyển thành phẩm từ nhà máy chế biến đến nước nhập khẩu..................53

2.2.8. Khách hàng.........................................................................................................54

2.3. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của chuỗi cung ứng mặt hàng 

cá tra tại Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương........................................................56

2.3.1. Điểm mạnh.........................................................................................................56 

vii

2.3.2. Điểm yếu.............................................................................................................60

2.3.3. Cơ hội.................................................................................................................67

2.3.4. Thách thức..........................................................................................................72

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.............................................................................................75

CHƯƠNG  3.  MỘT  SỐ  BIỆN  PHÁP  CẢI  TIẾN  CHUỖI  CUNG  ỨNG  CHO 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HẢI HƯƠNG..................................................76

3.1. Định hướng phát triển Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương đến năm 2025....76

3.2. Mộtsố biện pháp cải tiến chuỗi cung ứng cho Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương....76

3.2.1. Hội nhập dọc về phía trước để đảm bảo nguồn nguyên liệu..............................76

3.2.2. Quản trị an toàn vệ sinh thực phẩm....................................................................78

3.2.3. Quan tâm hơn đến thị trường nội địa..................................................................80

3.2.4. Chú trọng đến thị trường lớn..............................................................................81

3.2.5. Mở rộng, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và phát triển thị trường......................83

3.2.6. Xây dựng thương hiệu sản phẩm........................................................................85

3.2.7. Lựa chọn kênh phân phối hiệu quả.....................................................................85

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.............................................................................................87

KẾT LUẬN..................................................................................................................89

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................90

PHỤ LỤC
LINK DOWNLOADNghiên cứu chuỗi cung ứng cho mặt hàng cá tra tại Công ty cổ phần Thủy sản Hải Hương tại tỉnh Bến Tre, Lê Thị Phượng Như


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUỖI CUNG ỨNG............................................6

1.1. Lý thuyết về chuỗi cung ứng..................................................................................6

1.1.1. Định nghĩa về chuỗi cung ứng..............................................................................6

1.1.2. Chuỗigiá trị và chuỗi cung ứng...........................................................................7

1.1.3. Mục tiêu của chuỗi cung ứng.............................................................................11

1.1.4. Để nâng cao năng lực cạnh tranh thì cần làm gì trong chuỗi cung ứng.............12

1.2. Quản trị chuỗi cung ứng........................................................................................14

1.3. Tổng quan chuỗi cung ứng của mặt hàng cá tra tại Việt Nam..............................15

1.4. Một số tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm áp dụng trong nuôi trồng và chế biến 

cá tra.............................................................................................................................16

1.4.1. Tiêu chuẩn Global GAP.....................................................................................16

1.4.2. Tiêu chuẩn BRC.................................................................................................18

1.5. Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng..........................................................19

1.6. Tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)....................20

1.7. ISO 22000..............................................................................................................21

1.8. Chứng nhận Halal..................................................................................................22

1.8.1. Sản phẩm Halal...................................................................................................22 

vi

1.8.2. Giá trị của sản phẩm được chứng nhận Halal....................................................22

1.8.3. Chứng nhận Halal...............................................................................................22

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.............................................................................................23

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG MẶT HÀNG CÁ TRA CỦA 

CÔNG  TY  CP  THỦY  SẢN  HẢI  HƯƠNG - HAI  HUONG  SEAFOOD  JOINT 

STOCK COMPANY (HHFISH)...............................................................................24

2.1. Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương –Hai Huong Seafood Joint 

Stock Company.............................................................................................................24

2.1.1. Thông tin Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương............................................24

2.1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.........................................................25

2.1.3. Mô hình tổ chức của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương.............................26

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương....28

2.1.5. Tình hình sử dụng lao động tại Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương (Từ năm 

2012 đến năm 2015).....................................................................................................30

2.1.6.  Kết  quả  hoạt  động  sản  xuất  kinh  doanh  của  Công  ty  Cổ  Phần  Thủy  Sản  Hải 

Hương (từ năm 2010 đến năm 2015)..........................................................................33

2.2. Thực trạng chuỗi cung ứng mặt hàng cá tra tại Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương...38

2.2.1. Con giống và thức ăn nuôi cá tại các vùng nuôi.................................................39

2.2.2. Vùng nuôi...........................................................................................................44

2.2.3. Thu hoạch...........................................................................................................47

2.2.4. Vận chuyển từ trại nuôi đến nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu...................48

2.2.5. Sản xuất, chế biến cá tra tại nhà máy chế biến của Công ty..............................49

2.2.6. Đóng gói và lưu kho bảo quản...........................................................................52

2.2.7. Vận chuyển thành phẩm từ nhà máy chế biến đến nước nhập khẩu..................53

2.2.8. Khách hàng.........................................................................................................54

2.3. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của chuỗi cung ứng mặt hàng 

cá tra tại Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương........................................................56

2.3.1. Điểm mạnh.........................................................................................................56 

vii

2.3.2. Điểm yếu.............................................................................................................60

2.3.3. Cơ hội.................................................................................................................67

2.3.4. Thách thức..........................................................................................................72

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.............................................................................................75

CHƯƠNG  3.  MỘT  SỐ  BIỆN  PHÁP  CẢI  TIẾN  CHUỖI  CUNG  ỨNG  CHO 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HẢI HƯƠNG..................................................76

3.1. Định hướng phát triển Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương đến năm 2025....76

3.2. Mộtsố biện pháp cải tiến chuỗi cung ứng cho Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương....76

3.2.1. Hội nhập dọc về phía trước để đảm bảo nguồn nguyên liệu..............................76

3.2.2. Quản trị an toàn vệ sinh thực phẩm....................................................................78

3.2.3. Quan tâm hơn đến thị trường nội địa..................................................................80

3.2.4. Chú trọng đến thị trường lớn..............................................................................81

3.2.5. Mở rộng, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và phát triển thị trường......................83

3.2.6. Xây dựng thương hiệu sản phẩm........................................................................85

3.2.7. Lựa chọn kênh phân phối hiệu quả.....................................................................85

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.............................................................................................87

KẾT LUẬN..................................................................................................................89

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................90

PHỤ LỤC
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: