Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý giếng bằng phương pháp nứt vỉa thủy lực ở mỏ Bạch Hổ, Trần Thành Tài

 


Luận văn nghiên cứu và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công nghệ nứt vỉa thủy lực ở mỏ Bạch Hổ, từ đó lựa chọn các đối tượng giếng phù hợp để tiến hành nứt vỉa thủy lực, nằhm nâng cao hiệu quả kinh tế trong điều kiện mỏ Bạch Hổ của Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro. Đồng thời, từ đó có thể áp dụng cho các cấu tạo tương đồng trong bồn trũng Cửu Long ở Việt NamLINK DOWNLOAD 

 


Luận văn nghiên cứu và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công nghệ nứt vỉa thủy lực ở mỏ Bạch Hổ, từ đó lựa chọn các đối tượng giếng phù hợp để tiến hành nứt vỉa thủy lực, nằhm nâng cao hiệu quả kinh tế trong điều kiện mỏ Bạch Hổ của Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro. Đồng thời, từ đó có thể áp dụng cho các cấu tạo tương đồng trong bồn trũng Cửu Long ở Việt NamLINK DOWNLOAD 

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: